Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 17.06.13-21.06.13

Financiar-fiscal

ORDIN nr. 622 din 31 mai 2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 17 iunie 2013

ORDIN nr. 710 din 4 aprilie 2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul operatiunilor 2.2.1 "Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)" si 2.3.1 "Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative" ale axei prioritare 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare" din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE) 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 17 iunie 2013

Paiaţa de capital

ORDIN nr. 3 din 11 iunie 2013privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 18 iunie 2013

Proprietate imobiliară
REGULAMENT din 21 iunie 2013privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 21 iunie 2013

Achiziţii publice

INSTRUCTIUNI nr. 1 din 18 iunie 2013 emise in aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) si art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 21 iunie 2013
CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele instrucţiuni sunt emise în aplicarea art. 188 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 2
    (1) Atunci când stabileşte cerinţele de calificare autoritatea contractantă are obligaţia să respecte principiul proporţionalităţii şi să nu formuleze cerinţe care ajung să se dubleze, respectiv care nu pot fi justificate în raport cu ceea ce urmează a fi prestat/executat aşa cum este prevăzut la nivelul caietului de sarcini sau al documentaţiei descriptive.
    (2) Este recomandabil ca cerinţele de calificare să vizeze în special experienţa specifică a personalului implicat în derularea contractului şi nu experienţa generală a acestuia.
    ART. 3
    Experienţa similară a personalului de conducere, precum şi cea a persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului se raportează la domeniul aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.
    ART. 4
    În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul documentaţiei de atribuire, emise de organisme stabilite în alte state.
    CAP. II
    Dispoziţii în legătură cu cerinţele/criteriile de calificare şi selecţie referitoare la studiile personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii/lucrări
    SECŢIUNEA 1
    Cerinţe legate de studii
    PARAGRAFUL 1
    Domeniul studiilor
    ART. 5
    Informaţii referitoare la studii se pot solicita personalului de conducere, precum şi persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului.
    ART. 6
    Atunci când solicită îndeplinirea unor cerinţe de calificare legate de studii, autoritatea contractantă are în vedere faptul că există situaţii în care sunt relevante competenţele persoanei/persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii/lucrări, şi nu domeniul studiilor.
    ART. 7
    Atunci când se solicită informaţii referitoare la studii, se va justifica de ce se solicită absolvirea studiilor într-un anumit domeniu, respectiv de ce doar o persoană care a absolvit studiile solicitate poate îndeplini activităţile din contractul ce urmează a fi atribuit şi de ce persoane care au alte studii decât cele solicitate nu pot realiza aceste activităţi.
    ART. 8
    (1) În măsura în care există o justificare în ceea ce priveşte domeniul studiilor solicitate, domeniul va fi definit clar pentru a nu crea ambiguităţi în evaluarea documentelor de calificare.
    Notă exemplificativă:
    ---------------------
    Nu este suficient să se menţioneze domeniul tehnic, ci se va preciza expres ce tip de studii se solicită, spre exemplu specializarea construcţii civile, industriale şi agricole (conform legislaţiei relevante în vigoare).
    (2) Dacă se justifică solicitarea absolvirii studiilor într-un anumit domeniu, acesta va fi corelat cu domeniul relevant care să permită desfăşurarea activităţilor aferente obiectului contractului, activităţi ce vor fi derulate de persoana căreia i-au fost solicitate respectivele studii.
    PARAGRAFUL 2
    Durata studiilor
    ART. 9
    Referinţa la durata studiilor se face prin solicitarea fie de studii superioare, fie de studii medii.
    Notă exemplificativă:
    ---------------------
    Nu se vor solicita studii superioare de lungă durată.
    PARAGRAFUL 3
    Studii postuniversitare
    ART. 10
    Nu se poate solicita ca un expert să aibă atât studii superioare cât şi studii postuniversitare, studii universitare de masterat sau doctorat.
    Notă exemplificativă:
    ---------------------
    Spre exemplu, nu se poate impune ca un expert să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă şi master în acelaşi domeniu.
    ART. 11
    Nu se justifică solicitarea absolvirii de către o anumită persoană responsabilă pentru îndeplinirea contractului doar de studii postuniversitare/master/doctorat.
    ART. 12
    Dacă nu se impune absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor într-un anumit domeniu, autoritatea contractantă poate permite dovedirea specializării într-un anumit domeniu fie prin studii absolvite cu diplomă de licenţă, fie prin studii postuniversitare, fie prin cursuri ce s-au finalizat cu certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional într-un anumit domeniu.
    Note exemplificative:
    ---------------------
    Spre exemplu, nu se poate impune ca un expert să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă şi master (indiferent de domeniu).
    Se poate solicita ca expertul să aibă fie studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, fie studii postuniversitare, fie cursuri recunoscute la nivel naţional/internaţional, spre exemplu în domeniul IT.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Cerinţe legate de experienţa în domeniul studiilor
    ART. 13
    Experienţa generală solicitată de autoritatea contractantă în ceea ce priveşte domeniul studiilor poate fi de până la 5 ani.
    ART. 14
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 13, autoritatea contractantă poate solicita mai mult de 5 ani vechime în specialitatea studiilor atunci când există reglementări specifice în vigoare şi/sau atunci când autoritatea contractantă justifică temeinic, la nivelul notei justificative privind criteriile de calificare, complexitatea deosebită a activităţilor ce urmează a fi derulate în cadrul contractului prin prisma poziţiei/atribuţiilor respectivului expert.
    (2) Atunci când există reglementări specifice în vigoare ce determină depăşirea numărului de ani precizat la art. 13, autoritatea contractantă menţionează la nivelul fişei de date prevederea expresă din actul normativ respectiv.
    ART. 15
    Nu se va impune îndeplinirea unei experienţe generale a expertului în ultimii X ani.
    Notă exemplificativă:
    ---------------------
    Nu se poate impune ca expertul să aibă o experienţă generală în domeniul studiilor realizată în ultimii 7 ani.
    Se poate solicita ca expertul să aibă o experienţă generală în domeniul studiilor de cel puţin 5 ani.
    ART. 16
    (1) Anii solicitaţi în vederea dovedirii experienţei generale vor fi calculaţi prin prisma duratei proiectului la nivelul căruia a acumulat expertul/persoana respectivă experienţa şi prin corelare cu funcţia/activităţile/atribuţiile pe care a avut-o/le-a desfăşurat expertul.
    (2) Anii solicitaţi în vederea dovedirii experienţei generale pot fi calculaţi pe baza unor documente-suport relevante care să ateste experienţa generală, şi nu prin raportare efectiv la timpul alocat activităţii respective.
    Notă exemplificativă:
    ---------------------
    În evaluarea ofertelor, în vederea îndeplinirii criteriului de calificare solicitat, documentele-suport relevante care atestă experienţa generală şi care trebuie să fie acceptate de autoritatea contractantă pot fi fişa de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare.
    CAP. III
    Dispoziţii în legătură cu cerinţele/criteriile de calificare şi selecţie referitoare la experienţa specifică a personalului de conducere, precum şi a persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii/lucrări
    ART. 17
    Experienţa în domeniul specific aferent activităţilor din cadrul contractului ce urmează a fi atribuit, prin prisma poziţiei/atribuţiilor fiecărui expert, solicitată de autoritatea contractantă poate fi de până la 3 ani.
    ART. 18
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 17, autoritatea contractantă poate solicita mai mult de 3 ani experienţă specifică atunci când există reglementări specifice în vigoare şi/sau atunci când autoritatea contractantă justifică temeinic, la nivelul notei justificative privind criteriile de calificare, complexitatea deosebită a activităţilor ce urmează a fi derulate în cadrul contractului prin prisma poziţiei/atribuţiilor respectivului expert.
    (2) Atunci când există reglementări specifice în vigoare ce determină depăşirea numărului de ani precizat la art. 17, autoritatea contractantă menţionează la nivelul fişei de date prevederea expresă din actul normativ respectiv.
    ART. 19
    (1) Nu se va impune ca experienţa specifică cuantificată în ani să fie realizată la nivelul unui singur contract/proiect.
    (2) Nu se va limita pentru experţi dovedirea experienţei specifice prin participarea la proiect/proiecte derulat/derulate în ultimii X ani.
    Notă exemplificativă:
    ---------------------
    Spre exemplu, nu se poate impune ca un expert să fi participat într-un proiect similar derulat în ultimii 3 ani.
    (3) Nu se va impune îndeplinirea unei experienţe specifice a expertului în ultimii X ani.
    Notă exemplificativă:
    Spre exemplu, nu se poate impune ca un expert să aibă o experienţă specifică realizată în ultimii 5 ani.
    (4) Nu se va impune ca experienţa specifică să fie realizată în perioada solicitată pentru experienţa generală.
    Notă exemplificativă:
    ---------------------
    Nu se poate solicita ca din cei 5 ani de experienţă în domeniul studiilor 3 ani să fie în domeniul specific activităţilor din cadrul contractului.
    ART. 20
    (1) Anii solicitaţi în vederea dovedirii experienţei specifice vor fi calculaţi prin prisma duratei proiectului la nivelul căruia a acumulat expertul/persoana respectivă experienţa specifică corelat cu funcţia/activităţile/atribuţiile pe care a avut-o/le-a desfăşurat expertul.
    (2) Anii solicitaţi în vederea dovedirii experienţei specifice pot fi calculaţi pe baza unor documente-suport relevante care să ateste experienţa specifică a persoanelor ce au în cadrul activităţii curente atribuţii similare cu activităţile pe care urmează a le derula în cadrul viitorului contract şi nu prin raportare efectiv la timpul alocat activităţii respective.
    Notă exemplificativă:
    ---------------------
    În evaluarea ofertelor, în vederea îndeplinirii criteriului de calificare solicitat, documentele-suport relevante care atestă experienţa specifică pot fi fişa de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare.
    ART. 21
    (1) Dacă s-a solicitat un număr de ani minim necesar în vederea dovedirii experienţei specifice, nu se va solicita şi dovedirea experienţei specifice a respectivei persoane prin implicarea într-un contract/proiect la nivelul căruia să fi derulat activităţi similare celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicită.
    (2) Dacă s-a solicitat dovedirea experienţei specifice a respectivei persoane prin implicarea într-un contract/proiect la nivelul căruia să fi derulat activităţi similare celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicită nu se va solicita şi un număr de ani minim necesar în vederea dovedirii experienţei specifice.
    CAP. IV
    Dispoziţii în legătură cu cerinţele/criteriile de calificare şi selecţie referitoare la atestarea/autorizarea tehnico-profesională obligatorie conform prevederilor legale a personalului de conducere, precum şi a persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii/lucrări
    ART. 22
    Pentru specialiştii pentru care, în baza unui act normativ, este obligatorie desfăşurarea activităţilor în cadrul contractului/proiectului în calitatea atestată/autorizată, autoritatea contractantă:
    a) menţionează la nivelul fişei de date prevederea expresă din actul normativ în baza căruia este obligatorie atestarea;
    b) solicită doar atestatul şi/sau legitimaţia;
    c) nu impune condiţii de studii, vechime, respectiv de experienţă generală şi/sau specifică sau condiţii ce vizează implicarea într-un proiect/contract similar atunci când instituţiile abilitate pentru a emite astfel de atestate/autorizaţii impun îndeplinirea anumitor condiţii de vechime/experienţă.
    Notă exemplificativă:
    ---------------------
    Exemplificăm experţi pentru care nu se pot impune condiţii de vechime: responsabilul tehnic cu execuţia, diriginţi de şantier, verificatori de proiect, personal atestat AFER/ISCIR/ANRE/ ANVAR/ANCPI/CECAR/CAFR/MCPN etc.
    ART. 23
    (1) Pentru operatorii economici care prezintă experţi străini ce deţin certificat/atestat echivalent emis de autorităţile de certificare abilitate din alt stat nu se va impune obţinerea atestatului/certificatului recunoscut de autorităţile române la momentul depunerii ofertelor/candidaturilor.
    (2) În baza principiului recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate echivalente.
    (3) Operatorul economic trebuie să întreprindă, acolo unde legislaţia naţională impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnării contractului de achiziţie publică atestatul recunoscut de autorităţile române.
    Notă exemplificativă:
    ---------------------
    De exemplu, art. 14 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, dispune că agenţii economici care execută lucrări de construcţii asigură nivelul de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale, prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi printr-un sistem propriu conceput şi realizat. Potrivit art. 1 din Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, verificarea şi expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor privind respectarea cerinţelor prevăzute de lege reprezintă o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi se efectuează de către specialişti cu activitate în construcţii, atestaţi tehnico-profesional de către comisii organizate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, iar potrivit art. 21 din acelaşi act normativ asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii se face în mod diferenţiat în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, conform Regulamentului de conducere şi asigurare a calităţii, printr-un sistem propriu de calitate şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi. În conformitate cu art. 2 din Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului 925/1995, prevederile regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor sunt obligatorii pentru persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor pe teritoriul României.
    CAP. V
    Dispoziţii în legătură cu cerinţele/criteriile de calificare şi selecţie referitoare la perfecţionarea profesională/formarea profesională a personalului de conducere, precum şi a persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii/lucrări
    Notă exemplificativă:
    ---------------------
    De exemplu, persoanele responsabile de îndeplinirea contractului de achiziţie publică, cărora le sunt aplicabile prevederile prezentului capitol, pot fi: SSM, PM, CQ, RTQ, AQ etc. - respectiv specialişti care pot desfăşura activitatea fără a exista obligativitatea atestării lor de către instituţiile în domeniu şi fără de care (atestat/autorizaţie) nu pot desfăşura respectivele activităţi.
    ART. 24
    Pentru specialiştii pentru care se solicită anumite certificate privind perfecţionarea profesională/formarea profesională, ce nu sunt obligatorii în baza unui act normativ, autoritatea contractantă poate solicita experienţă specifică, dar nu poate impune ca aceasta să fie realizată în calitatea deţinută ca urmare a perfecţionării/formării.
    ART. 25
    (1) Se poate solicita experienţă dovedită prin participarea în cel puţin un proiect/contract la nivelul căruia să fi desfăşurat activităţi similare, dar nu identice celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicită, fără a se solicita persoanei respective şi experienţă raportată la un anumit număr de ani.
    (2) Se poate solicita experienţă raportată la un anumit număr de ani fără a se solicita persoanei respective şi experienţă dovedită prin participarea în cel puţin un proiect/contract la nivelul căruia să fi desfăşurat activităţi similare celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicită.
    ART. 26
    Pentru experţii/personalul care au/are activităţi de coordonare, autoritatea contractantă:
    a) nu solicită domeniul aferent studiilor superioare, putându-se solicita ca expertul/personalul cu activităţi de coordonare să aibă studii superioare;
    Notă exemplificativă:
    Cerinţă excesivă: Managerul de proiect să aibă studii superioare în domeniul tehnic sau în domeniul IT;
    Cerinţă acceptată: Managerul de proiect să aibă studii superioare.
    b) nu solicită ca experienţa specifică a managerului/ coordonatorului/liderului de proiect să fie realizată în calitatea acestuia de manager de proiect atestat/certificat - cu diplomă de manager de proiect;
    Notă exemplificativă:
    ---------------------
    Cerinţă excesivă: participarea managerului de proiect în cel puţin un proiect/contract după obţinerea atestatului/certificatului/diplomei de manager de proiect.
    c) poate solicita experienţă specifică, însă nu poate solicita simultan dovedirea experienţei specifice:
    - prin participarea în cel puţin un proiect/contract la nivelul căruia să fi desfăşurat activităţi similare, dar nu identice celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicită şi
    - prin raportarea la un anumit număr de ani;
    Notă exemplificativă:
    ---------------------
    Cerinţă excesivă: participarea în cel puţin un proiect/contract la nivelul căruia să fi desfăşurat activităţi similare celor ce fac obiectul procedurii şi o experienţă specifică de cel puţin 3 ani.
    Se poate solicita fie desfăşurarea de activităţi similare celor ce fac obiectul procedurii, fie o experienţă specifică de cel puţin 3 ani.
    d) nu va solicita ca experienţa specifică să fie realizată într-o poziţie de coordonator/manager/director de proiect.
    Note exemplificative:
    ---------------------
    Cerinţă excesivă: Managerul de proiect să aibă experienţă de minimum 3 ani ca manager/coordonator/director de proiect în domeniul IT.
    Se pot formula cerinţe legate de experienţa specifică a managerului de proiect (de exemplu, participarea în cel puţin un proiect/contract la nivelul căruia să fi desfăşurat activităţi similare, dar nu identice celor ce fac obiectul procedurii) şi o altă cerinţă legată de deţinerea unei experienţe ca manager/ coordonator/director de proiect (fără a condiţiona de obiectul proiectului/ contractului).
    CAP. VI
    Alte dispoziţii în legătură cu cerinţele/criteriile de calificare şi selecţie referitoare la personalul de conducere, precum şi la persoanele responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii/lucrări
    ART. 27
    În vederea dovedirii experienţei solicitate persoanei/persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii/lucrări autoritatea contractantă poate solicita CV-ul, precum şi, după caz, documente-suport care să probeze îndeplinirea cerinţelor.
    ART. 28
    Autoritatea contractantă nu poate limita dovedirea experienţei solicitate prin prezentarea de "recomandări", ci va permite şi prezentarea altor documente relevante prin care se face dovada îndeplinirii experienţei/cerinţei solicitate.
    Notă exemplificativă:
    ---------------------
    Prin orice tip de document se înţelege: copie de pe fişa de post, copie de pe contractul de muncă, copia contractului de colaborare/prestări servicii, copie de pe Revisal etc.
    ART. 29
    Autoritatea contractantă nu poate impune ca documentele-suport necesare dovedirii experienţei solicitate să fie eliberate de către beneficiarul contractului/proiectului în derularea căruia a fost implicat expertul, acestea putând fi eliberate inclusiv de prestatorul respectivelor servicii/lucrări.
    Notă exemplificativă:
    ---------------------
    Spre exemplu, Primăria X a fost beneficiar, iar S.C. Y a fost prestator. Expertul Z poate prezenta recomandare din partea S.C.Y.
    ART. 30
    Autoritatea contractantă nu poate solicita ca experţii să fi fost implicaţi într-un proiect a cărui valoare a fost de X lei sau care a presupus realizarea unei anumite cantităţi ori la nivelul căruia să se fi realizat lucrări/investiţii de o anumită capacitate.
    ART. 31
    (1) Autoritatea contractantă nu poate solicita experienţă în proiecte/contracte cu finanţare externă pentru experţii/personalul ce vor/va fi implicaţi/implicat într-un contract de achiziţie publică.
    (2) Autoritatea contractantă poate solicita experţilor/ personalului să fi desfăşurat activităţi specifice, similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, fără a impune ca proiectul/contractul la nivelul căruia au fost realizate respectivele activităţi să fi fost finanţat din fonduri externe.
    Notă exemplificativă:
    ---------------------
    Cerinţă excesivă: Solicitarea implicării expertului într-un proiect finanţat din fonduri europene la nivelul căruia să fi desfăşurat activităţi de elaborare de cereri de rambursare.
    Cerinţă acceptată: Solicitarea implicării expertului într-un proiect la nivelul căruia să fi desfăşurat activităţi de elaborare de cereri de rambursare.
    ART. 32
    În funcţie de complexitatea contractului autoritatea contractantă poate interzice îndeplinirea mai multor poziţii de către acelaşi expert, cu condiţia justificării şi asumării motivului pentru care se solicită prezenţa în acelaşi timp şi loc, simultan, respectiv de ce o persoană nu poate fi desemnată pentru una sau mai multe dintre anumite categorii de activităţi.

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua