Treceți la conținutul principal

Dizolvare SRL (4) - Varianta fara lichidator - Model hotarare

Se incepe cu adoptarea Hotărâii adunării generale a asociatilor.  In prealabil trebuie efectuata onvocarea adunării generale. De regulă cu scrisoare recomandată.
-          
Adoptarea hotărârii de dizolvare

Model

S.C. ....... S.R.L
Sediul social: …….
Nr. R.C. J…/…../……
CUI (RO)…………………,
Capital social subscris şi vărsat
…………………… RON


Hotărârea Adunării generale ordinare a asociaţilor
Societăţii Comerciale ……. Societate cu  Răspundere Limitată

Adunarea generală a asociaţilor S.C. ........S.R.L cu sediul în ……….., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ……………………, având CUI ……………, întrunită astăzi, ..........., ora ........ la sediul societăţii, fiind prezenţi/ reprezentanţi, asociaţii societăţii după cum urmează;
-       1......
-       2......
asociaţi care deţin în proporţie de 100% capitalul social al societăţii ..... S.R.L.
Adunarea a fost convocată prin .........,şi ţinută  în prezenta Preşedentelui administratorului societăţii, ........., care a condus lucrările adunării,
Având în vedere îndeplinirea condiţiilor de cvorum, şi ţinând seama de aprobarea în unanimitate, a fost adoptată următoarea

Hotărâre

1.    Se dizolvă  şi lichidează societatea .......
2.    Asociaţii convin ca lichidarea societăţii prin vânzarea activelor societăţii către terţi pentru acoperirea tuturor datoriilor către terţi.
3.    Administratorul societăţii este împuternicit să efectueze operaţiunile de vânzare la cel mai bun preţ în scopul lichidării.
4.    Disonibilul bănesc, aflat în conturile societăţii deschise la societăţi bancare vor fi folosite în acelaşi scop.
5.    Asociaţii se angajează să asigure stingerea pasivului societăţiie.
6.    Activele rămase în urma lichidării se va distribui către asociaţi după cum urmează:
....
....
7.    Distribuirea activelor conform dispoziţiilor de la punctul 6 se va face sub rezerva ca bunurile indicate să nu fi fost înstrăinate în scopul acoperirii pasivului societăţii, creditorii având întâietate.
8.    Fiind dat acordul unanim al asociaţilor privind modul de stingere a pasivului şi privind modul de împărţire a activului rămas în urma plăţii creditorilor dizolvarea nu va fi urmată de lichidare prin numirea unui lichidator.
9.    ...................  este împuternicit să îndeplinească formalităţile de publicitate ale acestei hotărâri.

Administrator

……

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris