Treceți la conținutul principal

Dizolvare SRL (3) - Aprobarea situatiilor financiare si a repartizarii (model hotarare)

1.   (Continuare)  Urmeaza inregistrarea menţiunilor la registrul comerţului privind dizolvarea şi numirea lichidatorului.
Cererea de menţiuni trebui însoţită de dovada publicării în monitorul oficial a hotărârii precum şi specimen de semnătură a lichidatorului, declaraţie a acestuia că îndeplineşte condiţiile de a îndeplini funcţia de lichidator şi acceptă mandatul.
În 60 de zile de la data intrării în funcţie lichidatorul trebuie să depună.la Registrul Comerţului raportul privind starea societăţii (dacă nu a terminat deja operaţiunile)
 La 6 luni trebuie sa depună la Registrul Comerţului un raport de activitate, la fel la un an dacă este cazul.
Din punct de vedere al relaţiei cu autorităţile fiscale se realizează următoarele: 
  •  Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;
  • -        Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;
  • -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;
  • -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;
  • -       Întocmirea bilanţului, rezultat în urma lichidării, în conformitate cu formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile. Acest bilanţ stă la baza efectuării partajului şi calculului impozitului pe profit/venit şi a impozitului pe dividende;
  • Asociaţii vor aproba situaţiile financiare

Model de hotarare aprobare situatii financiare

S.C. ....... S.R.L
Sediul social: …….
Nr. R.C. J…/…../……
CUI (RO)…………………,
Capital social subscris şi vărsat
…………………… RON

Societate în lichidare


Hotărârea Adunării generale ordinare a asociaţilor
Societăţii Comerciale ……. Societate cu  Răspundere Limitată

Adunarea generală a asociaţilor S.C. ........S.R.L cu sediul în ……….., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ……………………, având CUI ……………, întrunită astăzi, ..........., ora ........ la sediul societăţii, fiind prezenţi/ reprezentanţi, asociaţii societăţii după cum urmează;
-       1......
-       2......
asociaţi care deţin în proporţie de 100% capitalul social al societăţii ..... S.R.L.
Adunarea a fost convocată prin .........,şi ţinută  în prezenta lichidatorului societăţii, ........., care a condus lucrările adunării,
Având în vedere îndeplinirea condiţiilor de cvorum, şi ţinând seama de aprobarea în unanimitate, şi având în vedere hotărârea nr. 1 din data de .... a Adunării generale a asociaţilor publicată în Monitorul Oficial nr. ...... din data de ......  privind dizolvarea societăţii, a fost adoptată următoarea

Hotărâre

1.    Se aprobă situaţia financiară de lichidare şi modul de repartizare a activelor aşa cum a fost el întocmit de către lichidatorul ….

LichidatorUltimile formalitati:

În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor depune la registrul comerţului cererea de radiere a societăţii din registrul comerţului.
Se vor depune
a) certificatul de înregistrare, după caz, în original;
b) anexele la certificatul de înregistrare şi certificatele constatatoare care atestă înregistrarea declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării, după caz, în original;
c) situaţia financiară de lichidare şi repartizare a activelor, aprobată de asociaţi/membri, în original, precum şi dovada publicării acesteia în condiţiile legii; Publicarea este asigurată prin depunere la Ministerul Finanţelor. Dacă societatea are o cifră de afaceri de peste 10 milioane trebuie să facă la cerere publicare în Monitorul Oficial.

La cererea persoanelor interesate, registrul comerţului va elibera un certificat constatator privind dreptul de proprietate asupra unor bunuri distribuite asociaţilor, pe baza cărora vor putea fi îndeplinite formalităţi legale legate de conservarea dreptului de proprietate asupra acelor bunuri.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…