Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 03.06.13-07.06.13

Financiar-fiscal

Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 320 din 03/06/2013, Actul a intrat in vigoare la data de 03 iunie 2013
Nivelul penalităţii de întârziere la plata obligaţiilor fiscale devine0,02% pentru fiecare zi de întârziere

Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative Publicat in MOF nr. 331 - 06/06/2013, Actul a intrat in vigoare la data de 06 iunie 2013

Prin derogare de la prevederile art. 43 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota de impozit pe venit este de 85% pentru veniturile reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate, în condiţiile legii, cu ocazia încetării contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului, angajaţilor cu funcţii de conducere sau persoanelor care sunt numite în calitate de membru în consilii de administraţie şi consilii de conducere.

Notă: Sunt discuţii în presă că acest text ar fi fost publicat eronat şi că în fapt nu se referă la mediul privat.  Dacă vor apare modificări acestea vor fi semnalate.

Muncă, protecţie socială, calificări

Legea nr. 167/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, Publicat in MOF nr. 318 - 03/06/2013, , Actul a intrat in vigoare la data de 06 iunie 2013

Proprietate imobiliară

Ordinul nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 333 din 07/06/2013 Actul a intrat in vigoare la data de 07 iunie 2013

Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 335 din 07/06/2013 Actul va intra in vigoare la data de 01 iulie 2013

Sursele de energie regenerabilă construite pe terenuri agricole nu mai beneficiază de sistemul de subvenţionare prin certificate verzi.

Agricultură, produse alimentare

Hotărârea nr. 341/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate şi a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 335 din 07/06/2013 Actul a intrat in vigoare la data de 07 iunie 2013


Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris