Treceți la conținutul principal

Obligativitatea (de la 1 februarie) a şedinţei de informare asupra medierii


De la 1 februarie 2013 se prevede ca să devină obligatoriu, pentru toţi justiţiabilii, ca aceştia să parcurgă, înaintea unor categorii (largi) de procese, procedura de informare asupra avantajelor medierii în faţa unui mediator.
Conform legii se presupune că aceasta procedură va fi gratuită, dar deja există semne şi interpretări conform cărora mediatorii vor profita de aceasta obligativitate, pentru a obţine diverse onorarii.
În următoarele domenii procedura informării asupra avantajelor medierii va fi obligatorie:
b) în materia dreptului familiei, în situaţiile prevăzute la art. 64;
c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;
d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;
e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la Registrul Comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedurile prevăzute la art. 999-1018 din Codul de procedură civilă;
Regulile privind desfăşurarea acestei şedinţe de informare nu  sunt  prea clare. Se poate trage concluzia că este necesară invitarea şi părţii ce urmează să fie pârâtă în cauză, în cazul în acre mi răspunde invitaţiei se va consemna acest lucru.
Nu există nici un fel de termene în sarcina mediatorului privind momentul până la care este obligat acesta să facă şedinţa de informare şi să elibereze certificatul de informare.
În urma şedinţei de informare se va da un certificat de informare.  Există interpretări care spun că mediatorul realizează informarea gratuit dar eliberarea certificatului de informare este contra cost, interpretare care este abuziva în opinia noastră, dar posibil ca justiţiabilii să se întâlnească cu astfel de practici.
În cazul în care reclamantul nu va parcurge această procedură acolo unde este obligatorie, şi totuşi se va adresa instanţei, instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca fiind inadmisibilă.
Deşi există foarte multe voci că această procedură nu face decât să consume timpul justiţiabililor în mod inutil, şi posibil va creşte costurile proceselor, este bine de ştiut că, cel puţin până în acest moment, se prevede ca aceste obligaţii să intre în vigoare de la 1 februarie 2013.


Comentarii

Anonim a spus…
s-a prorogat!

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua