Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 18.02.13-22.02.13


Financiar-fiscal

Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordin nr. 184 din 13/02/2013 - Emitent: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Intrare in vigoare: 20/02/2013 Monitorul Oficial, Partea I 101 20/02/2013

E vorba de formularele 220 şi 223 privind venitul estimat.

Ordin privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual, Ordin nr. 224 din 18/02/2013 - Emitent: Ministerul Finanţelor Publice Intrare in vigoare: 22/02/2013 Monitorul Oficial, Partea I 106 22/02/2013

Pentru anul fiscal 2013, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 104,3%.

Legea bugetului de stat pe anul 2013, Lege nr. 5 din 21/02/2013 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 25/02/2013, Monitorul Oficial, Partea I 106 22/02/2013

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, Lege nr. 6 din 21/02/2013 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 25/02/2013, Monitorul Oficial, Partea I 107 22/02/2013

Ordin privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", Ordin nr. 3830 din 28/12/2012 - Emitent: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice Intrare in vigoare: 22/02/2013, Monitorul Oficial, Partea I 108 22/02/2013

Proprietate imobiliară

Ordin referitor la măsuri privind siguranţa ascensoarelor de persoane, Ordin nr. 7 din 13/02/2013 - Emitent: Inspecţia de Stat pentru Controlul Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR Intrare in vigoare: 21/02/2013, Monitorul Oficial, Partea I 105 21/02/2013

Sunt prevăzute dotări noi obligatorii pentru ascensoare, inclusiv pentru cele aflate deja în funcţiune

a) iluminatul puţului ascensorului: puţul ascensorului trebuie prevăzut, cel puţin, cu o instalaţie de iluminat electric permanent, conform cerinţelor standardelor aplicabile;
   b) evitarea riscului de cădere a persoanelor în puţul ascensorului: ascensoarele trebuie dotate, cel puţin, cu un dispozitiv tip apărătoare/şorţ, care poate fi fixă/fix sau telescopică/telescopic, conform cerinţelor standardelor aplicabile.

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue