Treceți la conținutul principal

Marca. Utilizarea claselor Nisa pentru descrierea domeniului de protectie


Curtea de Justitie a Uniunii Europene, intr-o hotărâre din 19 iunie 2012, a soluţionat o problemă extrem de delicată legată de utilizarea claselor Nisa în descrierea activităţilor pentru care se solicită înregistrarea unei mărci.

Problema  apărut într-o situaţie în care s-a cerut înregistrarea mărcii IP TRANSLATOR pentru clasa 41. Această clasă este descrisă ca „Educaţie, trening, activităţi de divertisment, activităţi sportive şi culturale”
Înregistrarea mărcii a fost refuzată deoarece, conform practicii şi notelor explicative la această clasă, în această clasă sunt cuprinse şi activităţi de traducere.
În aceste condiţii s-a considerat că denumirea este una descriptivă a activităţii ce urma să fie protejată, iar raportat la aceasta era lipsită de caracterul distinctiv. Prin urmare cererea de înregistrare a mărcii a fost respinsă.
Petentul a atacat decizia în justiţie arătând că nu a solicitat în cererea sa ca marca să fie înregistrată pentru servicii de traducere, deci hotărârea de respingere a înregistrării ar fi ilegală.

Cazul a ajuns în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Curtea reţinut următoarele:
1.       O cerere de înregistrare de marcă trebuie să fie suficient de clară asupra domeniului de activitate pentru care va fi folosită marcă şi pentru care se solicită protecţia astfel încât să permită autorităţilor şi altor comercianţi să înţeleagă fără echivoc pentru ce domeniu concret s-a solicitat protecţia mărcii.
2.       Curtea a apreciat că referirea la clasele Nisa îndeplineşte condiţiile de a fi suficient de clară.
3.       Totuşi, Curtea a apreciat că este nevoie ca, cel care solicită înregistrarea unei mărci să arate dacă se referă la toate activităţile descrise în cadrul unei clase Nisa, sau numai unele dintre acele activităţi.

The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) a reacţionat deja în sensul că va lucra în sensul de a crea o practică în cadrul căreia va clarifica pe viitor cererile. În ce priveşte mărcile deja înregistrate, care au fost înregistrate pe baza descrierilor generale de clasă, va considera că au fost înregistrate pentru toate activităţile din cadrul claselor respective.

Comentarii

ici-colo a spus…
extrem de logic: cine nu vorbeste acum sa taca pentru intotdeauna :)

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue