Treceți la conținutul principal

Solutionarea disputelor privind domeniile de internet

Toate numele de domenii, in Romania, trec prin sistemul de inregistrare Romania Top Level Domain, pe scurt RoTLD. De aceea, in cazul unei dispute intre posesorul unui nume de domeniu si o terta parte reclamanta se va apela intai la asistenta oferita de RoTLD pentru ca cele doua parti sa ajunga la o rezolvare acceptata de ambele parti.
Daca o intelegere pe cale amiabila nu este posibila, reclamatia constituie subiect pentru Politica Uniforma de Rezolvare a Disputelor privind Numele de Domenii aprobata de ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)- in continuare Politica, care este, mai exact, o procedura extrajudiciara internationala  de soluţionare a litigiilor pentru a lupta împotriva înregistrărilor abuzive a domeniilor de internet.
Politica va trebui completata cu Regulile de aplicare a Politicii ( Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)
Se poate apela la această procedura dacă urmatoarele condiţii sunt îndeplinite în mod cumulativ, conform art. 4(a) din Politica:

(i) numele de domeniu este identic sau puternic similar (crează confuzie) cu marca anterior înregistrată;
(ii) cel care a rezervat numele de domeniu nu are niciun drept sau interes legitim legat de numele de domeniu;
(iii) numele de domeniu a fost înregistrat şi este utilizat cu rea-credinţă;

De asemenea, potrivit Politicii (art.4 (b) ), dovezi cu privire la înregistrarea şi utilizarea cu rea-credinţă a numelui de domeniu pot fi considerate in principal, dar fara a se limita la:


(i) circumstanţele indicând că numele de domeniu a fost înregistrat sau achiziţionat în scopul vânzării, închirierii sau transferării lui către reclamant (titularul mărcii anterioare) sau către un concurent al acestuia pentru o sumă mult mai mare decât cea impusă de rezervarea numelui de domeniu;
(ii) numele de domeniu a fost înregistrat de deţinator tocmai pentru a-l împiedica pe titularul mărcii să îl înregistreze;
(iii) numele de domeniu a fost înregistrat de deţinător cu scopul de a aduce prejudicii afacerilor unui comerciant- aici ar trebui demonstrat si un comportament repetitiv in astfel de actiuni ;
(iv) prin utilizarea numelui de domeniu, deţinătorul a încercat în mod intenţionat să atragă, în scopul unui câştig comercial, utilizatorii de Internet către site-ul sau către alta locaţie online, prin crearea unui risc de confuzie cu marca reclamantului.

Reclamantul poate alege arbitrul dintre următoarele instituţii acreditate de ICANN: Asian Domanin Name Dispute Resolution Center, National Arbitration Forum, WIPO sau The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes şi poate solicita dupa caz urmatoarele:

 - anularea înregistrării numelui de domeniu

- transferul lui către sine, în calitate de titular al mărcii anterioare


Bineinteles, reclamantul trebuie sa stie ca atat el, cat si paratul pot apela la instanta nationala competenta (in acest caz judecatoria) inainte sau dupa finalizarea procedurii administrative.
Insa, in astfel de dispute procedura administrativa, in special cea in fata WIPO, prezinta avantaje semnificative cum ar fi : timpul de solutionare redus – aproximativ 60 de zile de la inregistrarea reclamatiei, posibilitatea derularii procedurii prin intermediul internetului, precum si costuri mai reduse fata de instanta ( conform regulilor WIPO intre 1500-4000 USD, tinand cont ca disputa este cu privire la un singur domeniu) 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua