Treceți la conținutul principal

Concesiune pentru suprafeţele de pajişti

Comuna/Oraşul/Municipiul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
    Judeţul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ../data . .. .. .. .. .. .. ..
   
CONTRACT-CADRU
de concesiune pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor

Încheiat astăzi . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

   I. Părţile contractante
   1. Între Comuna/Oraşul/Municipiul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., adresa . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., telefon/fax . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., având codul de înregistrare fiscală . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cont deschis la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., reprezentat legal prin primar . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., în calitate de concedent, şi:
   2. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . , cu exploataţia*) în localitatea . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., str. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . nr. . .. .. .., bl. . .. .. .. .., sc. . .. .. .. ., et. . .. .. .. .., ap. . .. .., judeţul . .. .. .. .. .. .. .. .. ., având CNP/CUI . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., nr. din Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ../. .. .. .. .. .. .. ../. .. .. .. .. .. .. .. .., contul nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., deschis la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., telefon . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., fax . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., reprezentată prin . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cu funcţia de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., în calitate de concesionar,
   *) În cazul formei asociative se completează de către reprezentantul legal al acesteia cu datele exploataţiilor membrilor formei asociative.


    la data de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,
    la sediul concedentului (alt loc, adresa etc.) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,
    în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, al prevederilor art. 123 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii Consiliului Local al Comunei/ Oraşului/Municipiului . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. de aprobare a concesionării nr. . .. .. .. .. .. .. .. din . .. .. .. .. .. .. .. ., s-a încheiat prezentul contract de concesiune.
   II. Obiectul contractului
   1. Obiectul prezentului contract îl constituie concesionarea pajiştii aflate în domeniul public al comunei, oraşului, respectiv al municipiului . .. .. .. .. .. .. . pentru păşunatul unui număr de . .. .. .. . animale din specia . .. .. .. .. .. .. .. .. .., situată în blocul fizic . .. .. .. .. .. tarlaua . .. .. ., în suprafaţă de . .. .. .. .. .. .. ha, (identificată) aşa cum rezultă din datele cadastrale . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. şi din schiţa anexată care face parte din prezentul contract.
   2. Predarea-primirea obiectului concesiunii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de 5 zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine anexă la contract.
   3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt următoarele:
   a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului la expirarea contractului:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..;
   b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni concesionarului în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a le prelua în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată, conform caietului de sarcini: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..;
   c) bunuri proprii care la expirarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului: . .
   4. La încetarea contractului de concesiune din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 3. lit. a) se vor repartiza potrivit destinaţiilor arătate la acest punct, concesionarul fiind obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat.
   5. Obiectivele concedentului sunt:
   a) menţinerea suprafeţei de pajişte;
   b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul menţinerii calităţii covorului vegetal;
   c) creşterea producţiei de masă verde pe hectar de pajişte.
   III. Durata contractului
   1. Durata concesiunii este de . .. .. .. .. .. .. .. .. ani începând cu data semnării prezentului contract, dar fără să depăşească 5 ani, cu respectarea perioadei de păşunat, respectiv . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. a fiecărui an.
   IV. Preţul concesiunii (redevenţa)
   1. Preţul concesiunii este de . .. .. . lei/ha/an, fără a depăşi 50% din valoarea masei verzi pe hectar calculată în funcţie de preţul mediu stabilit de consiliul judeţean, conform prevederilor art. 62 alin. (22) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, redevenţa totală anuală (nr. ha x preţ pe ha) fiind în valoare de . .. .. . lei.
   2. Suma totală prevăzută la pct. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul comunei/oraşului/municipiului . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., deschis la Trezoreria . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., sau în numerar la casieria unităţii administrativ-teritoriale.
   3. Plata redevenţei se face în două tranşe: 30% până la data de . .. .. .. .. .. .. şi 70% până la data de . .. .. .. .. .. .. .. ..
   4. Întârzierea la plată a redevenţei se penalizează cu 0,1% din cuantumul redevenţei datorate pentru fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.
   5. Neplata redevenţei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului.
   V. Drepturile şi obligaţiile părţilor
   1. Drepturile concesionarului:
   - să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, pajiştile care fac obiectul contractului de concesiune.
   2. Drepturile concedentului:
   a) să inspecteze suprafeţele de pajişti concesionate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în următoarele condiţii: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .;
   b) să predea pajiştea concesionarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent pe bază de proces-verbal;
   c) să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor realizate cu valoarea exactă a acestora şi devizul aferent, conform legislaţiei în vigoare;
   d) să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de concesionar pe pajişte;
   e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către concesionar pe pajişte şi să confirme prin semnătură executarea acestora.
   3. Obligaţiile concesionarului:
   a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor ce fac obiectul prezentului contract;
   c) să plătească redevenţa la termenul stabilit;
   d) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;
   e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;
   f) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul concesionat;
   g) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale;
   h) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită;
   i) să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii;
   j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a excesului de apă, de fertilizare, anual;
   k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
   l) să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen;
   m) să restituie concedentului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiţii cel puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;
   n) să plătească 30% din prima de asigurare.
   4. Obligaţiile concedentului:
   a) să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;
   b) să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;
   c) să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului;
   d) să constate şi să comunice concesionarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea clauzelor prezentului contract.
   VI. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între părţi
    Concedentul răspunde de: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
    Concesionarul răspunde de: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
   VII. Răspunderea contractuală
   1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.
   2. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile datorează penalităţi în limitele stabilite de legislaţia în vigoare. Dacă penalităţile nu acoperă paguba, se vor plăti daune.
   3. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere.
   VIII. Litigii
   1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanţele de judecată.
   2. Pe toată durata concesiunii, cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare.
   IX. Încetarea contractului
    Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii:
   a) în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata prin neasigurarea încărcăturii minime de animale;
   b) păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;
   c) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;
   d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;
   e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;
   f) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;
   g) în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;
   h) neplata la termenele stabilite prin contract a redevenţei şi a penalităţilor datorate;
   i) în cazul vânzării animalelor de către concesionar;
   j) schimbarea destinaţiei terenului, folosirea pajiştii în alte scopuri decât cel pentru care a fost concesionat terenul;
   k) în cazul în care se constată faptul că pajiştea concesionată nu este folosită.
   X. Forţa majoră
   1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
   2. Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se vor comunica celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor de acest gen de către autorităţile competente. În caz de forţă majoră, comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus, exercitarea obligaţiilor părţilor se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că nicuna dintre părţi nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri.
   3. Dacă în termen de . .. .. .. .. .. . (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
   4. În cazul decesului concesionarului, moştenitorii legali sau testamentari ai exploataţiei pot continua derularea contractului.
   XI. Notificări
   1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
   2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal.
   3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
   4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
   XII. Dispoziţii finale
   1. Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul executării sale, cu acordul părţilor.
   2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
   3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de concesiune vor fi însuşite prin hotărâre a consiliului local.
   4. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor.
   5. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de . .. .. .. . exemplare, din care . .. .. .. .., astăzi, . .. .. .. .. .. .., data semnării lui, în Primăria . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .


   

CONCEDENT
Consiliul Local . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Primar: dl . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vizat de secretar,
CONCESIONAR
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
SS . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Prevederile prezentului contract-cadru constituie condiţii minime obligatorii care trebuie respectate la încheierea contractelor, acestea putând fi completate în funcţie de situaţia de fapt.

Comentarii

Anonim a spus…
da pajisti, ce sa fac cu ea, platesc impozit comunei si subventia o i-au tot ei.

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…