Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 12.0514-16.05.14

Proprietate imobiliară

Legea nr. 68/2014 pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, Parlamentul României, În vigoare de la 16.05.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 13.05.2014

A fost eliminată cerinţa formei autentice pentru antecontractele de vânzare cumpărare de terenuri extravilane pentru ca acestea să poată fi utilizate ca temei al unei acţiuni prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare cumpărare. În schimb, a fost introdusă cerinţa ca terenul să aibă rol fiscal şi să fie înscris în cartea funciară

Financiar-fiscal

Legea nr. 69/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, Parlamentul României, În vigoare de la 17.05.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 355 din 14.05.2014

Modificarea priveşte regimul accizelor (arme, energie electrică)

Ordinul nr. 665/2014 privind suspendarea prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, Ministerul Finanţelor Publice, În vigoare de la 15.05.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 360 din 15.05.2014

Normele privind aplicarea unitară a prevederilor art. 18 "Pensii" al Convenţiei dintre România şi Canada pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, în ceea ce priveşte tratamentul fiscal al veniturilor din pensii şi/sau al sumelor plătite din asigurări sociale obţinute din România de un rezident al Canadei din 09.05.2014, Ministerul Finanţelor Publice, În vigoare de la 15.05.2014,Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 360 din 15.05.2014

Dacă sunteţi rezident canadian dar primiţi o pensie din România până în limita valorii de 12.000 dolari canadieni nu se plăteşte nici un impozit iar sumele ce depăşesc acest cuantum se impozitează la sursă cu o cotă de 15%.

Sănătate

Hotărârea nr. 366/2014 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, Guvernul României, În vigoare de la 12.05.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 346 din 12.05.2014.

Cardul european se va trimite prin posta

Proceduri judiciare

Decizia nr. 1/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Ploieşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie în Dosarul nr. 289/120/2014 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării de principiu a problemei de drept vizând mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile în cazul faptelor definitiv judecate, pentru ipoteza unui concurs de infracţiuni, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 13.05.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 349 din 13.05.2014

În aplicarea legii penale mai favorabile, după judecarea definitivă a cauzei înainte de intrarea în vigoare a noului Cod penal, pentru ipoteza unui concurs de infracţiuni, într-o primă etapă se verifică incidenţa dispoziţiilor art. 6 din Codul penal, cu privire la pedepsele individuale.
În a doua etapă se verifică dacă pedeapsa rezultantă aplicată potrivit legii vechi depăşeşte maximul la care se poate ajunge în baza legii noi, conform art. 39 din Codul penal.
În cazul în care pedeapsa rezultantă, aplicată potrivit legii vechi, depăşeşte maximul la care se poate ajunge în baza art. 39 din Codul penal, pedeapsa rezultantă va fi redusă la acest maxim.
În caz contrar, pedeapsa rezultantă va rămâne astfel cum a fost stabilită potrivit legii vechi.

Legea nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992, Parlamentul României, În vigoare de la 16.05.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 13.05.2014

Persoana fizică, instituţia sau organismul interesat va fi asistat în mod gratuit în România în cereri care privesc răpiri internaţionale de copii.


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…