Treceți la conținutul principal

Buletin 19.05.14-23.05.14

Financiar-fiscal

Hotărârea nr. 421/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, Guvernul României, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 384 din 23.05.2014.

Sunt norme care lămuresc aplicarea scutirii de impozit pe profitul reinvestit precum şi aplicarea taxei pe construcţii.

Diverse

Decizia nr. 265/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Codul penal, Curtea Constituţională, În vigoare de la 20.05.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 372 din 20.05.2014

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală în Dosarul nr. 5.714/118/2012 şi constată că dispoziţiile art. 5 din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile.


Norma nr. 11/2014 privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Va intra în vigoare de la 19.08.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 376 din 21.05.2014

Comentarii

ss a spus…
Normele de aplicare a Codului fiscal cu privire la aplicarea impozitului pe constructiile speciale (care au fost publicate in data de 23.05.2014 in Monitorul Oficial al Romaniei) aduc precizari in sensul ca, pentru aplicarea impozitului pe constructiile speciale, din valoarea constructiilor existente in patrimoniul societatilor la data de 31.12.2013 nu se scade valoarea cladirilor prevazute la art. 250 din Codul fiscal (care sunt scutite de impozit pe cladiri), cu exceptia celor aflate sau care urmeaza sa fie trecute in proprietatea statului sau a unitatilor sale administrativ-teritoriale.

Intrucat cladirile din parcurile industriale intra in categoria constructiilor din grupa 1 din Catalog si nu sunt supuse impozitului pe cladiri (in baza scutirii exprese prevazute de art. 250 din Codul fiscal), intentia legiuitorului, exprimata clar in Normele de aplicare a Codului fiscal mentionate mai sus, este sa aplice impozit pe constructii speciale asupra valorii acestor cladiri.
In concluzie, intentia clara a legiuitorului este aceea de a aplica impozitul pentru cladirile speciale si cladirilor din parcurile industriale, care sunt exceptate in temeiul art. 250 Cod fiscal doar de la prevederile generale privind plata impozitului pentru cladiri.

Astfel, singurele cladiri industriale (inclusiv din parcurile industriale) ce vor fi exceptate de la plata acestui impozit sunt cele indicate expres de legiuitor, respectiv cele din industria alimentara, industria materialelor de constructii, industria metalurgica, industria siderurgica si industria chimica, precum si cele ce urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.

Postări populare de pe acest blog

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua