Treceți la conținutul principal

Cererile cu valoare mica

Noul Cod de Procedură Civilă care a intrat în vigoare de la 15 februarie 2013 a introdus o procedură specială de judecată a cererilor în materie civilă şi anume procedura judecării cererilor cu valoare mică (prevăzută de titlul X al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă.)

Această procedură se aplică cererilor care au valoarea maximă de 10.000 lei. La stabilirea valorii nu se iau în considerare dobânzile sau alte accesorii ale datoriei.

Reclamantul este liber să opteze între judecata conform procedurile generale sau să formuleze o cerere conform procedurii speciale prevăzute pentru cererile cu valoare mică.

Această procedură nu se aplică, chiar dacă sunt evaluabile la o valoare mai mică de 10.000 lei pentru următoarele categorii de litigii:
-          în materie fiscală, vamală sau administrativă şi nici în ceea ce priveşte răspunderea statului pentru acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorităţii publice,
-          starea civilă sau capacitatea persoanelor fizice;
-          drepturile patrimoniale născute din raporturile de familie;
-          moştenire;
-          insolvenţă, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societăţilor insolvabile şi a altor persoane juridice sau alte proceduri asemănătoare;
-          asigurări sociale;
-          dreptul muncii;
-          închirierea unor bunuri imobile, cu excepţia acţiunilor privind creanţele având ca obiect plata unei sume de bani;
-          arbitraj;
-          atingeri aduse dreptului la viaţă privată sau altor drepturi care privesc personalitatea.

Instanţa competentă este întotdeauna judecătoria. În ce priveşte competenţa teritorială, se aplică regulile generale de competenţă, de regulă fiind competentă judecătoria de la domiciliul/sediul celui chemat în judecată, dar putând funcţiona şi reguli de competenţă alternativă, ca exemplu, judecătoria de la locul unde s-a executat contractul în temeiul căruia se solicită pretenţiile, sau locul unde s-a produs  fapta ilicită sau prejudiciul dacă cererea este întemeiată de o faptă ilicită.

Cererea se depune la instanţă, prin poştă sau prin orice mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii pe un formular special. Împreună cu cererea se vor depune şi înscrisurile de care reclamantul înţelege să se folosească în susţinerea cererii.

Din exprimarea legii nu este clar dacă trebuie depuse şi copii ale cererii pentru comunicare, totuşi, deoarece cererea se comunică pârâţilor, pentru a preîntâmpina întârzieri în desfăşurarea procedurii este recomandabil să se depună şi copii pentru comunicare.

Taxa de timbru datorată este de 50 de lei pentru cererile care au o valoare de până la 2000 lei, şi de 150 de lei pentru cererile care depăşesc ca valoare 2000 lei.

Dacă instanţa va considera necesar să solicite lămuriri sau completări va trimite o cerere în acest sens reclamantului care este ţinut să răspundă în termenul arătat de instanţă, sub sancţiunea anulării cererii.

În ce priveşte necesitatea parcurgerii unei proceduri prealabile, cu referinţă specială la procedura informării asupra avantajelor medierii,  Codul de Procedură Civilă tace. Totuşi. Ţinând seama de caracterul derogatoriu al acestei proceduri de la procedurile generale de soluţionare a litigiilor, se poate trage concluzia pe cale de interpretare că această procedură specială nu necesită parcurgerea în prealabil a procedurii informării asupra avantajelor medierii.  De altfel, formularul de cerere, aprobat de Ministerul Justiţiei nu are rubrici privind informaţii dacă reclamantul a parcurs această procedură sau nu, prin urmare şi în interpretarea Ministerului Justiţiei procedura prealabilă privind avantajele medierii nu este obligatorie în acest caz.

Pârâtului i se va comunica, în copie, cererea reclamantului împreună cu actele anexate de reclamant. Împreună cu acestea va primi şi un formular tipizat pe care îşi va preciza apărarea (întâmpinarea) precum şi eventualele pretenţii proprii (cerere reconvenţională). Pârâtul are obligaţia să trimită răspunsul în 30 de zile de la primirea acestei comunicări.

Răspunsul va fi comunicat în copie reclamantului. Dacă există o cerere reconvenţională i se va acorda reclamantului 30 de zile pentru a-şi formula apărarea faţă de acestea.

În cazul în care părţile nu respectă termenele de 30 de zile arătate mai sus, instanţa poate soluţiona procesul în baza susţinerilor şi actelor care îi sunt la dispoziţie.

Judecata se va face în cameră de consiliu. Părţile vor fi citate numai dacă instanţa consideră necesar. În cazul în care se va considera necesară prezenţa părţile vor fi citate.

Se vor putea administra orice fel de probe însă aplicându-se principiul că probele nu trebuie să necesite cheltuieli disproporţionate faţă de valoarea procesului.

Judecătorul va da o hotărâre, şi o va redacta,  în 30 de zile de la data primirii răspunsurilor solicitate, sau epuizării termenelor de trimitere a răspunsurilor, sau , în cazul în care părţile au fost citate, de la data dezbaterilor.
Partea care cade în pretenţii va suporta cheltuielile de judecată.

Hotărârea se poate ataca cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Un comentariu se impune raportat la faptul că există şi procedura  ordonanţei de plată.

Această procedură este mai avantajoasă faţă de ordonanţa de plată sub aspectul faptului că nu necesită o procedură prealabilă a unei somaţii, necesară în cazul ordonanţei de plată. Pe de altă parte nu există condiţia creanţei certe lichide şi exigibile condiţie importantă în cazul somaţiei de plată. În mod practic, de multe ori acţiunea pe calea somaţiei de plată este paralizată printr-o simplă contestare a debitului de către debitorul-pârât. În plus probele nu sunt limitate doar la înscrisuri, aşa cum se întâmplă în cazul ordonanţei de plată.

 În ce priveşte rapiditatea procedurii nu cred că vor fi diferenţe mari în practică între cele două proceduri speciale.

FORMULAR DE CERERE
[art. 1.028 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă]

    1. Instanţa judecătorească
    La această rubrică trebuie să indicaţi judecătoria căreia îi adresaţi cererea.

Dosar nr.*:
Înregistrat la Judecătoria…………………………………………………………… la:………(ziua) / …………..(luna)/…………………….(anul)*
Instrucţiune de completare
1. Instanţa judecătorească
La această rubrică trebuie să indicaţi judecătoria căreia îi adresaţi cererea.
1. Cărei judecătorii îi adresaţi cererea?
1.1. Denumirea şi adresa judecătoriei:
Instrucţiune de completare
2. Identificarea părţilor
În procedura cu privire la cererile de valoare redusă, părţile nu au obligaţia de a fi reprezentate de avocat.
Pârâtului i se va comunica, în copie, formularul de cerere şi, dacă este cazul, înscrisurile depuse de dumneavoastră. Pârâtului i se oferă posibilitatea de a-şi prezenta punctul de vedere.
2. Identificarea părţilor
2.1. Informaţii privind reclamantul
2.1.1. Numele şi prenumele sau, după caz, denumirea:
Casetă text:

 2.1.2. Domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul:
Casetă text:

2.1.3. Codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar[1]:
Casetă text:

2.1.4. Numărul de telefon[2]:
Casetă text:       
2.1.5. Adresa de poştă electronică[3]: Casetă text:

2.1.6. Numărul de fax[4]: Casetă text:

2.1.7. Numele, prenumele şi calitatea reprezentantului dumneavoastră, iar, în cazul reprezentării prin avocat, numele şi prenumele acestuia şi sediul său profesional[5]: Casetă text:

2.1.8. Alte informaţii[6]: Casetă text:

2.2. Informaţii privind pârâtul
2.2.1. Numele şi prenumele sau, după caz, denumirea: Casetă text:

2.2.2. Domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul: Casetă text:

2.2.3. Codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar[7]:
Casetă text:

2.2.4. Numărul de telefon[8]: Casetă text:

2.2.5. Adresa de poştă electronică[9]: Casetă text:

2.2.6. Numărul de fax[10]: Casetă text:

2.2.7. Numele, prenumele şi calitatea reprezentantului pârâtului, iar, în cazul reprezentării prin avocat, numele şi prenumele acestuia şi sediul său profesional[11]
Casetă text:

2.2.8. Alte informaţii[12] Casetă text:
Instrucţiune de completare
3. Informaţii privind cererea introductivă
    Formularul de cerere este disponibil şi pe site-ul Ministerului Justiţiei (www.just.ro), şi pe portalul instanţelor de judecată (portal.just.ro).
    Domeniul de aplicare a procedurii cu privire la cererile de valoare redusă: Reţineţi faptul că procedura cu privire la cererile de valoare redusă are un domeniu de aplicare limitat. Cererile cu o valoare mai mare de 10.000 lei la data sesizării instanţei sau cele care sunt menţionate la art. 1.025 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu completările ulterioare (cererile în materie fiscală, vamală sau administrativă; cererile privind angajarea răspunderii statului pentru acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorităţii publice; cererile referitoare la: starea civilă sau capacitatea persoanelor fizice, drepturile patrimoniale născute din raporturile de familie, moştenire, insolvenţă, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societăţilor insolvabile şi a altor persoane juridice sau alte proceduri asemănătoare, asigurări sociale, dreptul muncii, închirierea unor bunuri imobile, cu excepţia acţiunilor privind creanţele având ca obiect plata unei sume de bani, arbitraj şi atingeri aduse dreptului la viaţă privată sau altor drepturi care privesc personalitatea) nu pot fi soluţionate potrivit acestei proceduri. În cazul în care cererea nu poate fi soluţionată potrivit acestei proceduri, instanţa judecătorească vă va informa în acest sens, iar, dacă nu vă retrageţi cererea, aceasta va fi judecată potrivit dreptului comun. În cazul în care nu doriţi continuarea procedurii în aceste condiţii, trebuie să vă retrageţi cererea.
    3.1. În cazul cererilor evaluabile în bani, indicaţi doar valoarea obligaţiei principale, fără a preciza şi dobânzile, cheltuielile de judecată şi alte venituri accesorii.
    3.2. În cazul în care cererea nu este evaluabilă în bani, vă rugăm să indicaţi valoarea estimativă a acesteia.
    3.3.1. În cazul în care pretindeţi dobânzi contractuale (de exemplu, în cazul unui credit), vă rugăm să precizaţi rata dobânzii şi data de la care ar trebui să curgă dobânda. În cazul în care solicitaţi plata unor dobânzi diferite, trebuie să completaţi rata dobânzii şi perioadele în care ar trebui să curgă fiecare dintre dobânzi.
    3.3.2. În cazul în care obţineţi câştig de cauză, instanţa judecătorească poate aproba acordarea de dobânzi legale; vă rugăm să precizaţi dacă solicitaţi acest lucru şi, dacă este cazul, data de la care ar trebui să curgă dobânda legală.
    3.4. În cazul în care solicitaţi restituirea cheltuielilor de judecată (de exemplu, onorariul avocatului), precizaţi acest lucru.
3. Informaţii privind cererea introductivă
3.1. Cerere evaluabilă în bani
3.1.1. Valoarea obligaţiei principale (fără dobânzi, cheltuieli de judecată şi alte venituri accesorii):
Casetă text:

3.2. Cerere neevaluabilă în bani
3.2.1. Obiectul cererii: Casetă text:       

3.2.2. Valoarea estimativă a cererii: Casetă text:

3.3. Solicitaţi plata unor dobânzi?
        Da
        Nu
În caz afirmativ, dobânda este:
Contractuală?              completaţi pct. 3.3.1, dacă este cazul
Legală?                         completaţi pct. 3.3.2, dacă este cazul
3.3.1. Dacă este contractuală
1. rata dobânzii este:             ................%
                                                cu …….......% mai mare decât rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României
                                                 alta:
Casetă text:
2. dobânda ar trebui să curgă de la: …................. (ziua)/......................................... (luna)/............................ (anul)
3.3.2. Dacă este legală, dobânda ar trebui să curgă de la: ................... (ziua)/......................... (luna)/…........ (anul)

3.4. Solicitaţi restituirea cheltuielilor de judecată?
3.4.1. Da                    
3.4.2. Nu                    
3.4.3. În caz afirmativ, precizaţi cheltuielile şi indicaţi suma pretinsă: Casetă text:
Instrucţiune de completare
4. Detalii privind cererea
    4.2. Descrieţi probele de care înţelegeţi să vă folosiţi în susţinerea cererii dumneavoastră.
    4.2.1. Aveţi obligaţia de a depune, odată cu prezentul formular de cerere, şi copii, certificate de dumneavoastră pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile de care înţelegeţi să vă folosiţi în susţinerea cererii, într-un număr de exemplare egal cu numărul părţilor pe care le chemaţi în judecată, la care se adaugă un exemplar pentru instanţă.
    4.2.2. Instanţa va putea încuviinţa şi alte probe în afara înscrisurilor depuse de părţi. În cazul în care solicitaţi dovada cu martori, trebuie să indicaţi numele, prenumele şi adresa acestora. Instanţa nu va încuviinţa însă acele probe a căror administrare necesită cheltuieli disproporţionate faţă de valoarea cererii introductive sau a cererii reconvenţionale.
    4.3. Dezbaterea orală
    Procedura cu privire la cererile de valoare redusă este o procedură scrisă. Cu toate acestea, în prezentul formular de cerere sau într-o etapă ulterioară, puteţi solicita organizarea unor dezbateri orale. De asemenea, şi instanţa poate dispune înfăţişarea părţilor, dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar.
    Instanţa judecătorească poate să refuze solicitarea de organizare a unor dezbateri orale în cazul în care consideră că, ţinând seama de împrejurările cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale.
4. Detalii privind cererea
4.1. Prezentaţi, pe scurt, motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea. Casetă text:

4.2. Indicaţi probele pe care doriţi să le aduceţi în sprijinul cererii dumneavoastră şi specificaţi care capăt de cerere este susţinut de fiecare dintre probe.
4.2.1. Înscrisuri            precizaţi mai jos
Casetă text:

4.2.2. Alte probe        precizaţi mai jos Casetă text:      4.3. Doriţi să aibă loc o dezbatere orală?
Da                               
Nu                               
În caz afirmativ, precizaţi motivele[13]. Casetă text:
Instrucţiune de completare
5. Data şi semnătura
    Verificaţi dacă v-aţi scris numele şi prenumele lizibil şi dacă aţi semnat şi datat formularul de cerere pe ultima sa pagină.
    File suplimentare: în cazul în care spaţiul nu este suficient, puteţi adăuga file noi, pe care trebuie să le semnaţi
5. Data şi semnătura
Ataşez prezentului formular de cerere un număr de ..... file suplimentare. Prin prezenta solicit instanţei judecătoreşti să pronunţe o hotărâre împotriva pârâtului în temeiul cererii mele. Declar că, după ştiinţa mea, informaţiile furnizate mai sus sunt corecte şi date cu bună-credinţă.
Data: ...................... (ziua)/….. (luna)/…. (anul)
Numele şi prenumele/Denumirea:
Semnătura:


* A se completa de către instanță.
[1] Dacă aveți sau vi s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii.
[2] Dacă este cazul.
[3] Dacă este cazul.
[4] Dacă este cazul.
[5] Dacă este cazul.
[6] Dacă este cazul.
[7] Dacă pârâtul posedă ori i s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii și acestea vă sunt cunoscute.
[8] Dacă este cazul și vă este cunoscut.
[9]  Dacă este cazul și vă este cunoscută.
[10] Dacă este cazul și vă este cunoscut.
[11] Dacă este cazul și vă sunt cunoscute.
[12] Dacă este cazul.
[13]  Facultativ.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua