Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 25.03.13/29.03.13


RESTITUIRE TAXA AUTO

Procedură de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, Procedură din 29/03/2013 - Emitent: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice Intrare in vigoare: 29/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 175 29/03/2013

Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentând:
   a) diferenţe între taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule;
   b) diferenţele de timbru de mediu pentru autovehicule rezultate în urma contestării acestuia;
   c) valoarea reziduală a timbrului de mediu pentru autovehicule.

Prin organ fiscal competent se înţelege:
   a) în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere - organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;
   b) în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică.

În vederea stabilirii diferenţelor de sume plătite şi a restituirii efective a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii, persoanele fizice sau juridice, denumite în continuare contribuabili, depun la organele fiscale competente cererea şi documentaţia necesară, în conformitate cu dispoziţiile prezentei proceduri.
În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal competent, prin compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire, verifică în baza de date centralizată dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire.

În situaţia în care persoana fizică sau juridică ce solicită restituirea diferenţei de sume plătite ori a valorii reziduale a timbrului nu deţine documentul care atestă plata, în copie sau în original, compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire verifică existenţa sumei achitate de contribuabil în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului.
Persoanele fizice sau juridice care au achitat taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule în cuantumul stabilit conform prevederilor legale şi care solicită restituirea diferenţei de sume plătite depun la organul fiscal competent o cerere de restituire a sumelor în cauză, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013.
La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, precum şi copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.
În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează documentele în copii conforme cu originalul, pe baza propriei declaraţii.
În cazul autovehiculelor rulate achiziţionate din alte state, contribuabilul va depune, în original şi în copie, un document din care să rezulte data primei înmatriculări sau anul fabricaţiei, după caz.
Documentele în original se restituie contribuabilului după verificarea acestora şi certificarea lor "conform cu originalul" pe copiile care rămân la organul fiscal competent, în cadrul compartimentului cu atribuţii de compensare/restituire, denumit în continuare compartiment de specialitate.

Decizia de restituire şi nota de restituire se întocmesc şi în cazul restituirii integrale a diferenţei dintre cele două taxe, atunci când, în urma verificărilor efectuate nu se constată în sarcina contribuabilului obligaţii fiscale restante.

Programarea pe zile a contribuabililor pentru care restituirea se face în numerar se va efectua de către unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în termenul legal de soluţionare. Data la care a fost programat contribuabilul în vederea ridicării în numerar a sumei va fi înscrisă de către unitatea Trezoreriei Statului în înştiinţarea de restituire.

Achiziţii publice

Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, Instrucţiuni din 21/03/2013 - Emitent: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice Intrare in vigoare: 25/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 159 25/03/201

Educaţie

Metodologie de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014, Metodologie din 25/03/2013 - Emitent: Ministerul Educaţiei Naţionale Intrare in vigoare: 26/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 162 26/03/2013

Proprietate intelectuală

Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 184A din 18 decembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 4 pronunţată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012, Decizie nr. 29 din 11/03/2013 - Emitent: Oficiul Român pentru drepturile de autor Intrare in vigoare: 27/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 164 27/03/2013

Schimbă în parte Hotărârea arbitrală nr. 4 din 22 martie 2012, în sensul că remuneraţia procentuală cuvenită VISARTA cu sediul în Bucureşti, sectorul 5, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, conform tabelului din pct. 5 din metodologie este de 1,5 % şi că pct. 6 din metodologie are următorul conţinut: "Baza de calcul al remuneraţiei procentuale prevăzută la pct. 5 este constituită din veniturile trimestriale brute ale organismelor de televiziune care sunt corespunzătoare utilizării de către acestea a repertoriului protejat al COPYRO şi VISARTA, fiind proporţională cu ponderea utilizării, în activitatea de radiodifuziune, a repertoriului gestionat colectiv, sau din totalitatea cheltuielilor ocazionate de utilizare, din care se scad TVA, taxa locală de publicitate, taxa pentru publicitatea băuturilor alcoolice, precum şi alocaţiile şi subvenţiile bugetare."

Diverse

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, Ordonanţă de urgenţă nr. 16 din 20/03/2013 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 25/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 156 25/03/2013

Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, Lege nr. 61 din 21/03/2013 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 28/03/2013, Monitorul Oficial, Partea I 158 25/03/2013

O modificare importantă este aceea că sarcina probei că o persoană nu a fost discriminată revine acum persoanei acuzate. Persoana interesată care face plângere trebuie doar să prezinte faptele care pot fi prezumate ca fiind fapte de discriminare


Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…