Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 29.07.13-02.08.13

Proprietate intelectuală

DECIZIE nr. 87 din 9 iulie 2013 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind comunicarea publica a operelor muzicale prin proiectia publica a operelor cinematografice, incheiat la 12 octombrie 2011 EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iulie 2013

METODOLOGIE
privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecţia publică
a operelor cinematografice

    ART. 1
    Prin utilizare, în sensul prezentei metodologii, se înţelege comunicarea publică prin proiecţia publică în săli sau grădini de spectacol cinematografic ori în alte spaţii destinate acestui scop a operelor cinematografice ce cuprind în coloana sonoră opere muzicale, indiferent de suportul pe care este transpusă opera cinematografică şi de modalitatea tehnică folosită pentru comunicare.
    ART. 2
    Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, orice persoană juridică sau fizică autorizată ce realizează activităţi de natura celor menţionate la art. 1.
    ART. 3
    (1) Utilizatorii au obligaţia să obţină din partea Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor autorizaţia licenţă neexclusivă pentru utilizarea publică a operelor cinematografice cu privire la drepturile patrimoniale de autor corespunzătoare operelor muzicale incluse în coloana sonoră a operelor cinematografice şi să plătească remuneraţia reglementată de prezenta metodologie.
    (2) Autorizaţia licenţă neexclusivă se încheie cu privire la operele muzicale aflate în repertoriul gestionat de organismul de gestiune colectivă atât pentru propriii membri, cât şi în baza convenţiilor încheiate cu organisme similare din străinătate ori potrivit dispoziţiilor legale.
    ART. 4
    Utilizatorul are obligaţia de a solicita Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor, înainte de comunicarea publică prin proiecţia cinematografică, încheierea autorizaţiei licenţă neexclusivă.
    ART. 5
    Utilizatorii au obligaţia de a comunica Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor, în primele 3 zile ale fiecărei luni, pentru luna în curs, un raport cuprinzând următoarele informaţii:
    a) datele de identificare ale utilizatorului (numele/denumirea, domiciliul/sediul social, codul unic de înregistrare, numărul de înregistrare în registrul comerţului);
    b) denumirea şi adresa cinematografului/cinematografelor sau ale spaţiului de utilizare;
    c) titlul fiecărei opere cinematografice ce urmează a fi utilizată în luna de raportare, cu indicarea producătorului, ţării de origine, genului şi a anului de producţie.
    ART. 6
    (1) Utilizatorii au obligaţia să plătească Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor o remuneraţie reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor muzicale din repertoriul protejat de acesta, cuprinse în operele cinematografice.
    (2) Remuneraţia se determină sub forma unui procent de 1,6% aplicabil asupra bazei de calcul definite la art. 7, iar aceasta va rămâne valabilă pentru o perioadă de minimum 3 (trei) ani, exceptând cazul în care părţile hotărăsc de comun acord modificarea procentului de 1,6%.
    (3) Pentru proiecţiile la care accesul publicului se face gratuit, cu excepţia premierelor şi avanpremierelor, se datorează o remuneraţie forfetară de 200 lei pentru fiecare proiecţie publică.
    (4) La remuneraţii se adaugă cota legală de TVA.
    ART. 7
    Baza de calcul al remuneraţiei o reprezintă veniturile trimestriale obţinute de utilizator din vânzările de bilete şi abonamente.
    ART. 8
    Plata remuneraţiilor se efectuează trimestrial, până la data de 26 a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care este datorată. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalităţi de 0,1%/zi de întârziere, raportate la sumele neachitate la termen.
    ART. 9
    (1) Până la data 20 a fiecărei luni următoare încheierii trimestrului utilizatorii au obligaţia să comunice Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor un raport cuprinzând veniturile realizate de utilizator pentru fiecare operă cinematografică în trimestrul pentru care se raportează.
    (2) Utilizatorii au obligaţia să comunice Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor un raport, până la data de 20 a fiecărei luni următoare încheierii trimestrului, în format scris şi electronic, cuprinzând pentru trimestrul de raportare:
    a) datele de identificare ale utilizatorului (numele/denumirea, domiciliul/sediul social, codul unic de înregistrare, numărul de înregistrare în registrul comerţului);
    b) denumirea şi adresa cinematografului/cinematografelor sau ale spaţiului de utilizare;
    c) titlul fiecărei opere cinematografice utilizate, cu indicarea producătorului, ţării de origine, genului şi a anului de producţie;
    d) lista operelor muzicale conţinute de fiecare operă cinematografică, cu menţionarea denumirii operei muzicale, a autorului/autorilor acesteia şi durata de utilizare a fiecărei opere muzicale.
    (3) Rapoartele vor fi ştampilate şi semnate de către reprezentantul legal al utilizatorului.
    ART. 10
    Ori de câte ori Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor solicită în scris, utilizatorul are obligaţia de a-i comunica acesteia copii certificate de reprezentantul legal de pe documente financiar-contabile pe baza cărora se determină baza de calcul.

Proceduri judiciare

ORDIN nr. 2.333/C din 24 iulie 2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995 EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 august 2013

Achiziţii publice

ORDIN nr. 2.366 din 24 iulie 2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate in domeniul achizitiilor publice si recomandarile Comisiei Europene ce trebuie urmate de autoritatile de management si organismele intermediare in procesul de verificare a procedurilor de achizitii publice EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 august 2013

Diverse

ORDIN nr. 1.545 din 11 iulie 2013 privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165 "Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii" pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 29 iulie 2013


Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…