Treceți la conținutul principal

Părţile convin să rezolve disputele prin negociere...

...sau ceva asemănător în mod sigur aţi găsit scris prin multe contracte. Şi poate v-aţi întrebat, dacă, în fapt, formula asta juridică obligă la ceva.

O instanţă engleză în cazul Emirates Trading Agency LLC (ETA) v Prime Mineral Exports Private Limited (PMEP) (1 July 2014) a considerat că da, o astfel de clauză poate fi considerată că obligă părţile. 

Instanţa engleză a apreciat că metodele alternative de soluţionare a disputelor trebuie susţinute, şi făcând şi aplicarea principiului protecţiei "bunei credinţe", a ajuns la concluzia că această clauză conţine obligaţii concrete pentru părţi pe care instanţa trebuie să verifice dacă au fost respectate.

În cazul concret instanţa engleză a constat că au existat fapte care arată că reclamantul a acţionat în sensul de a încerca o soluţionare negociată a litigiului.

Deci, atenţie, mai ales în contractele internaţionale, la acest tip de clauze, pentru că nu sunt o simplă "figură de stil".

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…