Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 14.07.14-18.07.14

Financiar-fiscal

Ordinul nr. 1421/2014 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Va intra în vigoare de la 31.07.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 529 din 16.07.2014

Ordinul nr. 1847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 18.07.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 535 din 18.07.2014

Priveşte procedurile de declarare a contribuabililor inactivi, de reactivare a contribuabililor, de îndreptare a erorilor materiale, şi de scoatere din evidenţă a contribuabililor radiaţi.

Transporturi

Legea nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice
În vigoare de la 17.07.2014, Parlamentul României,Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 523 din 14.07.2014

Sunt reglementate două noi documente de transport pentru produse agricole:

·         tichet de cântar - document eliberat, în urma cântăririi, de instalaţiile de cântărire a produselor agricole vegetale obţinute după recoltare, provenite din exploataţiile agricole şi/sau ale vehiculelor;
·         aviz de însoţire a mărfii - document care însoţeşte produsele agricole vegetale în timpul transportului şi conţine informaţii privind locul de încărcare şi locul de descărcare a mărfii.

Legea nr. 109/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, Parlamentul României, În vigoare de la 18.07.2014,Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 15.07.2014

Printre alte modificări de detaliu trebuie reţinut că autobuzele care fac transport regulat naţional vor trebui să deţină casă de marcat fiscală.

Mediu

Ordinul nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, În vigoare de la 14.07.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 523 din 14.07.2014

Achiziţii publice

Decizia nr. 390/2014 referitoare la admiterea, în parte, a obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) şi art. 42 din Legea privind parteneriatul public-privat, Curtea Constituţională, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 532 din 17.07.2014.

Constată că dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea privind parteneriatul public-privat sunt neconstituţionale. Text prevedea posibilitatea partenerului public de a modifica unilateral "anumite prevederi ale contractului de parteneriat public-privat".

Proceduri judiciare

Decizia nr. 348/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 650 alin. (1) şi art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă, Curtea Constituţională, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 529 din 16.07.2014.

Constată că dispoziţiile art. 650 alin. (1) din Codul de procedură civilă sunt neconstituţionale. Dispoziţiile art. 650 alin. (1) din Codul de procedură civilă determină judecătoria în circumscripţia căreia se află biroul executorului judecătoresc care face executarea ca instanţă de executare

Decizia nr. 397/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constituţională Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 529 din 16.07.2014.

Constată că sintagma "rezoluţia de clasare este definitivă" din cuprinsul art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii este neconstituţională în ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b) din aceeaşi lege. În concret se referă la posibilitatea de ataca rezoluţia de clasare a unei sesizări de către Inspecţia Judiciară.

Decizia nr. 14/2014 privind sesizarea formulată de Tribunalul Prahova Secţia penală, prin Încheierea din data de 22 aprilie 2014 pronunţată în Dosarul nr. 4.257/281/2014, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept, respectiv dacă în interpretarea art. 6 alin. (1) din Codul penal, în ipoteza în care este vorba despre o hotărâre de condamnare cu aplicarea art. 3201 din Codul de procedură penală anterior, se reduce pedeapsa la maximul special prevăzut de lege pentru infracţiunea săvârşită, maxim ce se va reduce cu 1/3 ca urmare a judecării cauzei prin aplicarea principiului recunoaşterii vinovăţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 15.07.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 15.07.2014

Stabileşte că în aplicarea legii penale mai favorabile, după judecarea definitivă a cauzei, potrivit art. 6 alin. (1) din Codul penal, atunci când se compară pedeapsa aplicată cu maximul special prevăzut de legea nouă, nu se va lua în considerare cauza specială de reducere a pedepsei prevăzută de art. 3201 alin. 7 din Codul de procedură penală anterior, reţinută condamnatului şi valorificată în pedeapsa concretă.

Proprietate intelectuală

Decizia nr. 72/2014 privind aprobarea modelelor formularelor conţinând cererile-tip de înregistrare/înscriere/ raportare a modelelor certificatelor/autorizaţiilor de înregistrare şi adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, Oficiul Român pentru drepturile de autor, În vigoare de la 17.07.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 531 din 17.07.2014

Agricultură, produse alimentare

Hotărârea nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, Guvernul României, În vigoare de la 18.07.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 537 din 18.07.2014

Diverse

Norma nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative, Autoritatea de Supraveghere Financiară, În vigoare de la 14.07.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 521 din 14.07.2014.

Norma nr. 17/2014 pentru modificarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, Autoritatea de Supraveghere Financiară, În vigoare de la 14.07.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 521 din 14.07.2014.


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua