Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 13.05.13-17.05.13


Proprietate imobiliară

LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania EMITENT: PARLAMENTUL  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013  Data intrarii in vigoare: 20 Mai 2013

Se introduce principiul despăgubirii în natură.
Despăgubirile în echivalent se fac printr-un sistem de puncte.
Interesant este ce se întâmplă cu cei care deja aveau dreptul la adespăguibiri.
Plata sumelor de bani reprezentând despăgubiri în dosarele aprobate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, precum şi a sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile la data intrării în vigoare a prezentei legi, se face în termen de 5 ani, în tranşe anuale egale, începând cu 1 ianuarie 2014.
Cuantumul unei tranşe nu poate fi mai mic de 5.000 lei.
Pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite la alin. (1), Comisia Naţională emite titluri de despăgubire, prin aplicarea procedurii specifice Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor.
Titlul de plată se emite de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi se plăteşte de către Ministerul Finanţelor Publice în cel mult 180 de zile de la emitere.
Obligaţiile privind emiterea titlurilor de despăgubire stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor executa conform sistemului de puncte.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: GUVERNUL, PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 13 mai 2013 Data intrarii in vigoare: 13 Mai 2013

Pajiştile permanente, denumite în continuare pajişti, sunt suprafeţe agricole de păşuni şi fâneţe, naturale sau cultivate, folosite pentru producţia de iarbă sau de alte plante erbacee furajere, care nu au fost incluse timp de cel puţin 5 ani în sistemul de rotaţie a culturilor şi care sunt utilizate pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje.

 Sunt supuse regimului de organizare, administrare şi exploatare următoarele categorii de pajişti:
    a) pajişti proprietate publică a statului, administrate de Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS;
    b) pajişti proprietate publică a comunelor, oraşelor, municipiilor şi a municipiului Bucureşti, administrate de consiliile locale ale acestora;
    c) pajişti proprietate privată a statului, administrate de ADS;
    d) pajişti proprietate privată a comunelor, oraşelor, municipiilor şi a municipiului Bucureşti, administrate de consiliile locale ale acestora;
    e) pajişti proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice;
    f) pajişti proprietate publică a statului, administrate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.

Pajiştile se folosesc pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje.
Se interzice scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor.
Prin excepţie de la prevederile alin. (2), scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru:
    a) amplasarea de construcţii care deservesc activităţi agricole;
    b) reţele de comunicaţii electronice sau elemente de infrastructură necesare susţinerii acestora;
    c) refugii montane în caz de urgenţă;
    d) înfiinţarea de noi capacităţi de producere a energiei regenerabile, care să nu afecteze buna exploatare a pajiştilor, declarate de utilitate publică pentru lucrări de interes naţional, judeţean sau local, în condiţiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată;
    e) amplasarea obiectivelor de interes naţional, judeţean sau local, declarate de utilitate publică, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    f) lucrări privind apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, declarate de utilitate publică în condiţiile Legii nr. 33/1994, republicată;
    g) lucrări în cadrul unor programe de dezvoltare locală/judeţeană/regională iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale.

Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de concesiune/închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă de maximum 5 ani.
    (2) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă de maximum 5 ani.
    (3) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire la iniţierea procedurii de concesionare/închiriere până la data de 1 martie a fiecărui an, în baza hotărârii consiliului local al comunei, oraşului, respectiv al municipiului.

Societăţi

DECIZIE nr. 5 din 15 aprilie 2013 referitoare la examinarea recursului in interesul legii privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 31 alin. (1), art. 33 alin. (4) si (5) si art. 149 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, raportat la dispozitiile art. 725 alin. 1 si 4 din Codul de procedura civila si art. 6 alin. (1) din noul Cod civil cu privire la efectele modificarii pe cale legislativa a valorii-prag prevazute de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 intre data introducerii cererii creditorului pentru deschiderea procedurii insolventei si data pronuntarii hotararii judecatorului-sindic EMITENT: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - COMPLETUL COMPETENT SA JUDECE RECURSUL IN INTERESUL LEGII  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 17 mai 2013

Data intrarii in vigoare: 17 Mai 2013
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin. (1), art. 33 alin. (4) şi (5) şi art. 149 din Legea nr. 85/2006 raportat la art. 725 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură civilă cu referire la efectele modificării pe cale legislativă a valorii-prag prevăzute de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006, stabileşte că judecătorul-sindic va analiza îndeplinirea condiţiei referitoare la existenţa creanţei în cuantumul prevăzut de lege prin raportare la momentul introducerii cererii de deschidere a procedurii.

Muncă, protecţie socială, calificări

NORMA din 13 mai 2013 privind organizarea cursurilor pentru pregatirea infirmierilor/ infirmierelor de catre furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice EMITENT: MINISTERUL SANATATII  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013 Data intrarii in vigoare: 17 Mai 2013

Diverse

ORDIN nr. 23 din 17 aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 14 mai 2013 Data intrarii in vigoare: 14 Mai 2013

GHID DE FINANTARE din 14 mai 2013 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 15 mai 2013 Data intrarii in vigoare: 15 Mai 2013

ORDIN nr. 733 din 25 aprilie 2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, a Programei de scolarizare, precum si privind conditiile si obligatiile pentru pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 13 mai 2013 Data intrarii in vigoare: 13 Mai 2013

Proprietate intelectuală

DECIZIE nr. 53 din 22 aprilie 2013 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a considerentelor Deciziei civile nr. 192A din 27 decembrie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civila si pentru cauze de proprietate intelectuala, conflicte de munca si asigurari sociale privind modificarea in parte a Hotararii arbitrale nr. 7 pronuntate la data de 6 iulie 2012 privind stabilirea formei finale a Metodologiei avand ca obiect punctul de vedere comun al organismelor de gestiune colectiva cu privire la metodologia privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert/fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum si/sau a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, in scop ambiental si lucrativ, si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti pentru fonograme si pentru audiovizual si ale producatorilor de fonograme, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 4 martie 2013 in baza Deciziei directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 14/2013 EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 14 mai 2013  Data intrarii in vigoare: 14 Mai 2013
METODOLOGIA
având ca obiect punctul de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme
    1. Prin utilizator în sensul prezentei metodologii se înţelege persoana fizică autorizată (PFA, AF etc.) sau persoana juridică care deţine ori foloseşte cu orice titlu (drept de proprietate, administrare, închiriere, subînchiriere, comodat, concesiune, leasing etc.) spaţii închise sau deschise, în care sunt instalate sau deţinute aparate ori orice alte mijloace mecanice, electronice, digitale, cum ar fi aparatură de redare a înregistrărilor sonore, receptoare radio ori televizoare, echipament informatic, instalaţii de amplificare şi orice alte aparate ce permit recepţia, redarea sau difuzarea sunetelor sau imaginilor însoţite de sunet.
    2.1. Utilizatorii care comunică public fonograme de comerţ/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora, precum şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual au obligaţia ca înaintea oricărei utilizări să obţină autorizaţia-licenţă neexclusivă din partea organismelor de gestiune colectivă abilitate, în schimbul remuneraţiilor prevăzute în tabelele din prezenta metodologie.
    Utilizatorul are obligaţia de a obţine din partea organismelor de gestiune colectoare ale drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv ale producătorilor de fonograme, conform reglementărilor legale în vigoare, autorizaţii-licenţe neexclusive pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, anterior începerii activităţii de comunicare publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, anterior începerii activităţii de comunicare publică, în schimbul plăţii unei remuneraţii, indiferent de durata efectivă a comunicării publice.
    2.2. Eliberarea autorizaţiei-licenţă neexclusive pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual se solicită de către utilizator cu cel puţin 7 zile calendaristice anterior începerii activităţii.
    2.3. Pentru eliberarea autorizaţiilor-licenţă neexclusive sau pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor datorate, organismele de gestiune colectivă colectoare, desemnate conform reglementărilor în vigoare, pentru drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme, pot solicita utilizatorului, iar utilizatorul este obligat să pună la dispoziţia acestora copii conforme ale următoarelor documente:
    a) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului (pentru persoanele juridice), respectiv documentul de autorizare a persoanei fizice autorizate (PFA, AF etc.);
    b) autorizaţia de funcţionare;
    c) certificatul de clasificare emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (în cazul structurilor de primire cu destinaţie de cazare turistică);
    d) certificatele de clasificare a mijloacelor de transport de persoane deţinute cu orice titlu, licenţele de transport, eliberate pentru fiecare mijloc de transport deţinut, contractele de atribuire în gestiune delegată a serviciilor de transport în regim de taxi sau de închiriere (în cazul transportatorilor autorizaţi).
    2.4. Autorizaţia-licenţă neexclusivă se eliberează pentru o perioadă de 3 luni/6 luni/12 luni calendaristice sau pentru o perioadă sezonieră specificată de utilizator, putând fi prelungită pe perioade succesive prin acordul părţilor.
    Autorizaţia-licenţă neexclusivă se eliberează în baza declaraţiei pe propria răspundere a utilizatorului (reprezentant legal sau împuternicit) sau a contractului încheiat între utilizator şi organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv între utilizator şi organismul de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme în vederea obţinerii autorizaţiei-licenţă neexclusive.
    Autorizaţia-licenţă neexclusivă pentru utilizarea fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, în cadrul activităţilor enumerate la tabelul de la pct. I1, se eliberează pentru fiecare eveniment/manifestaţie/spectacol/turneu/campanie sau altă activitate asimilată acestora.
    2.5. Autorizaţia-licenţă neexclusivă este valabilă numai dacă aceasta este însoţită de documentele de plată a remuneraţiei echitabile stabilite prin tabelele ce fac parte integrantă din prezenta metodologie.
    2.6. Autorizaţia-licenţă neexclusivă este personală şi nu poate fi transmisă unui terţ.
    2.7. Încetarea valabilităţii autorizaţiei-licenţă neexclusive, ca urmare a încetării activităţii, a suspendării temporare a activităţii desfăşurate de utilizator sau a încetării comunicării publice a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual operează în condiţiile în care, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de încetarea sau suspendarea temporară a activităţii, utilizatorul comunică organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv ale producătorilor de fonograme care au eliberat autorizaţia-licenţă neexclusivă o declaraţie pe propria răspundere, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al utilizatorului, care atestă data încetării sau a suspendării temporare a activităţii desfăşurate.
    În cazul în care utilizatorul nu înaintează declaraţia pe propria răspundere privind încetarea, suspendarea temporară a activităţii sau încetarea comunicării publice a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în termenul anterior indicat, acesta datorează în continuare remuneraţiile stabilite prin prezenta metodologie, conform autorizaţiei-licenţă neexclusive, fără a putea invoca o eventuală încetare a comunicării publice.
    2.8. În cazul în care se constată că declaraţia pe propria răspundere sau contractul indicate la art. 2.4 nu sunt conforme realităţii, remuneraţiile aferente perioadei anterioare declaraţiei pe propria răspundere sau contractului sunt datorate de utilizator.
    3.1. Pentru utilizarea fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, utilizatorii au obligaţia de a achita remuneraţia în cuantumul prevăzut în tabelele ce fac parte integrantă din prezenta metodologie, la care se adaugă TVA. Cuantumul remuneraţiei poate fi indexat anual ţinându-se cont de indicele de inflaţie stabilit la nivel naţional.
    3.2. Remuneraţia datorată pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental trebuie achitată de către utilizator anterior începerii activităţii de comunicare publică, până cel târziu în ultima zi a lunii anterioare desfăşurării activităţii.
    Plata remuneraţiilor forfetare se efectuează lunar, până cel târziu în ultima zi a lunii pentru luna următoare pentru care acestea sunt datorate.
    Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează penalităţi de 0,1% aferente sumelor neachitate la termen, pe zi de întârziere.
    3.3. Pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, utilizatorul trebuie să achite în avans, până cel târziu în ultima zi a lunii anterioare desfăşurării activităţii, remuneraţia minimă, stabilită potrivit tabelelor I1, I2, I3 şi I4 de mai jos.
    Plata remuneraţiilor minime se efectuează lunar, până cel târziu în ultima zi a lunii pentru luna următoare pentru care acestea sunt datorate.
    Ulterior, utilizatorii care comunică public fonograme de comerţ/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual vor achita remuneraţia procentuală datorată după cum urmează:
    - utilizatorul care desfăşoară evenimente ocazionale va achita remuneraţia procentuală datorată conform tabelului I1 de mai jos: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii evenimentului/manifestaţiei/spectacolului/turneului/campaniei sau a altei activităţi asimilate acestora;
    - utilizatorul care comunică public fonogramele de comerţ/fonogramele publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice în domeniul audiovizual în spaţii închise sau deschise potrivit tabelelor I2, I3 şi I4 de mai jos: lunar, până cel târziu în ultima zi a lunii pentru luna anterioară, pentru care aceasta este datorată.
    3.4. Pentru întârzieri la plata remuneraţiilor, utilizatorii datorează penalităţi în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere din sumele neachitate la scadenţă, aceştia fiind de drept puşi în întârziere, fără a fi necesară notificarea acestora.
    3.5. Utilizatorul care comunică public fonograme de comerţ/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, conform tabelelor I1, I2, I3 şi I4, este obligat să transmită lunar organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv ale producătorilor de fonograme, până cel târziu la data de 10 a lunii următoare celei pentru care remuneraţia este datorată sau la sfârşitul evenimentului/manifestaţiei/spectacolului/turneului/campaniei sau al altei activităţi asimilate acestora (în cazul evenimentelor ocazionale), următoarele documente:
    - acte justificative cu caracter financiar-contabil pentru fiecare lună de plată (balanţe analitice, bilanţuri contabile) în vederea justificării sumelor declarate şi a verificării remuneraţiei calculate lunar;
    - declaraţie pe propria răspundere, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al utilizatorului privind baza de calcul al remuneraţiei datorate pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, diferenţiată pentru fiecare activitate specifică desfăşurată în scopul comunicării publice a acestora în scop lucrativ;
    - lista fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual comunicate public, în vederea repartizării corecte a remuneraţiilor încasate de organismele de gestiune colectivă, conform modelului de playlist de mai jos:


┌────┬─────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬────────────────┐

│Nr. │  Titlul piesei  │      Artist      │ Număr de difuzări │   Producător   │

│crt.│                 │                  │                   │                │

├────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│ 1  │        2        │         3        │         4         │        5       │

└────┴─────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴────────────────┘


    3.6. Baza de calcul al remuneraţiilor cuvenite comunicării publice a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual din comunicarea publică în scop lucrativ o reprezintă, după caz:
    1. veniturile, mai puţin TVA, obţinute din consumaţii şi vânzarea de bilete, abonamente, programe, valoarea materialelor promoţionale, sponsorizări etc., iar în lipsa acestora:
    2. bugetul de cheltuieli al evenimentului/manifestaţiei/spectacolului/turneului/campaniei, mai puţin TVA;
    3. bugetul de cheltuieli pentru campanii publicitare, promoţionale sau electorale, mai puţin TVA.
    Remuneraţia nu este datorată, iar dacă aceasta a fost achitată, ea trebuie returnată în cazul în care evenimentul/manifestaţia/spectacolul/turneul/campania a fost anulat/anulată.
    3.7. Utilizatorul poate achita anterior emiterii autorizaţiei-licenţă neexclusive remuneraţia corespunzătoare perioadei de valabilitate a licenţei, prevăzute la art. 2.4, conform opţiunii exprimate de acesta.
    Pentru utilizatorii care la data intrării în vigoare a prezentei metodologii au o licenţă valabilă, se aplică prevederile de la art. 3.2, respectiv art. 3.3.
    Pentru remuneraţia achitată în avans, aferentă autorizaţiei-licenţă având o durată de valabilitate de minimum 12 luni, se acordă un discount/o reducere de 5% din suma datorată pentru această perioadă.
    3.8. În cazul în care utilizatorul datorează mai multe sume restante, plata efectuată va stinge datoriile în ordinea vechimii, indiferent că acestea sunt constituite din remuneraţii sau penalităţi de întârziere.
    Plata parţială efectuată de utilizator va fi imputată cu prioritate asupra penalităţilor de întârziere aferente sumelor neachitate la termen.
    3.9. În cazul în care în acelaşi spaţiu se comunică public fonograme de comerţ/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual atât în scop ambiental, cât şi în scop lucrativ, se vor achita remuneraţii pentru ambele utilizări.
    3.10. În cazul utilizatorilor care organizează turnee sau evenimente, aceştia pot achita remuneraţiile procentuale cuvenite la sfârşitul turneului sau al ultimului eveniment, în condiţiile stabilite la art. 3.3 ultimul paragraf, după achitarea în avans a remuneraţiei prevăzute la art. 3.3 primul paragraf.
    3.11. În situaţia în care un utilizator deţine sau foloseşte mai multe spaţii sau desfăşoară mai multe activităţi, remuneraţia se datorează distinct pentru fiecare spaţiu în parte sau pentru fiecare activitate desfăşurată în parte.
    În situaţia în care într-un spaţiu nedelimitat există o singură sursă de sunet sau de sunet şi imagine, în care se comunică public fonograme de comerţ/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora, un utilizator desfăşoară mai multe activităţi conform anexei la metodologie (mai puţin cele prevăzute în tabelele I1-I4), remuneraţia se va achita o singură dată pentru suprafaţa respectivă în care se difuzează muzica, conform obiectului de activitate corespunzător spaţiului având cea mai mare suprafaţă.
    3.12. Pentru perioada pentru care utilizatorul a comunicat public fonograme de comerţ/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental sau lucrativ fără a obţine în prealabil autorizaţia-licenţă neexclusivă, acesta are obligaţia de a plăti către organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme o sumă de bani reprezentând triplul sumelor care ar fi fost legal datorate dacă ar fi deţinut autorizaţia-licenţă neexclusivă. În situaţia în care cuantumul remuneraţiei care ar fi fost legal datorată de către utilizator nu poate fi determinat, acesta datorează triplul remuneraţiei plătite în mod uzual de utilizatorii din aceeaşi categorie.
    3.13. În situaţia închirierii, subînchirierii sau a oricărui alt mod de transmitere a folosinţei parţiale a unui spaţiu în care are loc comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, deţinătorii legali cu orice titlu ai spaţiului respectiv au obligaţia de a obţine autorizaţia-licenţă neexclusivă şi de a achita remuneraţia distinctă, în ipoteza utilizării aparaturii proprii de sunet sau de sunet şi imagine.
    4.1. Organismele de gestiune colectoare ale drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv ale producătorilor de fonograme, conform reglementărilor legale în vigoare, pot numi delegaţi pentru monitorizarea comunicării publice a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental ori lucrativ, aceştia având acces liber în spaţiile închise sau deschise unde se realizează comunicarea publică, în baza legitimaţiilor emise de organismele de gestiune colectivă menţionate sau a altor documente doveditoare (delegaţie), putând utiliza echipamente de înregistrare audio şi/sau video portabile. Acest drept nu absolvă utilizatorii de obligaţia de a declara utilizarea fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual anterior începerii acestei activităţi, precum şi de a achita remuneraţiile aferente în condiţiile şi în cuantumul stabilit prin prezenta metodologie.
    4.2. Aspectele constatate de către delegaţii organismelor de gestiune colectivă cu prilejul verificărilor efectuate vor fi consemnate în procese-verbale de verificare, încheiate la faţa locului, care fac dovada comunicării publice până la proba contrară.
    5.1. Remuneraţiile stabilite prin prezenta metodologie se pot modifica anual, începând cu prima lună a anului următor celui în care s-a publicat prezenta metodologie, de către organismele de gestiune ale drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv ale producătorilor de fonograme, conform reglementărilor legale în vigoare, pentru o categorie de titulari de drepturi, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional.
    5.2. Aceste modificări se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 5 zile de la data depunerii.
    5.3. Modificările devin efective începând cu luna următoare publicării.
    6. Prezenta metodologie intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Prezentul punct de vedere poate fi dezvoltat în cadrul negocierilor cu utilizatorii.
    Compensează în totalitate cheltuielile de arbitraj.

    Tabele cuprinzând valoarea remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme şi artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│I. Activităţi desfăşurate în regim ambiental                                  │

├─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ A   │Unităţi de alimentaţie publică - restaurante, baruri, cafenele,         │

│     │ceainării, braserii, fast-fooduri, rotiserii, pizzerii, shaormerii,     │

│     │crame, cofetării, săli de bal, săli pentru nunţi şi asimilate*)         │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ A1  │Spaţii închise sau deschise situate în oraşe sau staţiuni turistice     │

├─────┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│     │      Tip încadrare           │           Remuneraţie lunară            │

│     │                              ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│     │                              │Producătorii │Artiştii     │Artiştii     │

│     │                              │de fonograme │interpreţi   │interpreţi   │

│     │                              │             │sau          │sau          │

│     │                              │             │executanţi   │executanţi   │

│     │                              │             │pentru       │pentru       │

│     │                              │             │fonograme    │audiovizual  │

├──┬──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 1│Suprafaţa până la 100 mp      │45 lei       │45 lei       │23 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 2│Suprafaţa cuprinsă între      │             │             │             │

│  │  │101 - 200 mp                  │65 lei       │65 lei       │33 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 3│Suprafaţa peste 200 mp        │65 lei plus  │65 lei plus  │33 lei plus  │

│  │  │                              │20 lei pentru│20 lei pentru│10 lei pentru│

│  │  │                              │fiecare      │fiecare      │fiecare      │

│  │  │                              │suprafaţă    │suprafaţă    │suprafaţă    │

│  │  │                              │suplimentară │suplimentară │suplimentară │

│  │  │                              │de până la   │de până la   │de până la   │

│  │  │                              │100 mp       │100 mp       │100 mp       │

├──┴──┼──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ A2  │Spaţii închise sau deschise situate în comune şi sate                   │

├─────┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│     │      Tip încadrare           │           Remuneraţie lunară            │

│     │                              ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│     │                              │Producătorii │Artiştii     │Artiştii     │

│     │                              │de fonograme │interpreţi   │interpreţi   │

│     │                              │             │sau          │sau          │

│     │                              │             │executanţi   │executanţi   │

│     │                              │             │pentru       │pentru       │

│     │                              │             │fonograme    │audiovizual  │

├──┬──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 1│Suprafaţa până la 100 mp      │25 lei       │25 lei       │13 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 2│Suprafaţa cuprinsă între      │             │             │             │

│  │  │101 - 200 mp                  │45 lei       │45 lei       │23,00 lei    │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 3│Suprafaţa peste 200 mp        │45 lei plus  │45 lei plus  │23 lei plus  │

│  │  │                              │10 lei pentru│10 lei pentru│5 lei pentru │

│  │  │                              │fiecare      │fiecare      │fiecare      │

│  │  │                              │suprafaţă    │suprafaţă    │suprafaţă    │

│  │  │                              │suplimentară │suplimentară │suplimentară │

│  │  │                              │de până la   │de până la   │de până la   │

│  │  │                              │100 mp       │100 mp       │100 mp       │

├──┴──┼──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ B   │Unităţi comerciale sau prestatoare de servicii, showroomuri, duty-      │

│     │free-uri, galerii comerciale, malluri, supermarketuri, hipermarketuri,  │

│     │spitale, cabinete medicale, stomatologice, centre de tratament,         │

│     │cazinouri, săli internet, săli de jocuri, săli de biliard, popice,      │

│     │tenis de masă, saloane de înfrumuseţare şi altele asimilate etc.*) **)  │

│     │- Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice,     │

│     │comune şi sate                                                          │

├─────┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│     │      Tip încadrare           │           Remuneraţie lunară            │

│     │                              ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│     │                              │Producătorii │Artiştii     │Artiştii     │

│     │                              │de fonograme │interpreţi   │interpreţi   │

│     │                              │             │sau          │sau          │

│     │                              │             │executanţi   │executanţi   │

│     │                              │             │pentru       │pentru       │

│     │                              │             │fonograme    │audiovizual  │

├──┬──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 1│Suprafaţa până la 100 mp      │30 lei       │30 lei       │15 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 2│Suprafaţa cuprinsă între      │             │             │             │

│  │  │101 - 200 mp                  │55 lei       │55 lei       │27 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 3│Suprafaţa cuprinsă între      │             │             │             │

│  │  │201 - 300 mp                  │75 lei       │75 lei       │37 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 4│Suprafaţa cuprinsă între      │             │             │             │

│  │  │301 - 400 mp                  │90 lei       │90 lei       │45 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 5│Suprafaţa cuprinsă între      │             │             │             │

│  │  │401 - 500 mp                  │105 lei      │105 lei      │53 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 6│Suprafaţa cuprinsă între      │             │             │             │

│  │  │501 - 1000 mp                 │150 lei      │150 lei      │75 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 7│Suprafaţa peste 1000 mp       │150 lei plus │150 lei plus │75 lei plus  │

│  │  │                              │20 lei pentru│20 lei pentru│10 lei pentru│

│  │  │                              │fiecare      │fiecare      │fiecare      │

│  │  │                              │suprafaţă    │suprafaţă    │suprafaţă    │

│  │  │                              │suplimentară │suplimentară │suplimentară │

│  │  │                              │de până la   │de până la   │de până la   │

│  │  │                              │500 mp       │500 mp       │500 mp       │

├──┴──┼──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ C   │Târguri sau expoziţii, evenimente cu publicitate sau mijloace prin care │

│     │se face publicitate*) **)                                               │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ C1  │Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice,       │

│     │comune şi sate                                                          │

├─────┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│     │      Tip încadrare           │           Remuneraţie lunară            │

│     │                              ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│     │                              │Producătorii │Artiştii     │Artiştii     │

│     │                              │de fonograme │interpreţi   │interpreţi   │

│     │                              │             │sau          │sau          │

│     │                              │             │executanţi   │executanţi   │

│     │                              │             │pentru       │pentru       │

│     │                              │             │fonograme    │audiovizual  │

├──┬──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 1│Târguri sau expoziţii urbane  │             │             │             │

│  │  │şi în staţiuni turistice până │             │             │             │

│  │  │în 1000 mp                    │100 lei      │100 lei      │50 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 2│Târguri sau expoziţii urbane  │             │             │             │

│  │  │şi în staţiuni turistice între│             │             │             │

│  │  │1001 mp - 2000 mp             │180 lei      │180 lei      │90 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 3│Târguri sau expoziţii urbane  │180 lei plus │180 lei plus │90 + 20 lei  │

│  │  │şi în staţiuni turistice peste│50 lei pentru│50 lei pentru│pentru       │

│  │  │2000 mp                       │fiecare      │fiecare      │fiecare      │

│  │  │                              │suprafaţă    │suprafaţă    │suprafaţă    │

│  │  │                              │suplimentară │suplimentară │suplimentară │

│  │  │                              │de până la   │de până la   │de până la   │

│  │  │                              │1000 mp      │1000 mp      │1000 mp      │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 4│Târguri sau expoziţii rurale, │             │             │             │

│  │  │iarmaroace, talciocuri până   │             │             │             │

│  │  │în 1000 mp                    │60 lei       │60 lei       │30 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 5│Târguri sau expoziţii rurale, │             │             │             │

│  │  │iarmaroace, talciocuri între  │             │             │             │

│  │  │1001 mp - 2000 mp             │100 lei      │100 lei      │50 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 6│Târguri sau expoziţii rurale, │100 lei plus │100 lei plus │50 + 15 lei  │

│  │  │iarmaroace, talciocuri peste  │30 lei pentru│30 lei pentru│pentru       │

│  │  │2000 mp                       │fiecare      │fiecare      │fiecare      │

│  │  │                              │suprafaţă    │suprafaţă    │suprafaţă    │

│  │  │                              │suplimentară │suplimentară │suplimentară │

│  │  │                              │de până la   │de până la   │de până la   │

│  │  │                              │1000 mp      │1000 mp      │1000 mp      │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 7│Expoziţii de artă, ştiinţă,   │             │             │             │

│  │  │carte şi altele asimilate     │             │             │             │

│  │  │până în 1000 mp               │50 lei       │50 lei       │25 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 8│Expoziţii de artă, ştiinţă,   │             │             │             │

│  │  │carte şi altele asimilate     │             │             │             │

│  │  │între 1001 - 2000 mp          │75 lei       │75 lei       │40 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 9│Expoziţii de artă, ştiinţă,   │75 lei plus  │75 lei plus  │35 + 10 lei  │

│  │  │carte şi altele asimilate     │20 lei pentru│20 lei pentru│pentru       │

│  │  │peste 2001 mp                 │fiecare      │fiecare      │fiecare      │

│  │  │                              │suprafaţă    │suprafaţă    │suprafaţă    │

│  │  │                              │suplimentară │suplimentară │suplimentară │

│  │  │                              │de până la   │de până la   │de până la   │

│  │  │                              │1000 mp      │1000 mp      │1000 mp      │

├──┴──┼──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ C2  │Publicitate cu vehicule, standuri, bannere, ecrane, machete fixe/       │

│     │gonflabile, remorci mobile etc. (dotate sau însoţite de instalaţii de   │

│     │sonorizare) - Acţiuni desfăşurate în spaţii deschise situate în oraşe,  │

│     │staţiuni turistice, comune şi sate                                      │

├─────┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│     │      Tip încadrare           │           Remuneraţie zilnică           │

│     │                              ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│     │                              │Producătorii │Artiştii     │Artiştii     │

│     │                              │de fonograme │interpreţi   │interpreţi   │

│     │                              │             │sau          │sau          │

│     │                              │             │executanţi   │executanţi   │

│     │                              │             │pentru       │pentru       │

│     │                              │             │fonograme    │audiovizual  │

├──┬──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 1│Vehicul auto/remorcă          │             │             │             │

│  │  │publicitară                   │50 lei       │50 lei       │25 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 2│Stand publicitar*******),     │             │             │             │

│  │  │Banner Ecran, machetă fixă/   │             │             │             │

│  │  │gonflabilă                    │10 lei       │10 lei       │5 lei        │

├──┴──┼──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ C3  │Spectacole diverse (pentru muzica difuzată înainte, în timpul sau după  │

│     │spectacol) - Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni     │

│     │turistice, comune şi sate                                               │

├─────┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│     │      Tip încadrare           │           Remuneraţie/spectacol         │

│     │                              ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│     │                              │Producătorii │Artiştii     │Artiştii     │

│     │                              │de fonograme │interpreţi   │interpreţi   │

│     │                              │             │sau          │sau          │

│     │                              │             │executanţi   │executanţi   │

│     │                              │             │pentru       │pentru       │

│     │                              │             │fonograme    │audiovizual  │

├──┬──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 1│Filarmonică, operă, teatru,   │             │             │             │

│  │  │cinematograf, circ, delfinariu│             │             │             │

│  │  │şi altele asimilate           │12 lei       │12 lei       │6 lei        │

├──┴──┼──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ D   │Unităţi de cazare                                                       │

├─────┴──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│         Tip încadrare              │           Remuneraţie lunară            │

├────────────────────────────────────┼─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│Hoteluri, hoteluri-apartament,      │Producătorii │Artiştii     │Artiştii     │

│moteluri, hosteluri, vile turistice,│de fonograme │interpreţi   │interpreţi   │

│bungalow-uri, cabane turistice,     │             │sau          │sau          │

│sate/cluburi de vacanţă, campinguri,│             │executanţi   │executanţi   │

│popasuri turistice, căsuţe tip      │             │pentru       │pentru       │

│camping, apartamente sau camere de  │             │fonograme    │audiovizual  │

│închiriat, structuri de primire cu  │             │             │             │

│funcţiuni de cazare pe pontoane     │             │             │             │

│plutitoare, nave fluviale şi        │             │             │             │

│maritime, pensiuni turistice şi     │             │             │             │

│pensiuni agroturistice, case de     │             │             │             │

│vacanţe/oaspeţi                     │             │             │             │

├──┬──┬──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │1.│până la 2 stele/margarete     │             │             │             │

│  │  │inclusiv (în măsura în care   │             │             │             │

│  │  │sunt dotate cu aparate TV în  │             │             │             │

│  │  │camere)                       │1 leu/cameră │1 leu/cameră │1 leu/cameră │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │2.│3 stele/ margarete            │1,5 lei/     │1,5 lei/     │1,5 lei/     │

│  │  │                              │cameră       │cameră       │cameră       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │3.│4 stele/ margarete            │2 lei/cameră │2 lei/cameră │2 lei/cameră │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │4.│5 stele/ margarete            │3 lei/cameră │3 lei/cameră │3 lei/cameră │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │5.│Recepţie                      │22 lei/50 mp │22 lei/50 mp │11 lei/50 mp │

│  │  │                              │+ 10 lei     │+ 10 lei     │+ 5 lei      │

│  │  │                              │pentru       │pentru       │pentru       │

│  │  │                              │fiecare      │fiecare      │fiecare      │

│  │  │                              │suprafaţă    │suprafaţă    │suprafaţă    │

│  │  │                              │suplimentară │suplimentară │suplimentară │

│  │  │                              │de până la   │de până la   │de până la   │

│  │  │                              │20 mp        │20 mp        │20 mp        │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │6.│Holuri                        │28 lei/50 mp │28 lei/50 mp │14 lei/50 mp │

