luni, 7 iulie 2014

Buletin legislativ 30.06.14-04.07.14

Achiziţii publice

Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, În vigoare de la 30.06.2014, Guvernul României, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 486 din 30.06.2014

Regiile autonome şi companiile naţionale care erau deja scutite de a respecta normele de achiziţii publice nu mai sunt ţinute nici să aprobe norme interne în domeniul achiziţiilor.

În cazul contestaţiilor faţă de procedurile de achiziţie publică contestatarul va trebui să dovedească interesul legitim şi să depună o garanţie de bună conduită, care este pierdută în caz de respingere a contestaţiei.

Proprietate imobiliară

Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, Parlamentul României, În vigoare de la 05.07.2014,Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 491 din 02.07.2014

Restrânge interdicţia privind scoaterea din circuitul agricol doar la pajiştile aflate în extravilanul localităţilor.

Muncă, protecţie socială, calificări

Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului, Parlamentul României, În vigoare de la 06.07.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 496 din 03.07.2014

Ziua lucrătoare liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului, denumită în continuare liberul, se acordă în condiţiile prevăzute de prezenta lege, în scopul de a asigura posibilitatea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului de a verifica anual starea de sănătate a acestuia

Proprietate intelectuală

Legea nr. 95/2014 pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, Parlamentul României, În vigoare de la 07.07.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 500 din 04.07.2014

Oricare radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României sau a unui alt stat membru al Uniunii Europene are acces, în condiţii corecte, rezonabile şi nediscriminatorii, la evenimente de mare interes pentru public, transmise în exclusivitate de către un radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României, în scopul realizării de reportaje scurte de ştiri.

Ecologie

Legea nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, Parlamentul României,În vigoare de la 06.07.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 496 din 03.07.2014

Deciziile luate la nivelul administraţiilor publice locale de tăiere a arborilor sănătoşi din spaţiile verzi, aflate pe terenurile din zonele urbane, se pun în aplicare numai după obţinerea avizului emis de agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, respectiv a municipiului Bucureşti

Sunt majorate şi amenzile pentru tăieri de arbori.

Transporturi

Ordinul nr. 1033/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, Ministerul Transporturilor,Va intra în vigoare de la 02.08.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 495 din 03.07.2014

Ordinul nr. 1032/2014 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, Ministerul Transporturilor, În vigoare de la 01.07.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 485 din 30.06.2014

Piaţa de capital

Regulamentul nr. 11/2014 privind stabilirea cerinţelor prudenţiale aplicabile societăţilor de administrare a investiţiilor care administrează portofolii individuale de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, Autoritatea de Supraveghere Financiară, În vigoare de la 30.06.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 484 din 30.06.2014

Educaţie

Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative, Guvernul României, În vigoare de la 30.06.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 486 din 30.06.2014


Niciun comentariu: