Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 11.11.13-15.11.13

Financiar-fiscal

Ordonanţă de Urgenţă nr. 102 din 2013 privind modificarea şi completarea legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale  EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI, PUBLICAT ÎN: MONOTORUL OFICIAL nr. 703 din 15 noiembrie 2013

Ordonanţa materializează multdiscutatele creşteri de taxe anunţate.
Creşte acciza la combustibili.
Se introduce impozitul de 1,5 % pe construcţii speciale. Atenţie , impozitul se aplică la toate construcţiile înregistrate ca mijloace fixe )nu numai stâlpi sau piscine cum era discuţiile preliminare) mai puţin construcţiile pentru care se plăteşte impozitul local pe clădiri. Se va achita în două tranşe semestriale.
Comercianţii declaraţi inactivi nu au posibilitatea deducerii TVA, deşi rămân responsabili pentru colectarea TVA încasat.
Se introduce opţiunea ca şi anul fiscal să poată fi diferit de anul calendaristic.
Cheltuielile cu sponsorizarea şi mecenatul sunt deductibile în limita a 3% din cifra de afaceri şi 20% din impozitul pe profit datorat. Există posibilitatea raportării părţii nededuse pentru 7 ani ulteriori.
Persoanele juridice sunt scutite pe impozitul pe dividend pe care îl primesc de la o altă societate dacă deţin cel puţin 10% din capitalul acelei societăţi timp de cel puţin 1 an.
O microîntreprindere poate realiza venituri din consultanţă şi management în procent de până la 20% din total venituri.
Baza impozabilă a TVA se reduce ca urmare a desfiinţări contractului sau în cazul refuzurilor totale sau parţiale privind cantitatea, calitatea ori preţul bunurilor livrate/serviciilor.
Se reduce, de asemeni, baza impozabila a TVA ca urmare a desfiinţării totale sau parţiale a contractului, fie prin acordul scris al părţilor, fie printr-un arbitraj, fie ca urmare a deciziei instanţei judecătoreşti.

Lege nr. 291 din 2013 privind modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI, PUBLICAT ÎN: MONOTORUL OFICIAL nr. 701 din 15 noiembrie 2013

Sunt reglementate tichetele de masă în format electronic.

Agricultură, produse alimentare

HOTARARE nr. 859 din 6 noiembrie 2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achizitionarea de tancuri de racire a laptelui EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 11 noiembrie 2013

În vederea achiziţionării de tancuri noi de răcire a laptelui se acordă ajutoare de minimis producătorilor agricoli, crescători de animale care deţin până la 5 capete vaci de lapte şi sunt organizaţi în acest scop într-o singură formă asociativă constituită în cadrul unităţii administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună.
Sprijinul reprezintă achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, cu o capacitate de maximum 1.000 litri/unitate administrativ-teritorială organizată la nivel de comună.

ORDIN nr. 360 din 31 octombrie 2013 privind atestarea produselor traditionale EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 11 noiembrie 2013

Pentru a fi atestat ca produs tradiţional, produsul trebuie să fie conform unui caiet de sarcini.
Caietul de sarcini trebuie să conţină următoarele elemente:
    a) numele produsului, care trebuie să fie unic;
    b) descrierea caracteristicilor produsului tradiţional, prin indicarea principalelor însuşiri organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, care să definească tradiţionalitatea acestuia, respectiv: aspect, consistenţă, culoare, gust, aromă, miros, conţinut în apă, substanţe grase, sare, proteine, aciditate, densitate; floră bacteriană specifică, unde este cazul;
    c) descrierea caracteristicilor materiilor prime care să nu conţină în compoziţia acestora adaosuri de aditivi alimentari, coloranţi, arome, vitamine, minerale, îndulcitori; provenienţa materiilor prime, precum şi indicarea principalelor însuşiri, organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, respectiv: aspect, consistenţă, culoare, gust, aromă, miros, conţinut în apă, substanţe grase, sare, proteine, aciditate, densitate şi floră bacteriană specifică;
    d) descrierea caracteristicilor ingredientelor folosite în procesul de fabricaţie, care să nu prezinte în compoziţia lor adaosuri de aditivi alimentari, coloranţi, arome, vitamine, minerale, îndulcitori; indicarea ingredientelor folosite şi a principalelor însuşiri organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, unde este cazul, ale acestora;
    e) descrierea metodei de producţie specific locală, autentică şi invariabilă, precum şi descrierea procesului tehnologic tradiţional, unde se vor trece toate fazele de producţie, inclusiv operaţiunile executate manual;
    f) descrierea elementelor specifice privind ambalarea, în scopul asigurării calităţii, originii şi elementelor de identificare, respectiv materialul din care este confecţionat ambalajul, proprietăţile şi influenţa acestuia asupra produsului finit;
    g) descrierea elementelor care definesc specificitatea produsului finit, respectiv: însuşirile organoleptice (culoare, gust, miros, aromă, consistenţă, aspect); însuşirile fizico-chimice (apă, proteină, grăsime şi altele); fotografia şi descrierea desenului pe secţiune care să reprezinte caracteristicile specifice produsului, forma; modul de producţie şi/sau de prelucrare care să reflecte un procedeu tehnologic de producţie şi/sau de prelucrare tradiţional prin care produsul să se distingă de alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii;
    h) cerinţele minime şi procedurile de verificare şi control al tradiţionalităţii produsului;
    i) capacitatea de producţie realizată - raportată pentru un an, respectiv 365 de zile, care nu poate depăşi cantitatea medie de 150 kg/litri pe zi total produs tradiţional atestat şi nu mai mult de 400 kg/litri pe zi total produse tradiţionale atestate, cu excepţia producerii pâinii şi produselor de panificaţie tradiţionale - care nu pot depăşi cantitatea medie de 300 kg pe zi total produs tradiţional atestat şi nu mai mult de 800 kg pe zi total produse tradiţionale atestate;
    j) date, înscrisuri, referinţe bibliografice cu referire la vechimea produsului, care trebuie să demonstreze transmiterea unei tradiţii de la o generaţie la alta şi din care să rezulte legătura istorică a produsului tradiţional cu locul de producţie, sau o declaraţie de notorietate din partea unei asociaţii locale a producătorilor de produse tradiţionale.

Piaţa de capital

NORMA nr. 14 din 2013 privind investitiile organismelor de plasament colectiv in instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor la ordin EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 14 noiembrie 2013

Expunerea realizată de un O.P.C.V.M. prin realizarea de investiţii directe şi indirecte,inclusiv prin investiţii în titluri de participare emise de alte organisme de plasament colectiv, denumite în continuare A.O.P.C., nu poate depăşi limita de 15% din activele sale.

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens.


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…