Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 18.08.14-22.08.14

Financiar-fiscal

Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit din 01.08.2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 20.08.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 615 din 20.08.2014

Ordinul nr. 2447/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 21.08.2014,Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 616 din 21.08.2014.

Se referă în special la formulare privind executarea creanţelor fiscale.

Sănătate

Ordinul nr. 930/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală şi pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, Ministerul Sănătăţii – MS, Va intra în vigoare de la 18.11.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 615 din 20.08.2014

Normele prevăd proceduri de autorizare a activităţilor de tatuare, piercing sau implantare dermală.

Ordinul nr. 926/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, Ministerul Sănătăţii – MS, În vigoare de la 20.08.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 614 din 20.08.2014

În termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea documentelor la direcţia de sănătate publică, această instituţie are obligaţia de a transmite comisiei de specialitate teritoriale toate documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor acesteia privind trimiterea bolnavilor la tratament în străinătate.

Proceduri judiciare

Decizia nr. 1/2014 pentru aprobarea Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, Colegiul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, În vigoare de la 19.08.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 613 din 19.08.2014

Modificările importante sunt în ceea ce priveşte constituirea Tribunalului Arbitral.

Diverse

Ordinul nr. 1451/2014 pentru modificarea şi completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP, În vigoare de la 18.08.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 610 din 18.08.2014.Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR

ANTETCONVOCARE
a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale
.......... S.A. , cu sediul în .....

Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi:
1. ....
2. ....
....

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........
Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de .....
Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ..... începând cu dat…