Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 17.03-21.03

Proceduri judiciare

Hotărârea în Cauza S.C. "Raisa M. Shipping" - S.R.L. împotriva României din 08.07.2013, În vigoare de la 18.03.2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 18.03.2014

Curtea constată că art. 86 alin. 3 din Codul de procedură civilă impune, în general, în ceea ce priveşte comunicarea actelor de procedură, ca instanţa să se asigure de transmiterea actului şi de primirea acestuia.
Printre diferitele modalităţi de comunicare, art. 92 alin. 4 din acelaşi cod reglementează citarea prin afişarea pe uşa locuinţei sau a sediului social, după caz, permisă în cazul lipsei persoanei interesate în momentul venirii agentului însărcinat cu înmânarea actelor sub semnătură de primire.
33. Societatea reclamantă a fost notificată în ceea ce priveşte recursul introdus de către partea adversă şi asupra termenului în faţa ÎCCJ, prin afişare la sediul său social. Aceasta pretinde că nu a primit citaţia şi, prin urmare, a fost imposibil să ia parte la procedura recursului, în urma căreia hotărârea pe fond care îi dădea câştig de cauză a fost modificată.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, sesizată cu o contestaţie în anulare pentru atingerea adusă dreptului la apărare în urma nelegalităţii citării, a respins această cale de atac cu motivarea că citarea prin afişare era o modalitate de citare prevăzută de lege.
34. Or, Curtea subliniază că Guvernul nu a furnizat niciun element care să indice că ÎCCJ a dat dovadă de suficientă diligenţă pentru a se asigura de transmiterea citaţiei şi primirea acesteia de către societatea reclamantă.
De asemenea, Guvernul nu a demonstrat că ÎCCJ a îndeplinit demersuri în acelaşi scop cu ocazia examinării contestaţiei în anulare pentru nelegalitatea citării, aceasta din urmă mulţumindu-se să constate că citarea prin afişare avea un temei legal în dreptul intern.
35. Curtea apreciază că, aplicând astfel dispoziţiile legale relevante, instanţele naţionale au dat dovadă de un formalism incompatibil cu litera şi spiritul art. 6 § 1 din Convenţie şi au adus atingere nejustificată dreptului societăţii reclamante de acces la o instanţă pentru determinarea "drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil" [a se vedea, mutatis mutandis, Brumărescu împotriva României (MC), nr. 28.342/95, pct. 62, CEDO 1999-VII].
Prin urmare, a fost încălcat art. 6 § 1 din Convenţie.

Muncă, protecţie socială, calificări

Legea nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Parlamentul României, Va intra în vigoare de la 17.06.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 192 din 19.03.2014

Plata remuneraţiei se poate realiza şi cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar; modalitatea de plată electronică şi aspectele care privesc plata remuneraţiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare.
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, beneficiarul  (angajatorul zilierului) are următoarele obligaţii:
a) să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor;
b) să asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activităţii şi/sau la schimbarea locului de muncă, cu privire la pericolele la care poate fi expus şi la măsurile de prevenire şi protecţie pe care trebuie să le respecte;
c) să solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţilor repartizate de beneficiar;
d) să pună la dispoziţie zilierilor echipamente de muncă adecvate, care nu pun în pericol securitatea şi sănătatea acestora;
e) să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecţie adecvate activităţii desfăşurate de zilieri;
f) să comunice de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri;
g) să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii; modalitatea de înregistrare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:
a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe, cu excepţia crescătorilor de animale în sistem semiliber, tradiţional şi transhumanţă - diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02;
c) pescuit şi acvacultură - diviziunea 03;
d) colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase - clasa 3821 şi 3811;
e) recuperarea materialelor - grupa 383;
f) comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii - grupa 462;
g) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823;
h) publicitate - grupa 731;
i) activităţi de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activităţi suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004;
j) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste - clasa 7220 (săpături arheologice);
k) activităţi desfăşurate în sere, spaţii verzi, parcuri şi grădini zoologice - cod 0141.

Hotărârea nr. 119/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, Guvernul României,În vigoare de la 20.03.2014 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 197 din 20.03.2014.

Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante, precum şi comunicarea de către angajatori a ocupării locurilor de muncă vacante care au fost comunicate se vor face pe suport hârtie sau în format electronic, conform formularelor prevăzute în anexe. Prin format electronic se înţelege suport magnetic, e-mail ori serviciul on-line pentru comunicarea locurilor de muncă vacante sau ocuparea acestora oferit de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Termenul de comunicare a vacantării locului d emuncă se îndeplineşte la sfârşitul celei de a 5-a zile lucrătoare, ora 24,00, din perioada de 5 zile lucrătoare de la vacantarea locului de muncă. Perioada respectivă se calculează începând cu data vacantării, respectiv creării locului de muncă, în situaţia în care această dată nu este declarată zi nelucrătoare, sau cu prima zi lucrătoare, în situaţia în care vacantarea locului de muncă s-a realizat într-o zi declarată nelucrătoare.
Termenul de o zi de la data ocupării locului de muncă se îndeplineşte la sfârşitul primei zile lucrătoare, ora 24,00, următoare datei în care s-a ocupat locul de muncă în condiţiile legii.

Piaţa de capital

Instrucţiunea nr. 1/2014 pentru modificarea Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007, Autoritatea de Supraveghere Financiară, În vigoare de la 20.03.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 195 din 20.03.2014,

Regulamentul nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, precum şi pentru completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009, Autoritatea de Supraveghere Financiară, În vigoare de la 20.03.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 198 din 20.03.2014.

Modificările privesc: votul cumulativ, majorarea capitalului social cu creanţe, procurile pentru adunarea generală a acţionarilor.

Norma nr. 2/2014 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv în România, Autoritatea de Supraveghere Financiară, În vigoare de la 21.03.2014 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 202 din 21.03.2014.

Diverse

Legea nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, În vigoare de la 20.03.2014, Parlamentul României, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 188 din 17.03.2014.

Este interzisă utilizarea în denumirea asociaţiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice. Prin sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice se înţelege includerea în denumirea asociaţiei a unor termeni şi expresii precum: «comisariat», «inspectorat», «gardă», «autoritate», «poliţie», «jandarmerie», «protecţia consumatorilor» sau derivatele acestora.
Este interzis ca denumirea asociaţiei să fie identică sau asemănătoare până la confuzie cu denumirea oricărei structuri profesionale constituite în baza legii şi care funcţionează în acord cu aceasta, cum ar fi: «Barou», «Cameră», «Uniunea Naţională a Barourilor din România», «Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România», «Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti», «Consiliul de Mediere», «Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România», «Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România», precum şi altele asemenea.
Este interzis, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului constitutiv şi a statutului ca o filială sau sucursală să poarte o altă denumire decât cea a asociaţiei sau fundaţiei care o constituie.
Interdicţiile cu privire la denumire prevăzute pentru asociaţii şi fundaţii sunt aplicabile în mod corespunzător şi pentru federaţii.
Asociaţiile, fundaţiile sau federaţiile legal constituite la data intrării în vigoare a prezentei legi au obligaţia să îşi modifice denumirea în acord cu cele arătate mai sus în termen de 2 ani, sub sancţiunea dizolvării lor.


Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ordinul nr. 364/2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 204 din 21.03.2014.

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…