Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 04.03.13-08.03.13


Financiar-fiscal

Ordonanţă de urgenţă privind timbrul de mediu pentru autovehicule, Ordonanţă de urgenţă nr. 9 din 19/02/2013 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 15/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 119 04/03/2013

Obligaţia de plată a timbrului intervine o singură dată, astfel:
   a) cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare şi a numărului de înmatriculare;
   b) la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului, în conformitate cu prevederile art. 7;
   c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;
   d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situaţia autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Timbrul se aplică pentru autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3, astfel cum sunt acestea definite în RNTR 2.
Sunt exceptate maşinile special modificate pentru persoane cu handicap (o  singură maşină la 5 ani)

Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene, Ordonanţă de urgenţă nr. 12 din 06/03/2013 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 08/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 127 08/03/2013

Transporturi

Regulament privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, Regulament din 15/02/2013 - Emitent: Consiliul Concurenţei Intrare in vigoare: 04/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 120 04/03/2013

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, Lege nr. 17 din 04/03/2013 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 08/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 122 05/03/2013

Construcţii

Reglementare tehnică conţinând Ghidul privind produse de finisare ceramice utilizate în construcţii, indicativ GE 058 - 2012 - Comasare/Revizuire C6 - 1986, C 223 - 1986, GP 073 – 2002, Reglementare din 21/02/2013 - Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Intrare in vigoare: 05/04/2013, Monitorul Oficial, Partea I 124 06/03/2013

Proprietate intelectuală

Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 192A din 27 decembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 7 pronunţate la data de 6 iulie 2012 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect punctul de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 31 iulie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 132/2012, Decizie nr. 14 din 12/02/2013 - Emitent: Oficiul Român pentru drepturile de autor Intrare in vigoare: 04/03/2013 Monitorul Oficial, Partea I 120 04/03/2013

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…