│  │  │                              │+ 10 lei     │+ 10 lei     │+ 5 lei      │

│  │  │                              │pentru       │pentru       │pentru       │

│  │  │                              │fiecare      │fiecare      │fiecare      │

│  │  │                              │suprafaţă    │suprafaţă    │suprafaţă    │

│  │  │                              │suplimentară │suplimentară │suplimentară │

│  │  │                              │de până la   │de până la   │de până la   │

│  │  │                              │20 mp        │20 mp        │20 mp        │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │7.│Lift                          │40 lei       │40 lei       │0 lei        │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │8.│Tabere                        │75 lei       │75 lei       │75 lei       │

├──┴──┼──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ E   │Transporturi                                                            │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ E1  │Transporturi rutiere de pasageri****) - Mijloc de transport echipat cu  │

│     │instalaţie de sonorizare indiferent dacă sunt în regim rent-a-car sau   │

│     │colaborare sau leasing etc.                                             │

├─────┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│     │      Tip încadrare           │  Remuneraţie lunară/mijloc de transport │

│     │                              ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│     │                              │Producătorii │Artiştii     │Artiştii     │

│     │                              │de fonograme │interpreţi   │interpreţi   │

│     │                              │             │sau          │sau          │

│     │                              │             │executanţi   │executanţi   │

│     │                              │             │pentru       │pentru       │

│     │                              │             │fonograme    │audiovizual  │

├──┬──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 1│Vehicul de agrement (tractor, │             │             │             │

│  │  │trenuleţ, remorcă, platformă, │             │             │             │

│  │  │minicar) şi altele asimilate  │10 lei       │10 lei       │5 lei        │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 2│Autobuz, Troleibuz, Tramvai   │10 lei       │10 lei       │5 lei        │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 3│Autoturism până la 6 locuri   │             │             │             │

│  │  │(Taxi)*****)                  │15 lei       │15 lei       │7 lei        │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 4│Microbuz între 7 - 14 locuri  │20 lei       │20 lei       │10 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 5│Microbuz între 15 - 21 de     │             │             │             │

│  │  │locuri                        │30 lei       │30 lei       │15 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 6│Microbuz peste 21 de locuri   │35 lei       │35 lei       │15 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 7│Autocar cu până la 30 de      │             │             │             │

│  │  │locuri                        │40 lei       │40 lei       │20 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 8│Autocar între 31-36 de locuri │50 lei       │50 lei       │25 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 9│Autocar între 37-46 de locuri │60 lei       │60 lei       │30 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │10│Autocar între 47-54 de locuri │70 lei       │70 lei       │35 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │11│Autocar peste 54 de locuri    │80 lei       │80 lei       │40 lei       │

├──┴──┼──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ E2  │Autogări, spaţii de aşteptare pentru pasageri*) **) ***)                │

├─────┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│     │      Tip încadrare           │           Remuneraţie lunară            │

│     │                              ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│     │                              │Producătorii │Artiştii     │Artiştii     │

│     │                              │de fonograme │interpreţi   │interpreţi   │

│     │                              │             │sau          │sau          │

│     │                              │             │executanţi   │executanţi   │

│     │                              │             │pentru       │pentru       │

│     │                              │             │fonograme    │audiovizual  │

├──┬──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 1│Autogară sau sală de aşteptare│25 lei       │25 lei       │13 lei       │

├──┴──┼──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ E3  │Transporturi feroviare de pasageri****) - Garnitură feroviară echipată  │

│     │cu instalaţie de sonorizare                                             │

├─────┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│     │      Tip încadrare           │  Remuneraţie lunară/mijloc de transport │

│     │                              ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│     │                              │Producătorii │Artiştii     │Artiştii     │

│     │                              │de fonograme │interpreţi   │interpreţi   │

│     │                              │             │sau          │sau          │

│     │                              │             │executanţi   │executanţi   │

│     │                              │             │pentru       │pentru       │

│     │                              │             │fonograme    │audiovizual  │

├──┬──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 1│Tren de pasageri în trafic    │             │             │             │

│  │  │intern (fără vagon restaurant;│             │             │             │

│  │  │dacă are vagon restaurant se  │             │             │             │

│  │  │va adăuga tariful suplimentar)│50 lei       │50 lei       │25 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 2│Tren de pasageri în trafic    │             │             │             │

│  │  │internaţional (fără vagon     │             │             │             │

│  │  │restaurant; dacă are vagon    │             │             │             │

│  │  │restaurant se va adăuga       │             │             │             │

│  │  │tariful suplimentar)          │70 lei       │70 lei       │30 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 3│Vagon restaurant în trafic    │             │             │             │

│  │  │intern                        │50 lei       │50 lei       │25 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 4│Vagon restaurant în trafic    │             │             │             │

│  │  │internaţional                 │70 lei       │70 lei       │25 lei       │

├──┴──┼──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ E4  │Gări, staţii de metrou şi spaţii de aşteptare*) **) ***) - Spaţiu dotat │

│     │cu instalaţie de sonorizare                                             │

├─────┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│     │      Tip încadrare           │           Remuneraţie lunară            │

│     │                              ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│     │                              │Producătorii │Artiştii     │Artiştii     │

│     │                              │de fonograme │interpreţi   │interpreţi   │

│     │                              │             │sau          │sau          │

│     │                              │             │executanţi   │executanţi   │

│     │                              │             │pentru       │pentru       │

│     │                              │             │fonograme    │audiovizual  │

├──┬──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 1│Gări şi peroane               │40 lei       │40 lei       │40 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 2│Staţie de metrou              │30 lei       │30 lei       │30 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 3│Sală de aşteptare în cadrul   │             │             │             │

│  │  │gării                         │25 lei       │25 lei       │25 lei       │

├──┴──┼──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ E5  │Transport aerian de pasageri****) - Aeronavă echipată cu instalaţie     │

│     │de sonorizare                                                           │

├─────┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│     │      Tip încadrare           │      Remuneraţie lunară/Aeronavă        │

│     │                              ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│     │                              │Producătorii │Artiştii     │Artiştii     │

│     │                              │de fonograme │interpreţi   │interpreţi   │

│     │                              │             │sau          │sau          │

│     │                              │             │executanţi   │executanţi   │

│     │                              │             │pentru       │pentru       │

│     │                              │             │fonograme    │audiovizual  │

├──┬──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 1│Aeronavă de pasageri cursă    │             │             │             │

│  │  │internă                       │50 lei       │50 lei       │15 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 2│Aeronavă de pasageri cursă    │             │             │             │

│  │  │continentală                  │100 lei      │100 lei      │35 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 3│Aeronavă de pasageri cursă    │             │             │             │

│  │  │transcontinental              │200 lei      │200 lei      │70 lei       │

├──┴──┼──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ E6  │Aeroporturi, Spaţii de aşteptare pentru pasageri*) **) ***)             │

├─────┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│     │      Tip încadrare           │ Remuneraţie lunară/spaţiu cu instalaţie │

│     │                              │               de sonorizare             │

│     │                              ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│     │                              │Producătorii │Artiştii     │Artiştii     │

│     │                              │de fonograme │interpreţi   │interpreţi   │

│     │                              │             │sau          │sau          │

│     │                              │             │executanţi   │executanţi   │

│     │                              │             │pentru       │pentru       │

│     │                              │             │fonograme    │audiovizual  │

├──┬──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 1│Aeroport intern, internaţional│             │             │             │

│  │  │- sală aşteptare              │80 lei       │80 lei       │40 lei       │

├──┴──┼──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ E7  │Ambarcaţiuni navale pentru transportul de agrement - Dotate cu          │

│     │instalaţii de sonorizare****)                                           │

├─────┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│     │      Tip încadrare           │            Remuneraţie lunară           │

│     │                              ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│     │                              │Producătorii │Artiştii     │Artiştii     │

│     │                              │de fonograme │interpreţi   │interpreţi   │

│     │                              │             │sau          │sau          │

│     │                              │             │executanţi   │executanţi   │

│     │                              │             │pentru       │pentru       │

│     │                              │             │fonograme    │audiovizual  │

├──┬──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 1│Ambarcaţiune de agrement cu   │             │             │             │

│  │  │până la 2 locuri de dormit    │50 lei       │50 lei       │25 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 2│Ambarcaţiune de agrement între│             │             │             │

│  │  │3 locuri - 6 locuri de dormit │80 lei       │80 lei       │40 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 3│Ambarcaţiune de agrement între│             │             │             │

│  │  │7 - 12 locuri de dormit       │100 lei      │100 lei      │50 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 4│Ambarcaţiune de agrement peste│100 lei plus │100 lei plus │50 + 5 lei / │

│  │  │12 locuri de dormit           │10 lei/      │10 lei/      │fiecare loc  │

│  │  │                              │fiecare loc  │fiecare loc  │de dormit    │

│  │  │                              │de dormit    │de dormit    │suplimentar  │

│  │  │                              │suplimentar  │suplimentar  │             │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 5│Ambarcaţiuni de transport     │             │             │             │

│  │  │pasageri capacitate până în   │             │             │             │

│  │  │50 pasageri (fără posibilităţi│             │             │             │

│  │  │de cazare)                    │60 lei       │60 lei       │30 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 6│Ambarcaţiuni de transport     │             │             │             │

│  │  │pasageri capacitate între 51  │             │             │             │

│  │  │pasageri - 100 pasageri (fără │             │             │             │

│  │  │posibilităţi de cazare)       │100 lei      │100 lei      │50 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 7│Ambarcaţiuni de transport     │             │             │             │

│  │  │pasageri capacitate peste 100 │             │             │             │

│  │  │pasageri (fără posibilităţi   │             │             │             │

│  │  │de cazare)                    │130 lei      │130 lei      │60 lei       │

├──┴──┼──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ E8  │Transport pe cablu                                                      │

├─────┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│     │      Tip încadrare           │  Remuneraţie lunară/instalaţie dotată   │

│     │                              │             cu sonorizare               │

│     │                              ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│     │                              │Producătorii │Artiştii     │Artiştii     │

│     │                              │de fonograme │interpreţi   │interpreţi   │

│     │                              │             │sau          │sau          │

│     │                              │             │executanţi   │executanţi   │

│     │                              │             │pentru       │pentru       │

│     │                              │             │fonograme    │audiovizual  │

├──┬──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │  │Tip de instalaţie - dotate cu │             │             │             │

│  │  │instalaţii de sonorizare      │             │             │             │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 1│Telecabine - Telegondole      │15 lei       │15 lei       │0 lei        │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 2│Spaţii de aşteptare pentru    │             │             │             │

│  │  │telecabine, telegondole       │25 lei       │25 lei       │0 lei        │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 3│Lifturi şi ascensoare         │30 lei       │30 lei       │0 lei        │

├──┴──┼──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ E9  │Parcări auto şi cinematografe în aer liber - Dotate cu instalaţii de    │

│     │sonorizare - Spaţii închise sau deschise*)                              │

├─────┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│     │      Tip încadrare           │           Remuneraţie lunară            │

│     │                              ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│     │                              │Producătorii │Artiştii     │Artiştii     │

│     │                              │de fonograme │interpreţi   │interpreţi   │

│     │                              │             │sau          │sau          │

│     │                              │             │executanţi   │executanţi   │

│     │                              │             │pentru       │pentru       │

│     │                              │             │fonograme    │audiovizual  │

├──┬──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 1│Parcări până la 500 mp        │25 lei       │25 lei       │0 lei        │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 2│Parcări între 501 mp - 1000 mp│45 lei       │45 lei       │0 lei        │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 3│Parcări peste 1000 mp         │45 lei plus  │45 lei plus  │0 lei        │

│  │  │                              │20 lei pentru│20 lei pentru│             │

│  │  │                              │fiecare      │fiecare      │             │

│  │  │                              │suprafaţă    │suprafaţă    │             │

│  │  │                              │suplimentară │suplimentară │             │

│  │  │                              │de până la   │de până la   │             │

│  │  │                              │500 mp       │500 mp       │             │

├──┴──┼──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ F   │Sport şi agrement                                                       │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ F1  │Stadioane, complexe sportive, săli de sport dotate cu instalaţii de     │

│     │sonorizare - Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni     │

│     │turistice, comune şi sate                                               │

├─────┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│     │      Tip încadrare           │           Remuneraţie lunară            │

│     │                              ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│     │                              │Producătorii │Artiştii     │Artiştii     │

│     │                              │de fonograme │interpreţi   │interpreţi   │

│     │                              │             │sau          │sau          │

│     │                              │             │executanţi   │executanţi   │

│     │                              │             │pentru       │pentru       │

│     │                              │             │fonograme    │audiovizual  │

├──┬──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │  │Număr de locuri (scaune)      │             │             │             │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 1│Sub 1.000 locuri (scaune)     │50 lei       │50 lei       │25 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 2│Între 1.000 - 5.000 locuri    │             │             │             │

│  │  │(scaune)                      │100 lei      │100 lei      │50 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 3│Peste 5.000 locuri (scaune)   │100 lei plus │100 lei plus │50 + 15 lei  │

│  │  │                              │30 lei pentru│30 lei pentru│pentru       │

│  │  │                              │fiecare      │fiecare      │fiecare      │

│  │  │                              │tranşă de    │tranşă de    │tranşă de    │

│  │  │                              │până la      │până la      │până la      │

│  │  │                              │5000 locuri  │5000 locuri  │5000 locuri  │

│  │  │                              │suplimentare │suplimentare │suplimentare │

│  │  │                              │(scaune)     │(scaune)     │(scaune)     │

├──┴──┼──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ F2  │Piscine, ştranduri, litoral, parcuri de distracţii şi/sau agrement,     │

│     │pârtii de schi şi patinoare, locuri de joacă pentru copii, săli fitness,│

│     │culturism, masaj etc. - deschise publicului - dotate cu instalaţii de   │

│     │sonorizare*)                                                            │

├─────┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│     │      Tip încadrare           │           Remuneraţie lunară            │

│     │                              ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│     │                              │Producătorii │Artiştii     │Artiştii     │

│     │                              │de fonograme │interpreţi   │interpreţi   │

│     │                              │             │sau          │sau          │

│     │                              │             │executanţi   │executanţi   │

│     │                              │             │pentru       │pentru       │

│     │                              │             │fonograme    │audiovizual  │

├──┬──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 1│Piscină şi ştrand             │50 lei       │50 lei       │25 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 2│Piscină Hotel până la         │             │             │             │

│  │  │categoria 3 stele             │50 lei       │50 lei       │25 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 3│Piscină Hotel categoria       │             │             │             │

│  │  │4 stele                       │60 lei       │             │30 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 4│Piscină Hotel categoria       │             │             │             │

│  │  │5 stele                       │80 lei       │             │40 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 5│Plajă suprafaţa până la 200 mp│45 lei       │45 lei       │20 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 6│Plajă cu suprafaţa peste      │45 lei plus  │45 lei plus  │20+5 lei     │

│  │  │200 mp                        │10 lei pentru│10 lei pentru│pentru       │

│  │  │                              │fiecare      │fiecare      │fiecare      │

│  │  │                              │suprafaţă    │suprafaţă    │suprafaţă    │

│  │  │                              │suplimentară │suplimentară │suplimentară │

│  │  │                              │de până la   │de până la   │de până la   │

│  │  │                              │100 mp       │100 mp       │100 mp       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 7│Parc de distracţii şi/sau     │             │             │             │

│  │  │agrement până în 1000 mp      │500 lei      │500 lei      │200 lei      │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 8│Parc de distracţii şi/sau     │500 lei plus │500 lei plus │0 lei        │

│  │  │agrement peste 1000 mp        │50 lei pentru│50 lei pentru│             │

│  │  │                              │fiecare      │fiecare      │             │

│  │  │                              │suprafaţă    │suprafaţă    │             │

│  │  │                              │suplimentară │suplimentară │             │

│  │  │                              │de până la   │de până la   │             │

│  │  │                              │100 mp       │100 mp       │             │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 9│Pârtie cu instalaţie de       │400 lei/     │400 lei/     │0 lei        │

│  │  │sonorizare                    │pârtie       │pârtie       │             │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │10│Patinoar cu suprafaţa până în │             │             │             │

│  │  │500 mp                        │50 lei       │50 lei       │0 lei        │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │11│Patinoar cu suprafaţa mai mare│50 lei plus  │50 lei plus  │0 lei        │

│  │  │de 500 mp                     │10 lei pentru│10 lei pentru│             │

│  │  │                              │fiecare      │fiecare      │             │

│  │  │                              │suprafaţă    │suprafaţă    │             │

│  │  │                              │suplimentară │suplimentară │             │

│  │  │                              │de până la   │de până la   │             │

│  │  │                              │100 mp       │100 mp       │             │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │12│Locuri de joacă pt. copii cu  │             │             │             │

│  │  │suprafaţa până în 100 mp      │30 lei       │30 lei       │15 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │13│Locuri de joacă pt. copii cu  │30 lei plus  │30 lei plus  │15+5 lei     │

│  │  │suprafaţa peste 100 mp        │10 lei pentru│10 lei pentru│pentru       │

│  │  │                              │fiecare      │fiecare      │fiecare      │

│  │  │                              │suprafaţă    │suprafaţă    │suprafaţă    │

│  │  │                              │suplimentară │suplimentară │suplimentară │

│  │  │                              │de până la   │de până la   │de până la   │

│  │  │                              │100 mp       │100 mp       │100 mp       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │14│Sală fitness şi/sau culturism │30 lei       │30 lei       │15 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │15│Sală fitness şi/sau culturism │30 lei plus  │30 lei plus  │15 lei +5 lei│

│  │  │peste 100 mp                  │10 lei pentru│10 lei pentru│pentru       │

│  │  │                              │fiecare      │fiecare      │fiecare      │

│  │  │                              │suprafaţă    │suprafaţă    │suprafaţă    │

│  │  │                              │suplimentară │suplimentară │suplimentară │

│  │  │                              │de până la   │de până la   │de până la   │

│  │  │                              │100 mp       │100 mp       │100 mp       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │16│Sală masaj                    │55 lei       │55 lei       │25 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │17│Sală masaj (în Hotel până la  │             │             │             │

│  │  │categ. 3 stele inclusiv)      │70 lei       │70 lei       │35 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │18│Sală masaj (în Hotel categ.   │             │             │             │

│  │  │4 stele)                      │80 lei       │80 lei       │40 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │19│Sală masaj (în Hotel categ.   │             │             │             │

│  │  │5 stele)                      │100 lei      │100 lei      │50 lei       │

├──┴──┼──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ G   │Birouri şi spaţii de producţie                                          │

├─────┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│     │      Tip încadrare           │           Remuneraţie lunară            │

│     │                              ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│     │                              │Producătorii │Artiştii     │Artiştii     │

│     │                              │de fonograme │interpreţi   │interpreţi   │

│     │                              │             │sau          │sau          │

│     │                              │             │executanţi   │executanţi   │

│     │                              │             │pentru       │pentru       │

│     │                              │             │fonograme    │audiovizual  │

├──┬──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 1│Până la 30 de persoane        │70 lei       │70 lei       │35 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 2│Până la 100 de persoane       │100 lei      │100 lei      │50 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 3│Peste 100 de persoane         │150 lei      │150 lei      │75 lei       │

├──┴──┼──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ H   │Telecomunicaţii                                                         │

├─────┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│     │      Tip încadrare           │           Remuneraţie lunară/linie      │

│     │                              ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│     │                              │Producătorii │Artiştii     │Artiştii     │

│     │                              │de fonograme │interpreţi   │interpreţi   │

│     │                              │             │sau          │sau          │

│     │                              │             │executanţi   │executanţi   │

│     │                              │             │pentru       │pentru       │

│     │                              │             │fonograme    │audiovizual  │

├──┬──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 1│Centrală telefonică cu apel   │             │             │             │

│  │  │în aşteptare                  │100 lei      │100 lei      │0 lei        │

└──┴──┴──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘


    NOTE


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│*) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafeţele comerciale       │

│(închise sau deschise) utile, inclusiv ringurile de dans. Utilizatorul trebuie│

│să achite o remuneraţie distinctă pentru fiecare spaţiu deţinut în parte.     │

│În cazul în care într-un anumit spaţiu, aceeaşi suprafaţă este utilizată      │

│pentru mai multe activităţi, remuneraţia cuvenită organismului de gestiune    │

│colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme şi ale         │

│artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual   │

│pentru comunicarea publică în regim ambiental şi/sau lucrativ se va achita    │

│pentru fiecare activitate desfăşurată în parte, corespunzătoare fiecărei      │

│utilizări, indiferent de numărul acestora.                                    │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│**) Remuneraţiile echitabile prevăzute în tabele se consideră datorate        │

│indiferent de durata efectivă a comunicării publice şi de numărul fonogramelor│

│de comerţ sau al reproducerilor acestora şi/sau al prestaţiilor artistice din │

│domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental sau lucrativ.      │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│***) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafeţele comerciale     │

│(închise sau deschise), excluzându-se spaţiile-anexă (depozite, magazii,      │

│spaţii sanitare). Târgurile sau expoziţiile datorează remuneraţia indiferent  │

│de specificul acestora - produse agroalimentare, industriale, navale, bunuri  │

│de larg consum, auto, moto, naval, sport, agrement etc.                       │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│****) La încadrarea în tabel se va ţine cont de existenţa echipamentelor      │

│radio-TV în camere/spaţii.                                                    │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│*****) Încadrarea în tabel, pentru toate tipurile de mijloace de transport,   │

│se face numai în cazul celor înregistrate în Registrele Române, după caz auto,│

│feroviar, naval sau aerian.                                                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│******) În cazul transporturilor rutiere de pasageri - Autoturism până la     │

│6 locuri (taxi), remuneraţia se achită pentru fiecare autoturism în parte,    │

│indiferent de forma de colaborare în cadrul căreia acesta activează sub sigla │

│unei companii de taximetrie.                                                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│*******) Exceptând standurile publicitare amplasate în cadrul expoziţiilor de │

│artă, ştiinţă şi carte.                                                       │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ II. Activităţi desfăşurate în regim lucrativ                                 │

├─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ I1  │Eveniment, spectacol, turneu, campanie etc. (coloana sonoră)*) - Spaţii │

│     │închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi    │

│     │sate                                                                    │

├─────┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│     │      Tip încadrare           │        Remuneraţie/eveniment**)         │

├──┬──┼──────────────────────────────┼─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│  │  │                              │Producătorii │Artiştii     │Artiştii     │

│  │  │                              │de fonograme │interpreţi   │interpreţi   │

│  │  │                              │             │sau          │sau          │

│  │  │                              │             │executanţi   │executanţi   │

│  │  │                              │             │pentru       │pentru       │

│  │  │                              │             │fonograme    │audiovizual  │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 1│Spectacol/eveniment (festiv,  │1,5%         │1,5%         │0 lei        │

│  │  │paradă, istoric, sunet şi     │dar nu mai   │dar nu mai   │             │

│  │  │lumină, sportiv, nautic,      │puţin de     │puţin de     │             │

│  │  │aerian etc.)                  │160 lei      │160 lei      │             │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 2│Paradă modă, concurs frumuseţe│1,5%         │1,5%         │0 lei        │

│  │  │                              │dar nu mai   │dar nu mai   │             │

│  │  │                              │puţin de     │puţin de     │             │

│  │  │                              │2000 lei     │2000 lei     │             │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 3│Salon auto, moto, velo,       │1,5%         │1,5%         │0 lei        │

│  │  │nautic, asimilate             │dar nu mai   │dar nu mai   │             │

│  │  │                              │puţin de     │puţin de     │             │

│  │  │                              │3000 lei     │3000 lei     │             │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 4│Spectacol caracter publicitar │1,5%         │1,5%         │0 lei        │

│  │  │                              │dar nu mai   │dar nu mai   │             │

│  │  │                              │puţin de     │puţin de     │             │

│  │  │                              │3000 lei     │3000 lei     │             │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 5│Turneu publicitar             │1,5%         │1,5%         │0 lei        │

│  │  │(4 reprezentaţii)             │dar nu mai   │dar nu mai   │             │

│  │  │                              │puţin de     │puţin de     │             │

│  │  │                              │4500 lei     │4500 lei     │             │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 6│Turneu publicitar             │1,5%         │1,5%         │0 lei        │

│  │  │(5 - 8 reprezentaţii)         │dar nu mai   │dar nu mai   │             │

│  │  │                              │puţin de     │puţin de     │             │

│  │  │                              │6500 lei     │6500 lei     │             │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 7│Turneu publicitar             │1,5%         │1,5%         │0 lei        │

│  │  │(peste 9 reprezentaţii)       │dar nu mai   │dar nu mai   │             │

│  │  │                              │puţin de     │puţin de     │             │

│  │  │                              │7500 lei     │7500 lei     │             │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 8│Campanie electorală           │1,5%         │1,5%         │0 lei        │

│  │  │                              │dar nu mai   │dar nu mai   │             │

│  │  │                              │puţin de     │puţin de     │             │

│  │  │                              │8500 lei     │8500 lei     │             │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 9│Manifestaţii/Evenimente       │1,5%         │1,5%         │0 lei        │

│  │  │(altele decât cele precizate  │dar nu mai   │dar nu mai   │             │

│  │  │mai sus)                      │puţin de     │puţin de     │             │

│  │  │                              │400 lei      │400 lei      │             │

├──┴──┼──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ I2  │Club, bar cu program de varietăţi, bar cu program night club*),         │

