Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 15.07.13-19.07.13

Financiar-fiscal

ORDIN nr. 877 din 9 iulie 2013 privind aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 "Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente" EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 18 iulie 2013

HOTARARE nr. 13 din 21 martie 2013 privind adoptarea Standardelor internationale de control al calitatii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare si servicii conexe, emise de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC), editia 2012 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 15 iulie 2013

LEGE nr. 227 din 15 iulie 2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 16 iulie 2013

ORDIN nr. 878 din 9 iulie 2013 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 16 iulie 2013

Priveşte "Declaraţie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04.

Achiziţii publice

ORDIN nr. 129 din 25 iunie 2013 pentru aprobarea modelului de documentatie de atribuire standard privind incheierea acordului-cadru pentru servicii de transport aerian EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 16 iulie 2013

Muncă, protecţie socială, calificări

HOTARARE nr. 478 din 10 iulie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare EMITENT: GUVERNUL  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 17 iulie 2013

LEGE nr. 241 din 17 iulie 2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala EMITENT: PARLAMENTUL  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 iulie 2013

Proprietate imobiliară

LEGE nr. 221 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene si de modificare si completare a unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 17 iulie 2013
Se elimină obligaţia ca promisiunea de a încheia un contract având ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt drept real în legătură cu acesta şi actele de alipire şi dezlipire a imobilelor înscrise în cartea funciară să se încheie în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Transporturi

LEGE nr. 232 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica EMITENT: PARLAMENTUL  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013

Mediu

ORDIN nr. 1.470 din 12 iunie 2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrarii si a custodiei ariilor naturale protejate EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 iulie 2013

Diverse

ORDIN nr. 1.446 din 1 iulie 2013 privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si grant nr. 153-164 pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 17 iulie 2013


Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…