Treceți la conținutul principal

Made in....Unde e facut un produs?

Daca pe un produs scrie "Made in ..." aceasta afirmatie e corecta sau nu din punct de vedere legal? Nu o fi inselatorie? Si mai ales cu autoritatile vamale nu te joci, pentru ca ele sunt si mai interesate sa stabileasca corect acest "made in".

Astazi produsele sunt manufacturate din subansamble care provin din cele mai diverse tari, deci: "unde e facut?"

Codul Vamal al Uniunii Europene foloseşte următoarea definiţie:

"Mărfurile în producerea cărora intervin două sau mai multe ţări sunt considerate originare din ţara în care au fost supuse ultimei transformări sau prelucrări substanţiale, justificată economic, efectuată într-o întreprindere echipată în acest scop şi din care a rezultat un produs nou sau care reprezintă un stadiu de fabricaţie important."

Chiar şi cei mai versaţi specialişti în citirea limbajului biricratic trebuie să recunoască că nu prea se înţelege mare lucru.

Pentru a te descurca cu interpretarea acestui paragraf trebuie căutat în criteriile Orrganizaţiei Mondiale a Comerţului care defineşte câteva criterii ceva mai inteligibile.

O modificare substanţială trebuie să conducă la:

1. o schimbare a clasificării produsului respectiv în noemnclatorul vamal armonizat.

2. identificarea operaţiilor într-o listă de operaţii de fabricaţie desmemnate ca atare că modifică natura produsului

3. o modificare substanţială a valorii datorată asamblării

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue