Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 01.09.14-05.09.14

Financiar-fiscal

Ordinul nr. 1154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, În vigoare de la 02.09.2014,Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 02.09.2014

Se înfiinţează pentru persoanele fizice două servicii electronice, reglementându-se accesul la ele.
Documente ce pot fi comunicate prin serviciul "Spaţiul privat virtual"
A. Documente emise de organul fiscal şi comunicate contribuabilului
Automat
Decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013 şi emise după data de 1 septembrie 2014;
La cererea contribuabilului
1. "Situaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de . . . . . . . . . ."
2. "Nota obligaţiilor de plată"
3. "Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori"
B. Documente emise de contribuabil şi comunicate organului fiscal
1. Cerere privind "Situaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de . . . . . . . . . ."
2. Cerere privind "Nota obligaţiilor de plată"
3. Cerere privind "Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori"
Categoriile de informaţiile publice fiscale prin serviciul "Buletinul informativ fiscal"
1. Calendarul obligaţiilor fiscale
2. Noutăţi legislative
3. Ghiduri fiscale
4. Campanii derulate
5. Comunicate de presă.

Agricultură, produse alimentare


Ordinul nr. 1281/695/152/2014 pentru modificarea SMR4 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - MMSC, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – ANSVSA, În vigoare de la 03.09.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 649 din 03.09.2014.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR

ANTETCONVOCARE
a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale
.......... S.A. , cu sediul în .....

Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi:
1. ....
2. ....
....

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........
Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de .....
Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ..... începând cu dat…