Treceți la conținutul principal

Scandalul de la Inspectoratul Scolar Dolj intr-o alta perspectiva

Cum poate multi ati citit deja, daca nu cititi aici, un inspector de religie din Judeţul Dolj strangea date privind religia elevilor si a familiilor lor pentru folosul Bisericii Ortodoxe.

S-a discutat mult, fara sa se intre pe fondul problemei.

Se poate aprecia, cel putin atat cat se poate intelege din informatiile de presa, trebuind sa exprim un dubiu raportat la cat de corecte sunt aceste informatii, ca ne aflam in fata unei incalcari a Legii nr. 677 din  2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Şi mă refer aici la art.7 din lege care interzice prelucrarea datelor personale privind convingerile religioase.

Desigur legea prevede şi câteva excepţii la această interdicţie.

Însă nu am auzit de nicio anchetă a Autoritaţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, deşi acesta este principalul său obiect de activitate, şi este cel mai important scandal public pe această temă din ultima vreme.

Nu mai intru aici în amănunte legate de faptul că la Ministerul Educaţiei ar trebui să existe o procedură legată de modul de prelucarre a datelor personale pe care le are acest Minister, că transmiterea de date către terţi presupune şi aceasta nişte reguli, care cel puţin atât cât reiese din informaţiile de presă, nu pare să fi fost respectate.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR

ANTETCONVOCARE
a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale
.......... S.A. , cu sediul în .....

Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi:
1. ....
2. ....
....

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........
Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de .....
Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ..... începând cu dat…