joi, 17 octombrie 2013

Dizolvare SRL (4) - Varianta fara lichidator - Model hotarare

Se incepe cu adoptarea Hotărâii adunării generale a asociatilor.  In prealabil trebuie efectuata onvocarea adunării generale. De regulă cu scrisoare recomandată.
-          
Adoptarea hotărârii de dizolvare

Model

S.C. ....... S.R.L
Sediul social: …….
Nr. R.C. J…/…../……
CUI (RO)…………………,
Capital social subscris şi vărsat
…………………… RON


Hotărârea Adunării generale ordinare a asociaţilor
Societăţii Comerciale ……. Societate cu  Răspundere Limitată

Adunarea generală a asociaţilor S.C. ........S.R.L cu sediul în ……….., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ……………………, având CUI ……………, întrunită astăzi, ..........., ora ........ la sediul societăţii, fiind prezenţi/ reprezentanţi, asociaţii societăţii după cum urmează;
-       1......
-       2......
asociaţi care deţin în proporţie de 100% capitalul social al societăţii ..... S.R.L.
Adunarea a fost convocată prin .........,şi ţinută  în prezenta Preşedentelui administratorului societăţii, ........., care a condus lucrările adunării,
Având în vedere îndeplinirea condiţiilor de cvorum, şi ţinând seama de aprobarea în unanimitate, a fost adoptată următoarea

Hotărâre

1.    Se dizolvă  şi lichidează societatea .......
2.    Asociaţii convin ca lichidarea societăţii prin vânzarea activelor societăţii către terţi pentru acoperirea tuturor datoriilor către terţi.
3.    Administratorul societăţii este împuternicit să efectueze operaţiunile de vânzare la cel mai bun preţ în scopul lichidării.
4.    Disonibilul bănesc, aflat în conturile societăţii deschise la societăţi bancare vor fi folosite în acelaşi scop.
5.    Asociaţii se angajează să asigure stingerea pasivului societăţiie.
6.    Activele rămase în urma lichidării se va distribui către asociaţi după cum urmează:
....
....
7.    Distribuirea activelor conform dispoziţiilor de la punctul 6 se va face sub rezerva ca bunurile indicate să nu fi fost înstrăinate în scopul acoperirii pasivului societăţii, creditorii având întâietate.
8.    Fiind dat acordul unanim al asociaţilor privind modul de stingere a pasivului şi privind modul de împărţire a activului rămas în urma plăţii creditorilor dizolvarea nu va fi urmată de lichidare prin numirea unui lichidator.
9.    ...................  este împuternicit să îndeplinească formalităţile de publicitate ale acestei hotărâri.

Administrator

……

Niciun comentariu: