Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 07.04.14-11.04.14

Financiar-fiscal

Ordinul nr. 530/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 07.04.2014,Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 247 din 07.04.2014

Este vorba de formularul 221 venituri din activităţi agricole impuse pe bază d enorme de venit

Ordinul nr. 491/2014 pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare,aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010, Ministerul Finanţelor Publice, În vigoare de la 07.04.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 249 din 07.04.2014

În cazul deconturilor care prezintă un risc fiscal mic, organul fiscal emite, în termen de maximum 5 zile de la data depunerii decontului, decizia de rambursare.

Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale din 07.04.2014, În vigoare de la 11.04.2014, Ministerul Finanţelor Publice, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 270 din 11.04.2014

Proprietate imobiliară

Hotărârea nr. 253/2014 privind modificarea şi completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicarea prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, Guvernul României, În vigoare de la 08.04.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 08.04.2014

Locuinţele pentru tineri construite prin ANL nu vor putea fi revândute timp de 5 ani de la achiziţionare.

Decizia nr. 2/2014 privind dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 3/1/2013/HP, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 09.04.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 09.04.2014

Stabileşte că modificarea adusă prin Legea nr. 212/2008 dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, reglementează un caz de constituire a dreptului de proprietate.
În acest caz, cererile de constituire sunt supuse termenului de 60 de zile prevăzut de art. II din Legea nr. 193/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, termen care se calculează de la data intrării în vigoare a Legii nr. 212/2008, respectiv 2 noiembrie 2008.

Diverse

Legea nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, Parlamentul României, În vigoare de la 13.04.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 262 din 10.04.2014

Norma nr. 4/2014 pentru implementarea Ghidului ESMA cu privire la politicile şi practicile de remunerare, Autoritatea de Supraveghere Financiară, În vigoare de la 11.04.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 268 din 11.04.2014


Ordinul nr. 53/2014 pentru stabilirea formei şi conţinutului scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, Ministerul Afacerilor Interne, În vigoare de la 11.04.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 269 din 11.04.2014

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue