Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 18.03.13-22.03.13


Financiar-fiscal

Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, Ordin nr. 354 din 19/03/2013 - Emitent: Ministerul Finanţelor Publice Intrare in vigoare: 21/03/2013 Monitorul Oficial, Partea I 152 21/03/2013

Procedură privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, Procedură din 15/03/2013 - Emitent: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Intrare in vigoare: 18/03/2013 Monitorul Oficial, Partea I 142 18/03/2013

Lege privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, Lege nr. 50 din 14/03/2013 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 22/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 146 19/03/2013

Sunt mărite pedepsele pentru infracţiuni în legătură cu evaziunea fiscală.

Proprietate imobiliară, construcţii

Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, Ordin nr. 11 din 13/03/2013 - Emitent: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Intrare in vigoare: 21/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 152 21/03/2013

Norme metodologice pentru realizarea/echivalarea/revizuirea planurilor de securitate ale proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructură critică naţională/europeană, Normă metodologică din 19/03/2013 - Emitent: Prim-ministru Intrare in vigoare: 21/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 150 21/03/2013

Lege privind vânzarea locuinţelor aflate în proprietatea Societăţii Feroviare de Turism "S.F.T.-C.F.R." - S.A. actualilor chiriaşi, Lege nr. 52 din 14/03/2013 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 22/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 145 19/03/2013

Asigurări

Normă privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, Normă nr. 3 din 07/03/2013 - Emitent: Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private Intrare in vigoare: 22/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 153 22/03/2013

Paiaţa de capital

Instrucţiune de modificare a Instrucţiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni, aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007, Instrucţiuni nr. 2 din 28/02/2013 - Emitent: Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare Intrare in vigoare: 22/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 154 22/03/2013


Agricultură, alimente

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 82/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură,  Ordin nr. 89 din 13/03/2013 - Emitent: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Intrare in vigoare: 18/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 143 18/03/2013

Mediu

Ordin privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2013,  Ordin nr. 400 din 15/03/2013 - Emitent: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice Intrare in vigoare: 19/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 145 19/03/2013

Diverse
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, Lege nr. 51 din 14/03/2013 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 19/06/2013, Monitorul Oficial, Partea I 146 19/03/2013

Operatorul economic asigură posibilitatea ca beneficiarul de lucrări de reparaţii să asiste vizual, într-un spaţiu special amenajat, în condiţii de siguranţă, separat de spaţiul de lucru, în mod direct sau prin intermediul unui sistem video, la modul în care sunt executate activităţile. Aceasta norma însă va intra in vigoare in 18 luni de la publicarea legii.

Educaţie

Ordin privind modificarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.000/2012, Ordin nr. 3359 din 11/03/2013 - Emitent: Ministerul Educaţiei Naţionale Intrare in vigoare: 19/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 147 19/03/2013

Proprietate intelectuală

Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 105A din 3 iulie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 9 februarie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 27 februarie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 14/2012, Decizie nr. 24 din 06/03/2013 - Emitent: Oficiul Român pentru drepturile de autor Intrare in vigoare: 20/03/2013 Monitorul Oficial, Partea I 148 20/03/2013


    "METODOLOGIE
privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia

    Art. 1. - În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta metodologie reglementează obligaţia de plată a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru aparate ce permit reproducerea operelor de pe hârtie, precum şi cuantumul acesteia.
    Art. 2. - Remuneraţia compensatorie pentru copia privată se plăteşte de fabricanţii şi/sau importatorii de suporturi de aparate, prevăzute în lista de la art. 3 din prezenta metodologie.
    Art. 3. - Lista aparatelor, echipamentelor, dispozitivelor sau suporturilor de reproducere ce permit reproducerea operelor de pe hârtie pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată, precum şi cuantumul acesteia sunt:
   
Nr. crt.
Aparat
Remuneraţie/ %
1.
Fotocopiere
0,5%
2.
Imprimante
0,5%
3.
Scanere
0,5%
4.
Aparate multifuncţionale cu/fără funcţie de fotocopiere
0,5%
    Art. 4. - Baza de calcul pentru remuneraţia compensatorie pentru copia privată se calculează astfel:
    - la valoarea în lei în vamă pentru aparatele, echipamentele, dispozitivele sau suporturile de reproducere importate, conform declaraţiei vamale de import (D.V.I.) şi facturii externe de import;
    - la valoarea facturii externe/declaraţiei de achiziţie intracomunitară pentru aparatele, echipamentele, dispozitivele sau suporturile de reproducere introduse în spaţiul comercial al României din Comunitatea Europeană;
    - la valoarea facturată fără T.V.A., cu ocazia punerii în circulaţie a aparatelor, echipamentelor, dispozitivelor sau suporturilor de reproducere de către fabricanţi.
    Art. 5. - Plata remuneraţiei compensatorii pentru copia privată se va face până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni următoare celei pentru care este datorată, pentru aparatele, echipamentele, dispozitivele sau suporturile de reproducere ce permit reproducerea operelor de pe hârtie, indiferent care ar fi titlul dobândirii.
    Art. 6. - (1) Importatorii şi fabricanţii de aparate ce permit reproducerea operelor de pe hârtie sunt obligaţi ca, până la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă, să comunice organismului de gestiune colectivă desemnat unic colector un raport confidenţial privind:
    - valoarea în lei în vamă pentru aparatele, echipamentele, dispozitivele sau suporturile de reproducere importate, conform declaraţiei vamale de import (D.V.I.) şi facturii externe de import;
    - valoarea facturii externe/declaraţiei de achiziţie intracomunitară pentru aparatele, echipamentele, dispozitivele sau suporturile de reproducere introduse în spaţiul comercial al României din Comunitatea Europeană;
    - valoarea facturată fără T.V.A., cu ocazia punerii în circulaţie a aparatelor, echipamentelor, dispozitivelor sau suporturilor de reproducere de către fabricant.
    (2) Este interzisă publicarea, distribuirea, reproducerea sau folosirea rapoartelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost create.
    Art. 7. - Remuneraţiile nu conţin taxa pe valoare adăugată.

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue