Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 11.04.13-15.04.13


Agricultură, alimente

Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 "Condiţii de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă" la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008 privind stabilirea Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de cerere pentru aprobarea şi înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor, Ordin nr. 63 din 07/03/2013 - Emitent: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Intrare in vigoare: 11/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 129 11/03/2013

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 165/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică şi aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică îmbuteliate, Ordin nr. 24 din 13/02/2013 - Emitent: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Intrare in vigoare: 12/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 130 12/03/2013

Ordin privind aprobarea reducerilor şi excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate, Ordin nr. 37 din 28/02/2013 - Emitent: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Intrare in vigoare: 12/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 131 12/03/2013

Muncă, protecţie socială, calificări

Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Lege nr. 37 din 08/03/2013 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 01/04/2013, Monitorul Oficial, Partea I 131 12/03/2013

Persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate, dacă au realizat, în condiţiile legii, stagiu de cotizare.

Transporturi

Ordin privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011, Ordin nr. 208 din 08/03/2013 - Emitent: Ministerul Transporturilor Intrare in vigoare: 14/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 134 14/03/2013

Financiar-fiscal

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, Hotărâre nr. 84 din 06/03/2013 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 14/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 136 14/03/2013

Cele mai multe clarificări privesc regimul fiscal al microintreprinderilor.

Norme metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, Normă metodologică din 13/03/2013 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 14/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 137 14/03/2013

Timbrul se calculează de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă:
- în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale - organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;
-  în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal.
În vederea calculării timbrului de către autoritatea fiscală, persoana fizică sau persoana juridică în numele căreia se efectuează una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din ordonanţa de urgenţă, denumită în continuare contribuabil, trebuie să prezinte, în copie şi în original, următoarele documente:
   a) cartea de identitate a vehiculului;
   b) documente care atestă dobândirea dreptului de proprietate asupra autovehiculului pentru care se solicită plata timbrului de către contribuabil;
   c) în cazul autovehiculelor rulate achiziţionate din alte state, un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora şi, după caz,  o declaraţie pe propria răspundere, precum şi rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" ori rezultatul evaluării individuale .

Diverse

Reguli privind prestarea serviciului de transport gaze naturale de tip backhaul, Reguli din 13/03/2013 - Emitent: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Intrare in vigoare: 01/04/2013, Monitorul Oficial, Partea I 138 15/03/2013

Ordonanţă de urgenţă privind serviciile poştale, Ordonanţă de urgenţă nr. 13 din 06/03/2013 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 25/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 139 15/03/2013

Serviciile incluse în sfera serviciului universal sunt:
   a) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la două kg;
   b) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 10 kg;
   c) distribuirea coletelor poştale în greutate de până la 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
   d) serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poştale din categoria prevăzută la lit. a);
   e) serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri poştale din categoriile prevăzute la lit. a)-c);
   f) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea cecogramelor interne şi internaţionale;
   g) orice alte servicii poştale stabilite prin lege, dacă răspund unor necesităţi de ordin social sau economic ale utilizatorilor, care nu pot fi asigurate în mod satisfăcător în condiţiile unei pieţe concurenţiale.

Furnizarea serviciilor poştale se realizează în condiţiile regimului de autorizare generală.

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…