Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din octombrie, 2013

Buletin legislativ 21.10.13-25.10.13

Financiar-fiscal ORDIN nr. 3.331 din 17 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 octombrie 2013 ORDIN nr. 1.711 din 14 octombrie 2013 privind modificarea si completarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 octombrie 2013 Diverse PROCEDURA SIMPLIFICATA din 15 octombrie 2013 aplicata de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta", precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE  PUBL

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Dizolvare SRL (4) - Varianta fara lichidator - Model hotarare

Se incepe cu adoptarea Hotărâii adunării generale a asociatilor.   In prealabil trebuie efectuata onvocarea adunării generale. De regulă cu scrisoare recomandată. -            Adoptarea hotărârii de dizolvare Model S.C. ....... S.R.L Sediul social: ……. Nr. R.C. J…/…../…… CUI (RO)………………… , Capital social subscris şi vărsat …………………… RON Hotărârea Adunării generale ordinare a asociaţilor Societăţii Comerciale ……. Societate cu  Răspundere Limitată Adunarea generală a asociaţilor S.C. ........S.R.L cu sediul în ……….., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ……………………, având CUI …………… , întrunită astăzi, ..........., ora ........ la sediul societăţii, fiind prezenţi/ reprezentanţi, asociaţii societăţii după cum urmează; -        1...... -        2...... asociaţi care deţin în proporţie de 100% capitalul social al societăţii ..... S.R.L. Adunarea a fost convocată prin .........,şi ţinută  în prezenta Preşedentelui administratorului societăţii, .

Buletin legislativ 07.10.13-11.10.13

Financiar-Fiscal LEGE nr. 262 din 2 octombrie 2013 pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PARLAMENTUL   PUBLICAT ÎN:MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 7 octombrie 2013   Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren pentru proprietarii de terenuri degradate sau poluate neincluse în perimetrul de ameliorare, la solicitarea acestora, cu avizul favorabil al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Mediului şi Schimbărilor . Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice se solicită după depunerea documentelor justificative de către proprietarii terenurilor şi are ca scop identificarea terenurilor degradate sau poluate neincluse în perimetrul de ameliorare, precum şi delimitarea acestora. Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică persoanei respective cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care au fost obţinut

Impozitul de 85% in sfarsit modificat

LEGE nr. 260 din 2 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2013 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 4 octombrie 2013 Legea înlătura eroarea din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2013 prin care toate indemnizaţiile personalului de conducere urmau să fie impozitate cu 85%. În noua formulare se arată că acest impozit priveşte doar membrii din Consiliul A.S.F.

Dizolvare SRL (3) - Aprobarea situatiilor financiare si a repartizarii (model hotarare)

1.     (Continuare)  Urmeaza inregistrarea menţiunilor la registrul comerţului privind dizolvarea şi numirea lichidatorului. Cererea de menţiuni trebui însoţită de dovada publicării în monitorul oficial a hotărârii precum şi specimen de semnătură a lichidatorului, declaraţie a acestuia că îndeplineşte condiţiile de a îndeplini funcţia de lichidator şi acceptă mandatul. În 60 de zile de la data intrării în funcţie lichidatorul trebuie să depună.la Registrul Comerţului raportul privind starea societăţii (dacă nu a terminat deja operaţiunile)   La 6 luni trebuie sa depună la Registrul Comerţului un raport de activitate, la fel la un an dacă este cazul. Din punct de vedere al relaţiei cu autorităţile fiscale se realizează următoarele:     Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi  capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această

Buletin legislativ 30.09.13-04.10.13

LEGE nr. 260 din 2 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2013 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 4 octombrie 2013 Legea  înlătura eroarea din  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2013 prin care toate indemnizaţiile personalului de conducere urmau să fie impozitate cu 85%. În noua formulare se arată că acest impozit priveşte doar membrii din Consiliul A.S.F. Proceduri judiciare Ordonanţa de Urgenţă nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi insolvenţa, EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI, PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL  nr. 620  din 4 octombrie 2013 Valoarea prag pentru care se poate cere deschiderea procedurii este scazuta la 40.000 lei. Neplata creanţelor după scadenţă mai mult de 60 de zile naşte prezumţia relativă de insolvenţă. Insolvenţa este extinsă şi la regii autonome. În ordonanţă sunt reglementate şi procedurile mandatul

Dizolvare SRL 2 - Numire lichidator

1.    Dupa ce am adoptat hotararea de dizolvare se merge la Regsistrul Comertului pentru ca aceasta sa fie publicata.  2.    Se aşteaptă să treacă termenul de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial pentru opoziţii. 3.    Se numeşte apoi lichidatorul societăţii Model de hotarare S.C. ....... S.R.L Sediul social: ……. Nr. R.C. J…/…../…… CUI (RO)………………… , Capital social subscris şi vărsat …………………… RON Hotărârea Adunării generale ordinare a asociaţilor Societăţii Comerciale ……. Societate cu  Răspundere Limitată Adunarea generală a asociaţilor S.C. ........S.R.L cu sediul în ……….., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ……………………, având CUI …………… , întrunită astăzi, ..........., ora ........ la sediul societăţii, fiind prezenţi/ reprezentanţi, asociaţii societăţii după cum urmează; -       1...... -       2...... asociaţi care deţin în proporţie de 100% capitalul social al societăţii ..... S.R.L. Adunarea a fost convocată prin .

Dizolvare SRL (1) Model hotarare dizolvare in procedura cu lichidator

O dizolvare de SRL se poate face in doua variante, cu lichidator, sau, simplificat, fara lichidare. Intai sa vedem cum e varianta cu lichidator. Intai trebuie adoptata    a Hotărârea adunării generale privind dizolvarea. -          Adunarea generala trebuie sa fie convocata  De regulă se face cu scrisoare recomandată adresata asociatilor. Daca sunt toti asociatii prezenti nu este nevoie de aceasta foemalitate. -         Urmeaza a doptarea hotărârii de dizolvare Model de hotarare S.C. ....... S.R.L Sediul social: ……. Nr. R.C. J…/…../…… CUI (RO)………………… , Capital social subscris şi vărsat …………………… RON Hotărârea Adunării generale ordinare a asociaţilor Societăţii Comerciale ……. Societate cu  Răspundere Limitată Adunarea generală a asociaţilor S.C. ........S.R.L cu sediul în ……….., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ……………………, având CUI …………… , întrunită astăzi, ..........., ora ........ la sediul societăţii, fiind prezenţi/ reprezentanţi