Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 09.09.13 - 13.09.13

Financiar-fiscal

ORDIN nr. 225 din 4 aprilie 2013 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator EMITENT: MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMATIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013

Lista specializărilor pentru acre se acordă facilităţile de impozitare
    1. Automatică şi informatică industrială
    2. Calculatoare, Inginerie electrică şi calculatoare
    3. Electronică, Electronică aplicată, Electronică şi telecomunicaţii, Comunicaţii
    4. Matematică, Matematică informatică
    5. Informatică, Informatică economică, Informatică aplicată
    6. Cibernetică şi informatică economică, Cibernetică şi previziune economică, Statistică şi previziune economică, Contabilitate şi informatică de gestiune
    7. Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, Ingineria informaţiei, Tehnologia informaţiei
    8. Informatică industrială, Informatică aplicată în ingineria electrică, Informatică aplicată în ingineria materialelor, Matematică şi informatică aplicată în inginerie
    9. Cibernetică economică
    10. Fizică informatică
    11. Chimie informatică
    12. Automatică şi informatică aplicată, Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă, Ingineria sistemelor multimedia
    13. Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii, Telecomenzi şi electronică în transporturi
    14. Transmisiuni, Echipamente şi sisteme electronice militare

ORDIN nr. 2.986 din 9 septembrie 2013 pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 13 septembrie 2013

PROCEDURA din 9 septembrie 2013 de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 13 septembrie 2013

Proceduri judiciare

ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 4 septembrie 2013 privind declansarea procedurii insolventei la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare Drobeta-Turnu Severin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 10 septembrie 2013

Procedura insolvenţei se declanşează în baza cererii introduse la tribunalul de la sediul regiei autonome de către debitoare, prin consiliul de administraţie, conform mandatului acordat de ministrul delegat pentru energie, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cererea regiei autonome va fi însoţită de declaraţia acesteia de reorganizare.
În aplicarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin va indica în cererea de deschidere a procedurii argumentele care să justifice menţinerea dreptului de administrare, iar, în aplicarea prevederilor art. 95 alin. (6) lit. A din aceeaşi lege, va propune păstrarea, în întregime, de către debitor, a dreptului de administrare, în condiţiile legii, a bunurilor proprietate publică şi de dispoziţie asupra bunurilor aflate în proprietatea sa, cu supravegherea activităţii de către administratorul judiciar desemnat în condiţiile legii.
Administratorul special astfel cum este definit la art. 3 pct. 26 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este numit, în cazul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, prin ordin al ministrului delegat pentru energie.

DECIZIE nr. 8 din 10 iunie 2013 privind examinarea recursului in interesul legii formulat de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind caracterul actiunii in pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare a unui imobil si stabilirea competentei teritoriale in judecarea acestei actiuni EMITENT: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - Completul competent sa judece recursul in interesul legii  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 12 septembrie 2013

Stabileşte că acţiunea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare a unui imobil are caracterul unei acţiuni personale imobiliare.
    Competenţa teritorială de soluţionare a unei astfel de acţiuni, înregistrată înainte de data de 15 februarie 2013, se determina în condiţiile art. 5, 7 şi, respectiv, art. 10 pct. 1 din Codul de procedură civilă în vigoare la data înregistrării cererii.

Protecţia consumatorilor

HOTARARE nr. 670 din 4 septembrie 2013 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 26/2002 privind stabilirea conditiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de incaltaminte destinate vanzarii catre consumatori EMITENT: GUVERNUL  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 12 septembrie 2013

Piaţa de capital

HOTARARE nr. 31 din 28 august 2013 privind aprobarea Normei nr. 8/2013 pentru completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 9 septembrie 2013

HOTARARE nr. 32 din 28 august 2013 privind aprobarea Normei nr. 9/2013 pentru completarea Normei nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 9 septembrie 2013

HOTARARE nr. 33 din 28 august 2013 privind aprobarea Normei nr. 10/2013 pentru completarea Normei nr. 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 9 septembrie 2013


Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua