Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 14.01.13-19.01.13Financiar-fiscal

Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, precum şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale,  Ordin nr. 17 din 11/01/2013 - Emitent: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Intrare in vigoare: 16/01/2013, Monitorul Oficial, Partea I 36 16/01/2013

Instrucţiuni de modificare şi completare a Instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007, Instrucţiuni nr. 1 din 16/01/2013 - Emitent: Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare Intrare in vigoare: 19/01/2013, Monitorul Oficial, Partea I 43 19/01/2013

Penal

Decizie privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 13/2012 este constituit conform dispoziţiilor art. 4144 alin. 3 din Codul de procedură penală, modificat şi completat prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, raportat la dispoziţiile art. 272 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Decizie nr. 18 din 10/12/2012 - Emitent: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Intrare in vigoare: 18/01/2013, Monitorul Oficial, Partea I 41 18/01/2013

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 85 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că:
    Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul pe care sunt aplicate plăcuţe cu numărul provizoriu de circulaţie expirat, iar autorizaţia de circulaţie provizorie şi-a încetat valabilitatea, întruneşte numai elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute în art. 85 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Muncă, protecţie socială, calificări

Ordonanţă pentru abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război, Ordonanţă nr. 4 din 16/01/2013 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 22/01/2013, Monitorul Oficial, Partea I 43 19/01/2013

În concret se elimină obligaţia acestor beneficiari de reduceri la tarifele de călătorie de a plăti integral costul biletului pentru ca decontarea să se facă ulterior.

Diverse

Ordin pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 - pachet a - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, Ordin nr. 6 din 11/01/2013 - Emitent: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Intrare in vigoare: 14/01/2013, Monitorul Oficial, Partea I 31 14/01/2013

Ordin pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2013, Ordin nr. 269 din 28/12/2012 - Emitent: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Intrare in vigoare: 15/01/2013, Monitorul Oficial, Partea I 34 15/01/2013

Tipul de credit Nivelul comisioanelor de garantare pentru anul 2013
a) Credite pe termen scurt acordate în scopul asigurării surselor de finanţare necesare realizării producţiei conform art. 6 lit. a) din Legea nr. 218/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 1,5%
b) Credite pe termen scurt, mediu şi lung acordate în scopul realizării de investiţii -1,5%
Tipul de proiect          
Proiecte finanţate din fonduri SAPARD, proiecte de investiţii neeligibile pentru finanţare din fonduri europene, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, emis anual          1,5%
Tipul scrisorii de garanţie
Nivelul lunar al comisionului de garantare pentru anul 2013
Scrisorile de garanţie reprezentând 110% din avansul acordat de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit   0,05%

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue