joi, 23 octombrie 2014

Buletin legislativ 13.10.14-17.10.14

Proprietate imobiliară

Legea nr. 135/2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, Parlamentul României, În vigoare de la 19.10.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 753 din 16.10.2014

Legea aduce o modificare la legea10/2001 a imobilelor naţionalizate.

„Sub sancţiunea nulităţii absolute, până la soluţionarea procedurilor administrative şi, după caz, judiciare, generate de prezenta lege, sunt interzise înstrăinarea, concesionarea, locaţia de gestiune, asocierea în participaţiune, ipotecarea, locaţiunea, precum şi orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul unui nou chiriaş, schimbarea destinaţiei, grevarea cu sarcini sub orice formă a bunurilor imobile - terenuri şi/sau construcţii notificate potrivit prevederilor prezentei legi.”

O altă prevedere importantă este modificarea la Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

Terenurile înscrise în cartea funciară ca fiind în categoria curţi-construcţii, terenuri ce se află în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, nu pot fi inventariate sau declarate ca spaţii verzi, în sensul legii, decât după îndeplinirea procedurii de expropriere conform legislaţiei în domeniu.

Astfel este eliminată o piedica legală la realizarea de construcţii pe terenuri proprietate privată legată de existenţa unor copaci sau altor amenajări asemănătoare.

Proceduri judiciare

Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, Parlamentul României, În vigoare de la 19.10.2014,Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 753 din 16.10.2014

Modificările cele mai importante aduse Codului de procedură civilă sunt în domeniul executării silite.

Este redefinită instanţa de execuare

Instanţa de executare este judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu se află în ţară, este competentă judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, iar dacă acesta nu se află în ţară, judecătoria în a cărei circumscripţie se află sediul biroului executorului judecătoresc învestit de creditor.

Foarte important încuviinţarea executării silite se va face chiar de către executorul judecătoresc.

În schimb, pentru toate titlurile executorii care nu sunt hotărâri judecătoreşti se reintroduce formalitatea investirii cu formulă executorie. Investirea se va face de judecătoria în circumscripţia căreia se află domiciliul sau sediul creditorului ori al debitorului, după caz, în cameră de consiliu, fără citarea părţilor. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul creditorului se află în străinătate, creditorul va putea depune cererea de învestire şi la judecătoria în circumscripţia căreia se află domiciliul său ales.

Modificări importante sunt aduse şi Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ, în sensul de a defini modul de executare a hotărârilor judecătoreşti în materia contenciosului administrativ. Spre deosebire de regulile generale instanţa de executare în materia contenciosului administrativ este instanţa care a pronunţat hotărârea de fond.Niciun comentariu: