Treceți la conținutul principal

Desfacere contract de munca - motivare decizie (7)

R O M Â N I A


CURTEA DE  A P E L   B U C U R E Ş T I
SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE
DOSAR  NR(...)  ( număr în format vechi 3602/2009  )

DECIZIA CIVILĂ NR.5892/R/

Şedinţa publică de la 22 octombrie  2009
Curtea constituită din:
PREŞEDINTE- (...) (...) (...)
JUDECĂTOR – (...) (...) (...)
JUDECĂTOR – (...) (...) H.
GREFIER – E. J.
______

Pe rol pronunţarea asupra cauzei civile, privind recursul formulat de recurenta (...) ”N. Servicii” SRL, împotriva sentinţei civile nr.1171 din data de 11 februarie 2009, pronunţată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.28252/3/LM/2008, în contradictoriu cu intimata E. B. E..
Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 16 octombrie 2009, fiind consemnate separat în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, iar Curtea, pentru a da posibilitate intimatei E. B. E. de a depune la dosar concluzii scrise, a amânat pronunţarea la data de 22 octombrie 2009, când a dat următoarea decizie:

C U R T E A

            Deliberând asupra recursului, constată următoarele:
         Prin sentinţa civilă nr.1171 din data de 11 februarie 2009, pronunţată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.28252/3/LM/2008, a admis, în parte, contestaţiile conexe formulate de contestatoarea E. B. E., în contradictoriu cu intimata (...) N. Servicii SRL, a fost dispusă anularea Deciziei de concediere nr.22/24.10.2008, emisă de intimată (...) N. Servicii T., a fost obligată intimata să reintegreze contestatoarea pe postul deţinut anterior concedierii, precum şi să plătească contestatoarei despăgubiri egale cu salariile indexate majorate şi reactualizate precum şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatoarea începând cu data concedierii 24.10.2008 şi până la efectiva încadrare.
         Prin aceeaşi sentinţă, a fost admisă excepţia inadmisibilităţii invocată de către intimată şi a fost respins, ca inadmisibil, capătul de cerere privind anularea notificării nr.252/2.06.2008.
         Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că reclamanta E. B. E. a fost salariata pârâtei (...) N. Servicii SRL, pe funcţia de director executiv în baza contractului individual de muncă nr.22/20.01.2007 înregistrat la ITM, sub nr.781/6.02.2007.
         Iniţial, contractul de muncă a fost încheiat pe perioadă determinată de 3 luni iar ulterior la data de 1.04.2007 s-a încheiat actul adiţional nr.1 prin care s-a modificat elementul „durata contractului" şi „nedeterminată".
         Prin actele adiţionale nr.2 din 24.10.2007 şi nr.11/26.11.2007  s-au modificat salariul şi programul de muncă al reclamantei.
         S-a apreciat că, în întâmpinare pârâta invocă nulitatea celor 3 acte adiţionale, primul din 1.04.2007 pe motiv că nu a fost semnat de reprezentantul administratorului societăţii E. M., cel de-al doilea din 24.10.2007 pe motiv că reclamanta ar fi schimbat semnăturile, în sensul că a semnat la angajator, iar cel de-al treilea din 26.11.2007 pe motiv că administratorul M. E. nu avea dreptul să modifice salariile angajaţilor societăţii.
         S-a constatat că, potrivit dispoziţiilor art.283 alin.1 lit.d cererile privind nulitatea unui contract de muncă, act adiţional sau clauză dintr-un contract colectiv sau individual pot fi formulate pe toată durata existenţei contractului şi că întrucât la data introducerii acţiunii, raporturile de muncă au încetat, s-a prescris dreptul la acţiune al reclamantului în ceea ce priveşte constatarea nulităţii celor 3 acte adiţionale atât pe calea acţiunii directe cât şi pe cale de excepţie.
         S-a arătat că la data de 24.10.2008 intimata emite decizia de concediere nr.22 prin care dispune începând cu data de 24.10.2008 încetarea raporturilor de muncă dintre părţi în baza dispoziţiilor art.65  C o d u l   m u n c i i.
         S-a considerat că decizia de concediere susmenţionată este nulă pentru încălcarea dispoziţiilor art.74 litera a  C o d u l   m u n c i i întrucât aceasta nu cuprinde motivele ce au determinat desfiinţarea postului ocupat de reclamantă.
         Astfel, precizarea făcută la art.4 din dispozitivul deciziei în sensul că motivul concedierii este desfiinţarea postului ocupat de salariată dispusă prin Hotărârea Administratorului „ca urmare a politicii" nu echivalează în opinia instanţei cu o indicare a motivului concret ce a dus la desfiinţarea postului ocupat de reclamantă.
         Sub aspectul temeiniciei instanţa a precizat că pârâta nu a făcut dovada că desfiinţarea locului de muncă ocupat de reclamantă a avut la bază o cauză reală şi serioasă, aşa cum prevăd dispoziţiile art.65  C o d u l   m u n c i i.
         Desfiinţarea locului de muncă are o cauză reală când prezintă un caracter obiectiv, adică este impusă de dificultăţi economice sau transformări tehnologice, etc, şi este serioasă când are la bază studii temeinice vizând îmbunătăţirea activităţii şi nu disimulează realitatea.
         De asemenea, s-a mai arătat că pârâta nu a făcut dovada că măsura concedierii a fost impusă de nevoile reale ale societăţii şi că la nivelul angajatorului ar fi avut loc o reorganizare şi o restrângere reală a activităţii.
         Tribunalul a respins ca inadmisibil capătul de cerere privind anularea notificării nr.252/2.06.2008 întrucât aceasta nu reprezintă decât o înştiinţare prealabilă făcută de angajator reclamantei cu privire la încetarea pe viitor a raporturilor de muncă, şi în consecinţă acest act nu şi-a produs efecte juridice cu privire la încetarea raporturilor de muncă dintre părţi.
         Împotriva acest hotărâri a declarat recurs intimata (...) N. Servicii SRL, criticând sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În motivarea recursului, recurenta a arătat că reorganizarea societăţii a fost impusă de dificultăţile economice prin care (...) N. SERVICII SRL trecea de mai multă vreme. Astfel, Societatea a avut pierderi pe anul 2006, 2007 şi 2008 care cumulat au ajuns ta suma de 1,5 miliarde lei vechi. Având în vedere aceste pierderi uriaşe, au fost închise toate agenţiile, şi, în consecinţă, a fost redus personalul. Astfel, dacă în octombrie 2008 Societatea avea un număr de 181 de salariaţi, în luna octombrie societatea mai are numai un număr de 7 salariaţi.
După cum rezultă din documentele financiar contabile, concedierea a avut o cauză reală şi anume pierderile economice foarte mari cifrate la aproximativ 1,5 miliarde lei vechi. Astfel, concedierea a avut atât o cauză reală cât şi serioasă. Desfiinţarea postului a fost efectiv, deoarece din organigramă rezultă ca el nu a mai fost înfiinţat, iar activităţile postului nu se regăsesc distinct deghizate sub alt nume. De altfel, având în vedere că de la numărul de 181 de salariaţi, câţi avea societatea în luna octombrie 2008, acesta s-a redus la numai 7 salariaţi în luna aprilie 2009, rezultă cu certitudine că pe de o parte postul de director executiv a fost desfiinţat în mod efectiv, iar pe de altă parte Societatea nu avea şi nu are interes să reînfiinţeze postul de director.
Faţă de cele de mai sus rezultă cu claritate că au fost respectate dispoziţiile art. 65 din  C o d u l   m u n c i i, desfiinţarea locului de muncă a fost efectivă (nu a mai fost reînfiinţat postul de director executiv) şi a avut o cauză reală şi serioasă (pierderile financiare înregistrate pe anii 2006, 2007, 2008 care au condus la închiderea tuturor agenţiilor Societăţii şi diminuarea numărului de salariaţi de la 181 în octombrie 2008 la doar 7 (şapte) în prezent).
         Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea recursului, ca nefondat.
            Analizând întregul material probator administrat în cauză, in raport de criticile invocate de către recurent, cât şi din oficiu, conform art.3041 C.pr.civ., Curtea reţine următoarele:
Reclamanta E. B. E. a fost salariata pârâtei (...) N. Servicii SRL, pe funcţia de director executiv în baza contractului individual de muncă nr.22/20.01.2007 înregistrat la ITM, sub nr.781/6.02.2007.
La data de 24.10.2008, intimata emite decizia de concediere nr.22 prin care dispune începând cu data de 24.10.2008 încetarea raporturilor de muncă dintre părţi în baza dispoziţiilor art.65  C o d u l   m u n c i i.
Curtea retine ca potrivit art. 74  C o d u l   m u n c i i, decizia de concediere trebuie să conţină în mod obligatoriu, printre altele, motivele care determină concedierea.
Lipsa acestei mentiuni este sanctionata cu nulitatea , desi aceasta nu are un caracter expres, aceasta sanctiune presupunand ca o conditie de existenta existenta unei vatamari care nu poate fi prezumata in cazul nulitatilor virtuale, ci trebuie dovedita de cel interesat. Indiferent de caracterul nulitatii, absoluta sau relativa, vatamarea este o conditie obligatorie .
Or, intimata reclamanta nu a invocat niciodata pe parcursul judecatii drept motiv de nulitate a deciziei de concediere faptul ca motivele nu sunt detaliate, criticile sale vizand lipsa unei cauze reale si serioase.
Prin urmare, in conditiile in care reclamanta intimata nu a contestat niciodata din punct de vedere formal decizia de concediere, Curtea considera ca aceasta nu a fost prejudiciata, mai ales ca este indicat temeiul de drept al masurii, iar hotararea administratorului invocata in decizie poate fi identificata, astfel incat nu se justifica anularea deciziei sub acest aspect.
Cat priveste temeinicia emiterii deciziei, constatam ca la nivelul societatii angajatoare s-a aprobat la data de 01.06.2008, o noua organigrama ce nu mai cuprindea postul de director executiv, administratorul societatii, desemnat prin Hotararea din 20.05.2008, care este si unul dintre semnatarii hotararii din 1.06.2008, fiind imputernicit sa aplice aceasta organigrama .
In consecinta, cum postul ocupat de intimata reclamanta nu mai era prevazut in structura angajatorului, s-a dispus desfiintarea acestuia in temeiul art. 65  C o d u l   m u n c i i.
Caracterul efectiv al desfiintarii locului de munca rezulta cu certitudine din organigrama si din statele de salarii depuse la dosarul de recurs de catre recurenta, acest post nemaifiind infiintat ulterior emiterii deciziei de concediere.
In ce priveste cauza reala si serioasa, apreciem ca stabilirea unei noi structuri organizatorice este un motiv intemeiat de desfiintare a unor locuri de munca, atat timp cat nu mai sunt necesare in functionarea societatii . Evolutia societatii poate impune infiintare sau desfiintarea unor posturi, oportunitatea acestor modificari fiind stabilita de conducerea societatii.
Mai mult, recurenta a probat ca in anii 2006-2008 a inregistrat pierderi financiare .
Pentru aceste considerente, Curtea va admite recursul, va modfica in parte sentinta recurata in sensul ca va respinge contestatia ca neintemeiata. Va mentine dispozitia privind respingerea ca inadmisibila a cererii de anulare a notificarii.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:


            Cu opinie majoritară:
            Admite recursul declarat de recurenta (...) ”N. Servicii” SRL, împotriva sentinţei civile nr.1171 din data de 11 februarie 2009, pronunţată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.28252/3/LM/2008, în contradictoriu cu intimata E. B. E..
            Modifică, în parte, sentinţa recurată, în sensul că:
         Respinge contestaţia împotriva deciziei de concediere, ca neîntemeiată.
         E. dispoziţia privind respingerea, ca inadmisibilă, a cererii de anulare a notificării nr.252/2.06.2008.
            Irevocabilă.
            Pronunţată în şedinţă publică azi, 23.10.2009.
                        PREŞEDINTE                                      JUDECĂTOR
                  B. D.                                                E. H.
                        E.                                                           F.

                                                                                                 

  GREFIER
                                                                                                                       J. E.


Red. D.G.E.
Dact. A.C./2ex
03.11.2009

Jud. fond: B. E. U.; Dalina P.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua