miercuri, 2 octombrie 2013

Dizolvare SRL (1) Model hotarare dizolvare in procedura cu lichidator

O dizolvare de SRL se poate face in doua variante, cu lichidator, sau, simplificat, fara lichidare.

Intai sa vedem cum e varianta cu lichidator.

Intai trebuie adoptata    a Hotărârea adunării generale privind dizolvarea.
-          Adunarea generala trebuie sa fie convocata  De regulă se face cu scrisoare recomandată adresata asociatilor. Daca sunt toti asociatii prezenti nu este nevoie de aceasta foemalitate.
-         Urmeaza adoptarea hotărârii de dizolvare

Model de hotarare

S.C. ....... S.R.L
Sediul social: …….
Nr. R.C. J…/…../……
CUI (RO)…………………,
Capital social subscris şi vărsat
…………………… RON


Hotărârea Adunării generale ordinare a asociaţilor
Societăţii Comerciale ……. Societate cu  Răspundere Limitată

Adunarea generală a asociaţilor S.C. ........S.R.L cu sediul în ……….., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ……………………, având CUI ……………, întrunită astăzi, ..........., ora ........ la sediul societăţii, fiind prezenţi/ reprezentanţi, asociaţii societăţii după cum urmează;
-       1......
-       2......
asociaţi care deţin în proporţie de .....% capitalul social al societăţii ..... S.R.L.
Adunarea a fost convocată prin .........,şi ţinută  în prezenta Preşedentelui administratorului societăţii, ........., care a condus lucrările adunării,
Având în vedere îndeplinirea condiţiilor de cvorum, şi ţinând seama de aprobarea în unanimitate, a fost adoptată următoarea

Hotărâre

1.    Se dizolvă societatea .......
2.    Ca urmarea dizolvării societatea va intra în procedura lichidării.
3.    ...................  este împuternicit să îndeplinească formalităţile de publicitate ale acestei hotărâri.

Administrator

……

Niciun comentariu: