Treceți la conținutul principal

Gospodăriile Agricole de Producție (GAC)

1949. GAC Raşcani (Vaslui)
Fototeca online a comunismului românesc 5/1949

Gospodăriile Agricole de Producție (GAC) au fost forme de organizare a explotaţiilor agricole din România, organizate după modelul sovietic. În fapt pământul deţinut înainte de instaurarea guvernului comunist a fost expropriat şi plasat în proprietatea acestor GAC- uri, unde , teoretic, lucrătorii agricoli munceau pe baza unor principii cooperatiste. Începută în 1949, acţiunea de de organizare a acestor cooperative a întâmpinat o puternică rezistenţă din partea ţăranilor proprietari de pământ, comuniştii fiind nevoiţi să utilizeze tot arsenalul represiunii pentru a-şi duce la îndeplinire planul (deportăre, închisoare fără condamnare, torturi, şi chiar execuţii sumare a celor care se împotriveau). Acţiunea de cooperativizare a agriculturii, după cum a fost denumită de comunişti, a fost încheiată în 1962 moment în care comuniştii domâni au anunţat că aproximativ 95% din suprafaţa agricolaă a României era deţinută fie de stat fie de aceste cooperative. Ulterior au primit numele de Cooperative Agricole de Producţie (CAP).Practic nu există vreo controversă în a aprecia că această măsură de cooperativizare a agriculturii a distrus practic economia agricolă a ţării, cu efecte pe teremen lung în sensul subdezvoltării acestui sector economic în România. Dorin Dobrincu, Constantin Iordachi, Transforming Peasants, Property and Power: The Collectivization of Agriculture in Romania, 1949-1962, Central European University Press, 2009

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…