Treceți la conținutul principal

Vânzările în alt loc decât localul comercial

Reguli generale
Ordonanţa Guvernului nr. 106/1999 reprezintă principala reglementare în materie

Sunt considerate astfel de vânzări contractele încheiate în următoarele situaţii:
a) în timpul unei deplasări organizate de comerciant în afara spaţiilor sale comerciale;
b) în timpul unei vizite efectuate de comerciant, dacă aceasta nu a avut loc la solicitarea expresă a consumatorului:
   1. la locuinţa unui consumator, unde pot fi încheiate contracte şi cu alte persoane prezente;
   2. la locul de muncă al consumatorului sau în locul în care acesta se găseşte, chiar temporar, pentru motive de lucru, studiu sau tratament;
c) în orice alte locuri publice sau destinate publicului, în care comercianul prezintă o ofertă pentru produsele sau serviciile pe care le furnizează, în vederea acceptării acesteia de către consumator.
Nu sunt astfel de vânzări ::
a) contractelor pentru care valoarea totală care urmează să fie achitată de consumator este mai mică decât echivalentul în lei a 30 de euro la cursul de zi al Băncii Naţionale a României;
b) contractelor privind construirea, vânzarea şi închirierea de bunuri imobile, precum şi contractelor care conţin alte drepturi referitoare la bunuri imobile, cu excepţia contractelor privind furnizarea de produse ce urmează să fie încorporate în bunuri imobile şi, de asemenea, a contractelor privind repararea de bunuri imobile;
c) contractelor privind furnizarea de produse alimentare, băuturi sau de produse de uz curent utilizate în gospodărie, livrate cu regularitate de către comerciant;
d) contractelor de asigurări;
e) contractelor privind valorile mobiliare;
f) contractelor referitoare la furnizarea de bunuri sau servicii, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
   1. contractul s-a încheiat pe baza unui catalog al comerciantului, pe care consumatorul a avut posibilitatea să îl consulte în absenţa acestuia, pentru a fi corect informat în vederea luării unei decizii;
   2. contractul prevede o continuitate a relaţiilor comerciale dintre consumator şi comerciant în cadrul unor livrări succesive de produse sau de servicii;
   3. atât catalogul, cât şi contractul menţionează expres dreptul consumatorului de a returna produsul într-un termen de 7 zile lucrătoare, începând de la data primirii acestuia, sau de a denunţa unilateral contractul în decursul aceleiaşi perioade, fără o altă obligaţie decât aceea de a avea grijă în mod rezonabil de bunuri.

Contractul trebuie să fie întocmit în formă scrisă, încheiat cel mai târziu în momentul livrării produsului sau serviciului, şi să conţină cel puţin datele complete de identificare a părţilor contractante, obiectul şi preţul contractului, data şi locul încheierii acestuia.

 Dreptul de denunţare unilaterală a contractului

Cel mai târziu în momentul încheierii contractului, comerciantul va informa consumatorul despre dreptul acestuia din urmă de a denunţa unilateral contractul, indicând numele şi adresa persoanei faţă de care îşi poate exercita acest drept.
Contractul trebuie să stipuleze, cu caractere mari şi în imediata vecinătate a locului rezervat pentru semnătura consumatorului, clauza expresă despre dreptul de denunţare unilaterală a contractului, precum şi numele şi adresa comerciantului faţă de care consumatorul poate să îşi exercite acest drept.
Comerciantul este obligat să înmâneze consumatorului un exemplar din contractul încheiat şi să poată proba acest lucru în faţa organelor de control.
Consumatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul, în termen de 7 zile lucrătoare, care începe să curgă:
   a) de la data încheierii contractului, dacă aceasta este concomitentă cu data livrării produsului;â
   b) de la data încheierii contractului de prestări servicii;
   c) de la data primirii produsului de către consumator, dacă livrarea a fost efectuată după data încheierii contractului.
Se poate stipula în contract şi un termen mai mare
Pentru a-şi exercita dreptul de denunţare unilaterală, consumatorul trebuie să anunţe comerciantul, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data expedierii acesteia trebuind să se încadreze în termenul prevăzut în contract. Anunţarea comerciantului exonerează consumatorul de orice obligaţie, cu excepţia celei de a înapoia comerciantului produsele livrate, contractul considerându-se desfiinţat.
Dacă comerciantul a omis să informeze consumatorul despre dreptul de denunţare sau dacă informaţia a fost incompletă ori greşită, astfel încât nu ar permite exercitarea unui asemenea drept, termenul se prelungeşte cu 60 de zile lucrătoare.
În cazul denunţării unilaterale a contractelor de livrare a produselor, acestea din urmă se returnează de către consumator în următoarele condiţii:
   a) în starea în care au fost primite, cu eventualele modificări necesare în vederea examinării acestora;
   b) cu gradul normal de uzură, cauzat de folosirea conform instrucţiunilor de utilizare care i-au fost aduse la cunoştinţă.
În cazul contractelor de prestări servicii, dreptul de denunţare nu poate fi exercitat asupra serviciilor deja prestate conform condiţiilor contractuale.

În cazul în care consumatorul nu a efectuat nicio plată şi nici nu a primit produsul sau nu i s-a prestat serviciul conform contractului, exercitarea dreptului de denunţare a contractului de către consumator dezleagă ambele părţi de orice obligaţie.
Dacă produsul a fost primit de consumator, în cazul în care acesta denunţă contractul, trebuie să returneze produsul în termenul de exercitarea a dreptului de denunţare unilaterală. Produsul se consideră returnat în momentul în care a fost predat la oficiul poştal sau unui alt expeditor ori predat direct operatorului economic sau persoanei desemnate de acesta, caz în care se încheie între părţi un act care să consemneze data predării-primirii.
Cheltuielile de expediere sunt în sarcina comerciantului.
Comercianul, în termen de 15 zile de la primirea comunicării trebuie să ramburseze consumatorului toate sumele plătite de acesta, precum şi eventualele cheltuieli aferente, conform prevederilor prezentei ordonanţe.
Sumele se consideră rambursate la termenele la care au fost efectiv restituite, expediate sau a fost ordonată plata lor.
Se consideră nulă orice clauză care prevede limitări la rambursarea căte consumator a sumelor sus-menţionate.

Dreptul consumatorului la denunţarea contractului nu poate fi anulat de nicio clauză contractuală sau înţelegere între părţi, aceasta fiind considerată nulă de drept. 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua