Treceți la conținutul principal

Definiţia parodiei

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în soluţionarea unei cereri preliminare venită din Belgia, cazul  C-201/13, a fost pusă în situaţia de a emite o definiţie a parodiei.

Definiţia este importantă în aplicarea legislaţiei drepturilor de autor, ştiind că în cazul în care se parodiază o operă preexistentă, consimţământul autorului operei preexistente (sau al altui deţinător al drepturilor de autor) nu este necesar pentru a se parodia a acea operă.

Cazul se referă la utilizarea de către un politician a unor benzi desenate, unde personajele erau modificate pentru a semăna cu adversari politici.

În speţă s-a pus şi problema că mesajul politic era unul discriminatoriu.

Curtea Europeană a stabilit că parodia trebuie să deţină următoarele caracteristici:

- să fie în mod notabil diferită de opera originală,
- să conţină un sens umoristic sau de farsă,

Nu este necesar să aibă un caracter original în afară de diferenţa notabilă faţă de opera preexistentă.

În ce priveşte celalte probleme implicate,Curtea Europeană a apreciat că este rolul instanţei naţionale ca de la caz la caz să aprecieze  asupra diverselor interese ridicate de utilizarea unei opere sub forma unei parodii şi să pună în balanţă aceste diverse interese pentru a asigura un echilibru corect între acestea.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR

ANTETCONVOCARE
a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale
.......... S.A. , cu sediul în .....

Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi:
1. ....
2. ....
....

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........
Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de .....
Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ..... începând cu dat…