Treceți la conținutul principal

Obligativitatea (de la 1 februarie) a şedinţei de informare asupra medierii


De la 1 februarie 2013 se prevede ca să devină obligatoriu, pentru toţi justiţiabilii, ca aceştia să parcurgă, înaintea unor categorii (largi) de procese, procedura de informare asupra avantajelor medierii în faţa unui mediator.
Conform legii se presupune că aceasta procedură va fi gratuită, dar deja există semne şi interpretări conform cărora mediatorii vor profita de aceasta obligativitate, pentru a obţine diverse onorarii.
În următoarele domenii procedura informării asupra avantajelor medierii va fi obligatorie:
b) în materia dreptului familiei, în situaţiile prevăzute la art. 64;
c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;
d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;
e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la Registrul Comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedurile prevăzute la art. 999-1018 din Codul de procedură civilă;
Regulile privind desfăşurarea acestei şedinţe de informare nu  sunt  prea clare. Se poate trage concluzia că este necesară invitarea şi părţii ce urmează să fie pârâtă în cauză, în cazul în acre mi răspunde invitaţiei se va consemna acest lucru.
Nu există nici un fel de termene în sarcina mediatorului privind momentul până la care este obligat acesta să facă şedinţa de informare şi să elibereze certificatul de informare.
În urma şedinţei de informare se va da un certificat de informare.  Există interpretări care spun că mediatorul realizează informarea gratuit dar eliberarea certificatului de informare este contra cost, interpretare care este abuziva în opinia noastră, dar posibil ca justiţiabilii să se întâlnească cu astfel de practici.
În cazul în care reclamantul nu va parcurge această procedură acolo unde este obligatorie, şi totuşi se va adresa instanţei, instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca fiind inadmisibilă.
Deşi există foarte multe voci că această procedură nu face decât să consume timpul justiţiabililor în mod inutil, şi posibil va creşte costurile proceselor, este bine de ştiut că, cel puţin până în acest moment, se prevede ca aceste obligaţii să intre în vigoare de la 1 februarie 2013.


Comentarii

Anonim a spus…
s-a prorogat!

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris