Treceți la conținutul principal

Verba volant, scripta manent

Cuvintele înţelepţilor latini „vorba zboară, scrisul rămâne”, sunt pe deplin în actualitate, în orice afaceri ,personale sau legate de business.
În primul rând este o regulă de prudenţă. Oricât de multă încredere aţi avea în cuvântul unei persoane, nu trebuie să ignoraţi că în orice afacere sunt implicate mai multe persoane. Ceea ce părea a fi deja stabilit cu o anumită persoană poate să nu fie la fel sigur în raport cu alte persoană.
Ca să nu mai vorbim de obişnuita subiectivitate a oamenilor.
Din punct de vedere strict legal trebuie să ştiţi că niciun act juridic nu poate fi dovedit cu martori, dacă valoarea obiectului său este mai mare de 250 lei (art. 309 C.pr.civ.)
Totuşi, pentru actele încheiate în scopul unei activităţi desfăşurate cu titlul profesional se admite că actul poate fi probat şi prin martori indiferent de valoare.
Anumite acte nu pot fi încheiate decât în formă scrisă. Forma scrisă poate fi cerută sub sancţiunea nulităţii contractului.
Astfel un contract de arendare sau un contract prin care se instituie o garanţie personală (fidejusiune), contractul de ipotecă mobiliară, trebuie încheiate în mod obligatoriu în scris, altfel fiind nule. Pentru multe contracte este nevoie ca acel contract să fie încheiat nu numai în scris dar şi în formă autentică (adică în faţa unui notar)
Acestea sunt:
-          Orice contract care presupune înscrierea în cartea funciară (vânzare cumpărare imobile)
-          Vânzarea unei moşteniri,
-          Contractul de întreţinere
Pentru alte contracte forma scrisă este cerută doar pentru a putea fi probat contractul (indiferent de valoarea acestuia şi dacă este sau nu încheiat în legătură cu o activitate profesională)
Acestea sunt:
-          Contractul de tranzacţie,
-          Contractul de depozit voluntar,
-          Contractul de comision,
-          Contractul de consignaţie
-          Contractul de asigurare

-          Contractul de transport (unde înscrisul poate avea o formă simplificată, precum tichetul)

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR

ANTETCONVOCARE
a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale
.......... S.A. , cu sediul în .....

Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi:
1. ....
2. ....
....

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........
Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de .....
Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ..... începând cu dat…