Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 01.04.13-05.04.13


Financiar-fiscal

Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, Lege nr. 72 din 28/03/2013 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 05/04/2013, Monitorul Oficial, Partea I nr. 182 din 02/04/2013

Prezenta lege se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile, constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract încheiat între profesionişti sau între aceştia şi o autoritate contractantă, contractul având ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, inclusiv proiectarea şi execuţia lucrărilor publice, a clădirilor şi a lucrărilor de construcţii civile.
Nu sunt incluse în sfera de aplicare a prezentei legi:
   a) creanţele înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvenţă şi creanţele ce fac obiectul unui mandat ad-hoc, concordat preventiv ori al unei înţelegeri încheiate ca urmare a unei negocieri extrajudiciare de restructurare a datoriilor unei societăţi;
   b) contractele încheiate între profesionişti şi consumatori.
Dacă termenul de plată nu a fost prevăzut în contract, dobânda penalizatoare curge de la următoarele termene:
   a) după 30 de zile calendaristice de la data primirii de către debitor a facturii sau a oricărei altei asemenea cereri echivalente de plată;
   b) dacă data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plată este incertă sau anterioară primirii bunurilor sau prestării serviciilor, după 30 de zile calendaristice de la recepţia mărfurilor sau prestarea serviciilor;
   c) dacă legea sau contractul stabileşte o procedură de recepţie ori de verificare, permiţând certificarea conformităţii mărfurilor sau serviciilor, iar debitorul a primit factura ori cererea echivalentă de plată la data recepţiei sau verificării ori anterior acestei date, după 30 de zile calendaristice de la această dată.
Procedura de recepţie sau verificare nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data recepţiei bunurilor sau prestării serviciilor. Prin excepţie, părţile pot stipula în contract un termen mai mare de 30 de zile calendaristice, sub rezerva ca această clauză să nu fie abuzivă.

Dacă părţile nu au stabilit nivelul dobânzii pentru plata cu întârziere, se va aplica dobânda legală penalizatoare, calculată potrivit art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012. Rata de referinţă a dobânzii legale în vigoare în prima zi calendaristică a semestrului se aplică pe întregul semestru
Rata dobânzii legale remuneratorii se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, care este rata dobânzii de politică monetară stabilită prin hotărâre a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.
 Rata dobânzii legale penalizatoare se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă plus 4 puncte procentuale.
În raporturile dintre profesionişti şi între aceştia şi autorităţile contractante, dobânda legală penalizatoare se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă plus 8 puncte procentuale
În raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, , rata dobânzii legale se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, care este rata dobânzii de politică monetară stabilită prin hotărâre a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României diminuat cu 20%.
Nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Băncii Naţionale a României, ori de câte ori nivelul ratei dobânzii de politică monetară se va modifica.

În raporturile dintre profesionişti, termenul de plată nu poate fi mai mare de 60 de zile calendaristice. Prin excepţie, părţile pot stipula în contract un termen de plată mai mare, sub rezerva ca această clauză să nu fie abuzivă.
Părţile pot conveni efectuarea plăţii în mod eşalonat, în acest caz, dobânzile penalizatoare şi celelalte despăgubiri prevăzute de prezenta lege se calculează prin raportare la suma scadentă.
Părţile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice clauză prin care se stipulează un termen de emitere/primire a facturii este lovită de nulitate absolută.

Autorităţile contractante execută obligaţia de plată a sumelor de bani rezultând din contractele încheiate cu profesionişti cel târziu la:
   a) 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii sau a oricărei altei cereri echivalente de plată;
   b) 30 de zile calendaristice de la data recepţiei bunurilor sau prestării serviciilor, dacă data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plată este incertă sau anterioară recepţiei bunurilor sau prestării serviciilor;
   c) 30 de zile calendaristice de la recepţie sau verificare, dacă prin lege sau prin contract se stabileşte o procedură de recepţie ori de verificare pentru certificarea conformităţii mărfurilor sau serviciilor, iar autoritatea contractantă a primit factura ori cererea echivalentă de plată la data recepţiei sau verificării ori anterior acestei date.
Procedura de recepţie sau verificare nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data primirii bunurilor sau prestării serviciilor. Prin excepţie, în cazuri justificate în mod obiectiv de natura sau caracteristicile contractului, procedura de recepţie sau verificare poate avea o durată mai mare de 30 de zile calendaristice, dacă sunt stabilite expres în contract şi în documentaţia achiziţiei atât termenul de recepţie, cât şi motivele obiective, sub rezerva ca această clauză să nu fie abuzivă.
Părţile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice clauză prin care se stipulează un termen de emitere/primire a facturii este lovită de nulitate absolută.
În cazul instituţiilor publice din domeniul sănătăţii şi entităţilor publice care furnizează servicii medicale de sănătate, termenul legal de plată pentru obligaţiile băneşti rezultând din contracte încheiate cu profesionişti este de cel mult 60 de zile calendaristice, care se calculează potrivit prevederilor de mai sus
Termenele de plată stabilite în contract pentru executarea obligaţiilor autorităţilor contractante nu pot fi mai mari decât termenele stabilite mai sus. În mod excepţional, părţile pot stipula un termen de plată de maximum 60 de zile calendaristice, dacă acesta este stabilit expres în contract şi în documentaţia achiziţiei şi este obiectiv justificat, ţinând cont de natura sau caracteristicile specifice ale contractului, sub rezerva ca această clauză să nu fie abuzivă.
Creditorul poate pretinde daune-interese pentru toate cheltuielile făcute pentru recuperarea creanţei, în condiţiile neexecutării la timp a obligaţiei de plată de către debitor.
Fără a aduce atingere drepturilor prevăzute la art. 9, dacă sunt întrunite condiţiile întârzierii la plată, creditorul poate pretinde debitorului plata contravalorii în lei la data plăţii a sumei de 40 euro, reprezentând daune-interese suplimentare minimale.
Obligaţia de plată a sumei prevăzute mai sus  este scadentă de la data la care curge dobânda penalizatoare
Practica sau clauza contractuală prin care se stabileşte în mod vădit inechitabil, în raport cu creditorul, termenul de plată, nivelul dobânzii pentru plata întârziată sau al daunelor-interese suplimentare este considerată abuzivă.
În determinarea caracterului abuziv al unei clauze sau practici, instanţa ţine cont de toate circumstanţele cauzei, în special de:
   a) abaterile grave de la practicile statornicite între părţi sau de la uzanţele conforme ordinii publice sau bunelor moravuri;
   b) nerespectarea principiului bunei-credinţe şi a principiilor de diligenţă în executarea obligaţiilor;
   c) natura bunurilor sau serviciilor;
   d) neprevederea motivelor obiective de derogare de la termenele de plată sau de la rata dobânzii, potrivit prezentei legi;
   e) poziţia dominantă a cocontractantului în raport cu o întreprindere mică sau mijlocie.
Sunt calificate ca abuzive, nefiind necesară verificarea altor circumstanţe specifice cauzei, clauzele contractuale care:
   a) exclud posibilitatea aplicării de dobânzi penalizatoare sau stabilesc dobânzi penalizatoare inferioare dobânzii legale penalizatoare;
   b) fixează o obligaţie de punere în întârziere pentru a opera curgerea dobânzilor;
   c) prevăd un termen mai mare de la care creanţa produce dobânzi decât cele prevăzut în prezenta lege;
   d) fixează, în contractele dintre profesionişti şi autorităţi contractante, un termen de plată mai mare decât cel prevăzut în prezenta lege;
   e) elimină posibilitatea plăţii de daune-interese suplimentare;
   f) stabilesc un termen pentru emiterea/primirea facturii.
Clauzele abuzive sunt lovite de nulitate absolută.
Dispoziţiile prezentei legi, cu excepţia prevederilor privind clauzele abuzive nu sunt aplicabile obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi.

Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, Ordin nr. 342 din 29/03/2013 - Emitent: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Intrare in vigoare: 05/04/2013, Monitorul Oficial, Partea I 194 05/04/2013

În cazul contribuabililor, persoane fizice autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, sau persoane fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale, odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu, se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului sau la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare în baza cărora persoanele respective îşi desfăşoară activitatea, după caz.

Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declaraţii fiscale:
    a) formularul 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs;
    b) formularul 101 «Declaraţie privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04;
    c) formularul 112 «Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate», cod 14.13.01.01/d.u;
    d) formularul 104 «Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor», cod 14.13.01.01/dv;
    e) formularul 120 «Decont privind accizele», cod 14.13.01.03;
    f) formularul 130 «Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă», cod 14.13.01.05;
    g) formularul 300 «Decont de taxă pe valoarea adăugată», cod 14.13.01.02."

Pentru fracţiunea de an fiscal aflată în afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiilor prevăzute la termenele prevăzute de lege.

Ghid metodologic referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor, juniorilor mici, precum şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale cu scopul de a forma performeri, Ghid din 25/03/2013 - Emitent: Ministerul Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 01/04/2013, Monitorul Oficial, Partea I 179 01/04/2013

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, Ordin nr. 393 din 27/03/2013 - Emitent: Ministerul Finanţelor Publice Intrare in vigoare: 01/05/2013, Monitorul Oficial, Partea I 185 03/04/2013

Proprietate imobiliară

Decizie privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 20/2012, Decizie nr. 3 din 18/02/2013 - Emitent: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Intrare in vigoare: 03/04/2013, Monitorul Oficial, Partea I 188 03/04/201

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. 1 şi art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, stabileşte că aceste prevederi instituie o obligaţie legală pentru societăţile comerciale cu capital integral privat, devenite proprietare prin privatizare, de a vinde locuinţele construite din fondurile statului sau ale unităţilor economice ori bugetare de stat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 85/1992, cu excepţiile prevăzute de lege.

Diverse

Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, Decizie nr. 141 din 28/03/2013 - Emitent: Consiliul Naţional al Audiovizualului Intrare in vigoare: 01/04/2013, Monitorul Oficial, Partea I 179 01/04/2013

Ştirile sau relatările referitoare la violenţa din instituţiile de învăţământ vor fi difuzate numai împreună cu punctul de vedere al conducerii şcolii şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai minorului; face excepţie situaţia în care radiodifuzorul acţionează în interesul superior al minorului, fără să fie afectată imaginea publică a minorului sau dreptul acestuia la viaţă intimă, privată şi familială.
Imaginile în care minorii sunt implicaţi în acte de violenţă sau de natură implicit sau explicit sexuală, de orice natură, vor fi difuzate numai dacă:
    a) reprezintă un interes public justificat;
    b) radiodifuzorul acţionează în interesul superior al minorilor, având acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali ai acestora;
    c) radiodifuzorul se asigură că nu este difuzat niciun indiciu care ar putea duce la identificarea minorilor implicaţi.
    (3) Nu se va comunica adresa paginii de internet în care sunt postate asemenea imagini şi nici nu se va face trimitere la site-uri în care sunt comunicate astfel de adrese."
Orice emisiune de tip reality show, al cărei scenariu se bazează pe fapte sau situaţii reale din viaţa unor persoane, conţinând însă şi elemente de ficţiune, se semnalează, la început şi la sfârşit, precum şi la reluarea după pauze publicitare, prin menţiunea «Acest program este o ficţiune», afişată lizibil, cu o dimensiune de minimum 30 de puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 60 în format HD, înaltă definiţie, şi pentru o durată de minimum 10 secunde."
- Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00-23,00 producţii care prezintă:
    a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat;
    b) scene de sex, limbaj sau comportament obscen;
    c) persoane în ipostaze degradante;
    d) lupte nereglementate de federaţii sportive naţionale sau internaţionale."
Programele care nu sunt recomandate persoanelor sub 15 ani se difuzează numai în intervalul orar 23,00-6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă; fac excepţie de la intervalul orar filmele artistice, serialele şi cele documentare clasificate 15, în cazul cărora intervalul permis de difuzare este 22,00-6,00."

 Programele care nu sunt recomandate persoanelor sub  18 se difuzează numai în intervalul orar 1,00-6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 18 de culoare albă."
Programele 18+ nu pot fi difuzate de către furnizori de servicii media audiovizuale aflaţi sub jurisdicţia României.
Serviciile de programe 18+ ale radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene pot fi incluse în oferta distribuitorilor de servicii, dacă se respectă următoarele condiţii:
    a) criptat şi în cadrul unor pachete opţionale, special dedicate adulţilor, disponibile numai în intervalul orar 1,00-5,00, în cazul retransmisiei analogice;
    b) criptat şi restricţionat prin intermediul unui sistem de control parental, în cazul retransmisiei digitale.
Aceste servicii pot fi comercializate numai la solicitarea abonatului, în pachete care conţin exclusiv astfel de programe şi necondiţionat de achiziţia altor pachete de servicii.
Pachetele de servicii care includ programe 18+ nu pot fi comercializate în condiţii mai avantajoase decât cele în care sunt comercializate pachetele de servicii care nu conţin astfel de programe.
 Sistemul de control parental trebuie să asigure restricţionarea accesului la programele 18+, astfel:
    a) accesul să fie posibil numai în baza unui cod personal, special dedicat restricţionării acestor programe, format din cel puţin 4 cifre; cifrele nu trebuie să fie vizibile pe ecran în momentul tastării; la prima punere în funcţiune a decodorului accesul la programele 18+ trebuie să fie iniţial blocat;
    b) accesul să fie reblocat în orice situaţie în care se modifică contextul vizionării, cum ar fi schimbarea programului, trecerea sistemului de recepţie în stare de veghe, schimbarea decodorului sau a cartelei de acces, după realimentarea cu tensiune.
În momentul punerii în funcţiune a sistemului de recepţie, distribuitorul de servicii are obligaţia să stabilească, împreună cu abonatul, codul de acces; se recomandă evitarea stabilirii codului «1234» sau a unui cod format din aceeaşi cifră.
În cadrul instrucţiunilor de utilizare, distribuitorul de servicii trebuie să explice, în termeni simpli şi clari, modul de funcţionare a sistemului de control parental, necesitatea stabilirii codului de acces şi a păstrării confidenţialităţii acestuia."
Programele audiovizuale clasificate «12» sau «15» pot fi difuzate în reluare în intervalul orar 6,00-20,00, numai dacă sunt editate pentru a respecta condiţiile de difuzare a programelor accesibile tuturor categoriilor de public sau condiţiile de difuzare a programelor AP, fiind clasificate ca atare."
Înainte de difuzarea unor imagini şocante, a unor scene de violenţă sau cu impact emoţional negativ care pot impresiona în mod neplăcut telespectatorii, aceştia vor fi avertizaţi verbal «Atenţie! Imagini care pot afecta emoţional telespectatorii.», menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil; radiodifuzorii nu pot prezenta scene de violenţă în mod repetat în cadrul aceleiaşi producţii audiovizuale."
Radiodifuzorii se vor asigura ca în relatările despre accidente să nu fie difuzat niciun indiciu care ar putea duce la identificarea victimelor, cu excepţia situaţiei în care există acordul acestora sau al familiei sau când prevalează un interes public justificat.
În cazul accidentelor, în special al celor cu consecinţe juridice, informaţia difuzată trebuie:
    a) să fie obiectivă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă, în raport cu toate persoanele implicate în accident;
    b) să respecte principiul prezumţiei de nevinovăţie;
    c) să fie completă, urmărindu-se evoluţia demersului juridic."

Ordonanţă de urgenţă nr. 19 din 27/03/2013 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 02/04/2013 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, Ordonanţă de urgenţă nr. 19 din 27/03/2013 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 02/04/2013, Monitorul Oficial, Partea I 183 02/04/2013

Următoarele acte pot deveni în condiţiile Ordonanţei (dacă au legătură cu sexul, religia, apartenenţa etnică, etc.) acte de discriminare:
 refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau imobil cu destinaţie de locuinţă;
 refuzul de a acorda un credit bancar sau de a încheia orice alt tip de contract;
refuzul accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre, cinematografe, biblioteci, muzee şi expoziţii;
refuzul accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice alţi prestatori de servicii, indiferent dacă sunt în proprietate privată ori publică;
refuzul accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de companiile de transport în comun - prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace;.

Proceduri judiciare

Reguli de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional,
Reguli din 06/03/2013 - Emitent: Camera de Comerţ şi Industrie a României Intrare in vigoare: 02/04/2013, Monitorul Oficial, Partea I 184 02/04/2013

Regulament privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, Regulament din 06/03/2013 - Emitent: Camera de Comerţ şi Industrie a României Intrare in vigoare: 02/04/2013, Monitorul Oficial, Partea I 184 02/04/2013

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…