Treceți la conținutul principal

Marca BÜRGER - respinsa la Curtea de Justitie a Uniunii Europene

In cauza Scandic Distilleries SA v OHIM, [2012] T-460/11, cu interes direct pentru Romania fiind in cauza o marca romaneasca, a fost data o hotarare legata de marca BURGER.

Scandic Distilleries SA a solictat la OHIM - Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)- inregistrarea marcii eurpene   BÜRGER. 

fata de aceasta cerere August Röhm& Söhne KG  a formulat opozitie pentru riscul de confuzie cu propria marca, Bürgerbräu.

Opozitia a fost admisa pentru clasa 32 (bere) si cererea de inregistrarea a marcii BURGER pentru aceasta clasa a fost respinsa.


Scandic Distilleries SA a utilizat caile de atat cazul ajungand in fata Curtii Europene.

Curtea a respins cererea Scandic Distilleries SA si a mentinut decizia OHIM considerand-o corecta.

Curtea a retinut ca exista risc de confuzie vizual, fonetic si conceptual. Vizual marca BÜRGER, asa cum a fort propusa pentru inregistrare nu prezinta un grad mare de inventivitate, astfel ca se poate retine similaritatea cu marca Bürgerbräu.

In ce priveste aspectul fonetic Curtea retine ca exista un grad mediu de similaritate intre marci. 

In ce priveste aspectul conceptual Curtea arata ca marca trebuie analizata din perspectiva tuturor limbilor utilizate pe teritoriul Uniunii Europene.  Pentru consumatorul german particula Brau (bere) este una generala, in consecinta atentia consumatorului se va concentra pe particula BURGER si in consecinta similaritatea intre marci poate fi retinuta.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue