Treceți la conținutul principal

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                   Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare

  • -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;
  • -  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; 
  • -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;
  • -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;
  •     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor către alţi creditori importanţii.


Se înregistrează menţiunea la registrul comerţului. Pe baza hotărârii AGA cât şi a certificatelor de la finanţe legate de plata datoriilor  eventual acte de la alţi debitori importanţi de stingere a creanţelor.Se aşteaptă 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial pentru eventuale opozitii. Urmeaza intocmirea bilanţului, rezultat în urma lichidării, în conformitate cu formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile. Acest bilanţ stă la baza efectuării partajului şi calculului impozitului pe profit/venit şi a impozitului pe dividende.


In fine sE aprobă în AGA bilanţul de lichidare şi modul de repartizare.S.C. ....... S.R.L
Sediul social: …….
Nr. R.C. J…/…../……
CUI (RO)…………………,
Capital social subscris şi vărsat
…………………… RON

Societate în lichidare


Hotărârea Adunării generale ordinare a asociaţilor
Societăţii Comerciale ……. Societate cu  Răspundere Limitată

Adunarea generală a asociaţilor S.C. ........S.R.L cu sediul în ……….., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ……………………, având CUI ……………, întrunită astăzi, ..........., ora ........ la sediul societăţii, fiind prezenţi/ reprezentanţi, asociaţii societăţii după cum urmează;
-       1......
-       2......
asociaţi care deţin în proporţie de 100% capitalul social al societăţii ..... S.R.L.
Adunarea a fost convocată prin .........,şi ţinută  în prezenta administratorului societăţii, ........., care a condus lucrările adunării,
Având în vedere îndeplinirea condiţiilor de cvorum, şi ţinând seama de aprobarea în unanimitate, şi având în vedere hotărârea nr. 1 din data de .... a Adunării generale a asociaţilor publicată în Monitorul Oficial nr. ...... din data de ......  privind dizolvarea societăţii, a fost adoptată următoarea

Hotărâre

Se aprobă situaţia financiară de lichidare şi modul de repartizare a activelor aşa cum a fost el întocmit de către administratorul….

Administrator


Pentru a inchide formalitatile se depun toate actele la Ministerul Finanţelor. Publicarea este asigurată prin depunere la Ministerul Finanţelor. Dacă societatea are o cifră de afaceri de peste 10 milioane trebuie să facă la cerere publicare în Monitorul Oficial.

7    Se solicită radierea după trecerea celor 30 de zile.

Se depune dovada publicării hotărârii iniţiale de dizolvare, situaţiile de lichidare cu hotărârea de aprobare cu dovada că au fost publicate, certificatul societăţii, certificatul de atestare fiscală,
La cererea persoanelor interesate, registrul comerţului va elibera un certificat constatator privind dreptul de proprietate asupra unor bunuri distribuite asociaţilor, pe baza cărora vor putea fi îndeplinite formalităţi legale legate de conservarea dreptului de proprietate asupra acelor bunuri.

Comentarii

Anonim a spus…
Modelul acesta de AGA se aplica si in depunerea actelor pt etapa II - radierea unei societati care nu are active si nici pasive? Fara nici o referire legislativa?

Multumesc.
felix tudoriu a spus…
Temeiul legal este art.235 din legea nr.31/1990 pentru dizolvare şi lichidare fără lichidator. Se aplică doar la SNC şi SRL (exclus la S.A.)
Nu contează dacă societatea are sau nu active.

Postări populare de pe acest blog

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue