Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 23.06.14-27.06.14

Financiar-fiscal

Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale, Guvernul României, În vigoare de la 23.06.2014,Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 455 din 23.06.2014.

Modificările privesc eşalonările la plată, şi actele administrativ fiscale în format electronic.

Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Guvernul României, În vigoare de la 27.06.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 475 din 27.06.2014

Priveşte modul de calcul al deducerii speciale pentru credite.

Ordinul nr. 1672/2014 pentru modificarea unor formulare privind administrarea impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 24.06.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 462 din 24.06.2014

Este vorba de:
formularul 250 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice",
formularul 251 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice",
formularul 260 "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale".

Societăţi

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Parlamentul României, În vigoare de la 28.06.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 466 din 25.06.2014

Fiind o lege vastă cu multiple implicaţii, iată numai câteva aspecte de noutate absolută faţă de vechea reglementare:

-          Firmele în insolvenţă vor putea fi executate silit şi după deschiderea procedurii pentru datorii născute după deschiderea procedurii,
-          Denunţarea contractelor va putea fi cerută şi de partenerii contractuali ai firmei în insolvenţă într-un termen de teri luni de la deschiderea procedurii
-          Planul de reorganizare va putea dura maxim un an, cu posibilitate de prelungire de maxim încă un an.

Proceduri judiciare

Decizia nr. 266/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 din Codul de procedură civilă, precum şi celor ale art. 2 alin. (1) şi (12) şi art. 601 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, Curtea Constituţională În vigoare de la 25.06.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 464 din 25.06.2014

Curtea Constituţională constată că prevederile art. 2 alin. (1) şi (1 indice 2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator sunt neconstituţionale.

Muncă, protecţie socială, calificări

Legea nr. 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, În vigoare de la 29.06.2014, Parlamentul României, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 470 din 26.06.2014

În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un avocat sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

Proprietate intelectuală

Legea nr. 83/2014 privind invenţiile de serviciu, Parlamentul României, În vigoare de la 29.06.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 471 din 26.06.2014

Construcţii

Legea nr. 82/2014 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Parlamentul României, În vigoare de la 29.06.2014,Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 26.06.2014.

Este prelungit termenul de prescripţie pentru constatarea contravenţiilor în domeniul construcţiilor la 3 ani.

Ordinul nr. 847/2014 pentru aprobarea Procedurii privind activităţile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmărirea curentă şi specială a comportării în exploatare a construcţiilor - indicativ PCU 004, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, În vigoare de la 23.06.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 456 din 23.06.2014.

Educaţie

Ordinul nr. 3590/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate, Ministerul Educaţiei Naţionale, În vigoare de la 23.06.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 457 din 23.06.2014

Penal

Decizia nr. 5/2014 privind examinarea sesizării formulate de către completul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, în Dosarul nr. 48.654/3/2012, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept vizând aplicarea legii penale mai favorabile în cazul infracţiunii continuate, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 26.06.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 470 din 26.06.2014

Constată că nu este permisă combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile cu privire la condiţiile de existenţă şi sancţionare ale infracţiunii în formă continuată.

Decizia nr. 8/2014 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Dolj, Secţia penală, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei probleme de drept: "dacă în aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei potrivit art. 6 alin. (1) din Codul penal se pot lua în considerarea la maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită circumstanţele atenuante sau agravante reţinute condamnatului şi care apar valorificate în pedeapsa concretă, atunci când se compară pedeapsa aplicată cu maximul special prevăzut de legea nouă", Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 27.06.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 473 din 27.06.2014

În aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei potrivit art. 6 alin. (1) din Codul penal, stabileşte că la maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită nu se vor lua în considerare circumstanţele atenuante sau agravante reţinute condamnatului şi care apar valorificate în pedeapsa concretă, atunci când se compară pedeapsa aplicată cu maximul special prevăzut de legea nouă.

Diverse

Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, Guvernul României, În vigoare de la 27.06.2014,Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 27.06.2014

Durata contractelor de închiriere privind suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe din proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, aprobată prin Legea nr. 309/2009, pentru care a operat tacita relocaţiune, în condiţiile prevăzute la art. 1.810 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, este de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, Parlamentul României, Va intra în vigoare de la 26.07.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 26.06.2014Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…