Treceți la conținutul principal

Importanta clauzei de alegere a legii aplicabile in contractele de munca

Recent Curtea de Justitie a Uniunii Europene a dat o decizie (Schlecker v Boedeker C-64/12 ) legata de dreptul aplicabil unui contract de munca. Era vorba de un angajat al unei firme germane care in fapt a condus afacerile acelei firme in Olanda. Acel contract de munca a incetat, angajatul adresandu-se instanlor olandeze cerand sa primeasca compensatiile ce i s-ar fi cuvenit conform legii olandeze (foarte generoase). Evident, firma din Germania a solicitat sa se aplice dreptul german, mai putin genoros cu angajatul. Curtea olandeza a trimis cazul pentru lamuriri la Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

Dincolo de aspectele juridice ale cazului, foarte tehnice, legate de interpretarea notiunii de "locul unde se desfasoara in mod obisnuit activitatea", o invatatura trebuie trasa:

In orice contract de munca care implica vreun element de extraneitate (orice are legatura cu strainatatea legat de executarea acelui contract) o clauza privind dreptul aplicabil este necesara petru a va feri de interpretari avocatesti sofisticate mai tarziu.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR

ANTETCONVOCARE
a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale
.......... S.A. , cu sediul în .....

Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi:
1. ....
2. ....
....

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........
Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de .....
Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ..... începând cu dat…