│     │discotecă, videotecă, restaurant (cu program de varietăţi), cabaret,    │

│     │spaţiu în care funcţionează: tonomat, karaoke, multimedia - spaţii      │

│     │închise sau deschise situate în oraşe sau staţiuni turistice            │

├─────┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│     │      Tip încadrare           │          Remuneraţie lunară**)          │

├──┬──┼──────────────────────────────┼─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│  │ 1│Suprafaţa până la 100 mp      │1,5%         │1,5%         │1,5%         │

│  │  │                              │dar nu mai   │dar nu mai   │dar nu mai   │

│  │  │                              │puţin de     │puţin de     │puţin de     │

│  │  │                              │100 lei      │100 lei      │100 lei      │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 2│Suprafaţa cuprinsă între      │1,5%         │1,5%         │1,5%         │

│  │  │101 - 200 mp                  │dar nu mai   │dar nu mai   │dar nu mai   │

│  │  │                              │puţin de     │puţin de     │puţin de     │

│  │  │                              │150 lei      │150 lei      │150 lei      │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 3│Suprafaţa peste 200 mp        │1,5%         │1,5%         │1,5%         │

│  │  │                              │dar nu mai   │dar nu mai   │dar nu mai   │

│  │  │                              │puţin de     │puţin de     │puţin de     │

│  │  │                              │150 lei      │150 lei      │150 lei      │

│  │  │                              │plus 40 lei  │plus 40 lei  │plus 40 lei  │

│  │  │                              │pentru       │pentru       │pentru       │

│  │  │                              │fiecare      │fiecare      │fiecare      │

│  │  │                              │suprafaţă    │suprafaţă    │suprafaţă    │

│  │  │                              │suplimentară │suplimentară │suplimentară │

│  │  │                              │de până la   │de până la   │de până la   │

│  │  │                              │100 mp       │100 mp       │100 mp       │

├──┴──┼──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ I3  │Club, bar cu program de varietăţi, bar cu program night club*),         │

│     │discotecă, videotecă, restaurant (cu program de varietăţi), cabaret,    │

│     │spaţiu în care funcţionează: tonomat, karaoke, multimedia - Spaţii      │

│     │închise sau deschise situate în comune şi sate                          │

├─────┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│     │      Tip încadrare           │          Remuneraţie lunară**)          │

├──┬──┤                              ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│  │  │                              │Producătorii │Artiştii     │Artiştii     │

│  │  │                              │de fonograme │interpreţi   │interpreţi   │

│  │  │                              │             │sau          │sau          │

│  │  │                              │             │executanţi   │executanţi   │

│  │  │                              │             │pentru       │pentru       │

│  │  │                              │             │fonograme    │audiovizual  │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 1│Suprafaţa până la 100 mp      │1,5%         │1,5%         │1,5%         │

│  │  │                              │dar nu mai   │dar nu mai   │dar nu mai   │

│  │  │                              │puţin de     │puţin de     │puţin de     │

│  │  │                              │50 lei       │50 lei       │50 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 2│Suprafaţa cuprinsă între      │1,5%         │1,5%         │1,5%         │

│  │  │101 - 200 mp                  │dar nu mai   │dar nu mai   │dar nu mai   │

│  │  │                              │puţin de     │puţin de     │puţin de     │

│  │  │                              │75 lei       │75 lei       │75 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 3│Suprafaţa peste 200 mp        │1,5%         │1,5%         │1,5%         │

│  │  │                              │dar nu mai   │dar nu mai   │dar nu mai   │

│  │  │                              │puţin de     │puţin de     │puţin de     │

│  │  │                              │75 lei       │75 lei       │75 lei       │

│  │  │                              │plus 20 lei  │plus 20 lei  │plus 20 lei  │

│  │  │                              │pentru       │pentru       │pentru       │

│  │  │                              │fiecare      │fiecare      │fiecare      │

│  │  │                              │suprafaţă    │suprafaţă    │suprafaţă    │

│  │  │                              │suplimentară │suplimentară │suplimentară │

│  │  │                              │de până la   │de până la   │de până la   │

│  │  │                              │100 mp       │100 mp       │100 mp       │

├──┴──┼──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ I4  │Activitate de DJ, şcoli de dans, balet s.a., sală gimnastică ritmică,   │

│     │aerobic, zumba aerobic, kangoo jump s.a. - deschise publicului - dotate │

│     │cu instalaţii de sonorizare*)                                           │

├─────┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│     │      Tip încadrare           │          Remuneraţie lunară**)          │

│     │                              ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│     │                              │Producătorii │Artiştii     │Artiştii     │

│     │                              │de fonograme │interpreţi   │interpreţi   │

│     │                              │             │sau          │sau          │

│     │                              │             │executanţi   │executanţi   │

│     │                              │             │pentru       │pentru       │

│     │                              │             │fonograme    │audiovizual  │

├──┬──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 1│Activitate de DJ              │1,5%         │1,5%         │1,5%         │

│  │  │                              │dar nu mai   │dar nu mai   │dar nu mai   │

│  │  │                              │puţin de     │puţin de     │puţin de     │

│  │  │                              │25 lei       │25 lei       │25 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 2│Şcoala de dans, balet s.a.    │1,5%         │1,5%         │1,5%         │

│  │  │până la 100 mp                │dar nu mai   │dar nu mai   │dar nu mai   │

│  │  │                              │puţin de     │puţin de     │puţin de     │

│  │  │                              │50 lei       │50 lei       │50 lei       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 3│Şcoala de dans, balet s.a.    │1,5%         │1,5%         │1,5%         │

│  │  │peste 100 mp                  │dar nu mai   │dar nu mai   │dar nu mai   │

│  │  │                              │puţin de     │puţin de     │puţin de     │

│  │  │                              │50 lei       │50 lei       │50 lei       │

│  │  │                              │plus 30 lei  │plus 30 lei  │plus 30 lei  │

│  │  │                              │pentru       │pentru       │pentru       │

│  │  │                              │fiecare      │fiecare      │fiecare      │

│  │  │                              │suprafaţă    │suprafaţă    │suprafaţă    │

│  │  │                              │suplimentară │suplimentară │suplimentară │

│  │  │                              │de până la   │de până la   │de până la   │

│  │  │                              │100 mp       │100 mp       │100 mp       │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 4│Sală gimnastică ritmică,      │1,5%         │1,5%         │1,5%         │

│  │  │aerobic, zumba aerobic,       │dar nu mai   │dar nu mai   │dar nu mai   │

│  │  │kangoo jump s.a. până la      │puţin de     │puţin de     │puţin de     │

│  │  │100 mp                        │100 lei      │100 lei      │100 lei      │

├──┼──┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│  │ 5│Sală gimnastică ritmică,      │1,5%         │1,5%         │1,5%         │

│  │  │aerobic, zumba aerobic,       │dar nu mai   │dar nu mai   │dar nu mai   │

│  │  │kangoo jump s.a. peste        │puţin de     │puţin de     │puţin de     │

│  │  │100 mp                        │100 lei      │100 lei      │100 lei      │

│  │  │                              │plus 50 lei  │plus 50 lei  │plus 50 lei  │

│  │  │                              │pentru       │pentru       │pentru       │

│  │  │                              │fiecare      │fiecare      │fiecare      │

│  │  │                              │suprafaţă    │suprafaţă    │suprafaţă    │

│  │  │                              │suplimentară │suplimentară │suplimentară │

│  │  │                              │de până la   │de până la   │de până la   │

│  │  │                              │100 mp       │100 mp       │100 mp       │

└──┴──┴──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘


    NOTE

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────
*) Utilizatorii au obligaţia să precizeze tipul activităţii/manifestaţiei,   
pe care o desfăşoară/organizează, prin completarea declaraţiei pe propria    
răspundere sau contract în vederea obţinerii autorizaţiei.                   
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────
**) Procentele prevăzute la punctele I1, I2, I3 şi I4 se aplică la totalitatea
veniturilor brute obţinute din consumaţii şi vânzarea de bilete, abonamente, 
programe, valoarea materialelor promoţionale etc., iar în lipsa acestora la  
bugetul de cheltuieli al manifestării, bugetul de cheltuieli pentru campanii 
publicitate, promoţionale sau electorale, după caz. În cazul în care remune- 
raţia lunară rezultată din aplicarea procentului este mai mică decât remune- 
raţia minimă atunci se va achita remuneraţia minimă lunară/eveniment.        

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…