Treceți la conținutul principal

Părţile convin să rezolve disputele prin negociere...

...sau ceva asemănător în mod sigur aţi găsit scris prin multe contracte. Şi poate v-aţi întrebat, dacă, în fapt, formula asta juridică obligă la ceva.

O instanţă engleză în cazul Emirates Trading Agency LLC (ETA) v Prime Mineral Exports Private Limited (PMEP) (1 July 2014) a considerat că da, o astfel de clauză poate fi considerată că obligă părţile. 

Instanţa engleză a apreciat că metodele alternative de soluţionare a disputelor trebuie susţinute, şi făcând şi aplicarea principiului protecţiei "bunei credinţe", a ajuns la concluzia că această clauză conţine obligaţii concrete pentru părţi pe care instanţa trebuie să verifice dacă au fost respectate.

În cazul concret instanţa engleză a constat că au existat fapte care arată că reclamantul a acţionat în sensul de a încerca o soluţionare negociată a litigiului.

Deci, atenţie, mai ales în contractele internaţionale, la acest tip de clauze, pentru că nu sunt o simplă "figură de stil".

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR

ANTETCONVOCARE
a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale
.......... S.A. , cu sediul în .....

Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi:
1. ....
2. ....
....

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........
Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de .....
Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ..... începând cu dat…