vineri, 4 octombrie 2013

Dizolvare SRL 2 - Numire lichidator

1.    Dupa ce am adoptat hotararea de dizolvare se merge la Regsistrul Comertului pentru ca aceasta sa fie publicata. 
2.    Se aşteaptă să treacă termenul de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial pentru opoziţii.
3.    Se numeşte apoi lichidatorul societăţii

Model de hotarare

S.C. ....... S.R.L
Sediul social: …….
Nr. R.C. J…/…../……
CUI (RO)…………………,
Capital social subscris şi vărsat
…………………… RON


Hotărârea Adunării generale ordinare a asociaţilor
Societăţii Comerciale ……. Societate cu  Răspundere Limitată

Adunarea generală a asociaţilor S.C. ........S.R.L cu sediul în ……….., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ……………………, având CUI ……………, întrunită astăzi, ..........., ora ........ la sediul societăţii, fiind prezenţi/ reprezentanţi, asociaţii societăţii după cum urmează;
-       1......
-       2......
asociaţi care deţin în proporţie de 100% capitalul social al societăţii ..... S.R.L.
Adunarea a fost convocată prin .........,şi ţinută  în prezenta Preşedentelui/administratorului societăţii, ........., care a condus lucrările adunării,
Având în vedere îndeplinirea condiţiilor de cvorum, şi ţinând seama de aprobarea în unanimitate, şi având în vedere hotărârea nr. 1 din data de .... a Adunării generale a asociaţilor publicată în Monitorul Oficial nr. ...... din data de ......  privind dizolvarea societăţii, a fost adoptată următoarea

Hotărâre
1.    Lichidator este numit ....... , cu datele de identificare .......
2.    Puterile lichidatorului constau în conducerea activităţii societăţii de la data înregistrării lichidatorului în registrul comerţului şi până la radiere, putând să stea în judecată în numele societăţii, să execute şi să termine operaţiunile de comerţ referitoare la lichidare, să vândă, prin licitaţie publică, imobilele şi orice avere mobiliară a societăţii, să facă tranzacţii; să lichideze şi să încaseze creanţele societăţii, să contracteze obligaţii cambiale, să facă împrumuturi neipotecare şi să îndeplinească orice alte acte necesare, şi să întocmească situaţia financiară de lichidare şi să propună repartizarea activului între asociaţi.
4.    De la data înregistrării calităţii de lichidator a lui … îăn registrul comerţului încetează mandatul de administrator al …….
5.    ...................  este împuternicit să îndeplinească formalităţile de publicitate ale acestei hotărâri.

Administrator
……

Niciun comentariu: