Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 08.12.14-12.12.14

Financiar-fiscal

Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative, Guvernul României, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 906 din 12.12.2014.

Pentru cei care desfăşoară activităţi independente se introduce un nou document de evidenţă Registrul de evidenţă fiscală. Cei  pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, au obligaţia de a completa numai partea privind veniturile din acest Registru.
Accizele sunt exprimate direct in lei de către legiuitor. Vor fi actualizate în viitor pe baza indicelui preţurilor bunurilor de consum.
Se redefinesc procedurile privind reînregistrarea în scopuri de TVA pentru o persoana impozabila a cărui cod de TVA a fost invalidat din oficiu de către autorităţi sau se redefinesc criteriile când un contribuabil ar fi trebuit sa se înscrie în scopuri de TVA, iar acesta nu şi-a îndeplinit obligaţia, iar autorităţile fiscale îl vor înregistra din oficiu in scopuri de TVA.
Nu vor fi înregistraţi in scopuri de TVA, contribuabilii ce nu justifica intenţia si capacitatea de a desfăşura activitate economica.
 Se reformulează prevederea ca se va anula înregistrarea in scopuri de TVA a societăţilor nou înfiinţate în sensul că pentru societăţile pe acţiuni, atunci când administratorii au înregistrate in cazier infracţiuni economice.
Pentru societăţile cu răspundere limitata (SRL), anularea înregistrării in scopuri de TVA se va face atât in cazul in care administratorii, dar si asociaţii majoritari au înscrise in cazier infracţiuni economice.

Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, Guvernul României, În vigoare de la 09.12.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 893 din 09.12.2014

Obligaţii pentru beneficiari.
Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.
Beneficiarul are obligaţia de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, la orice solicitare de informaţii privind ajutoarele de stat sau de minimis primite. Termenul stabilit de Consiliul Concurenţei nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare.

Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, Va intra în vigoare de la 01.01.2015, Guvernul României, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 902 din 11.12.2014

Ordinul nr. 1228/2014 privind aprobarea instituirii schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2015, Ministerul Economiei – ME, În vigoare de la 12.12.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 904 din 12.12.2014

Titlul schemei de ajutor de minimis:"Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate"

Proceduri juidicare

Decizia nr. 558/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi, art. 143 alin. (1) cu referire la sintagma "cu darea unei cauţiuni în cuantum de 1.000 lei" şi ale art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă, Curtea Constituţională, În vigoare de la 10.12.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 897 din 10.12.2014.

Admite, cu majoritate de voturi, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială "Suport Colect" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 134/39/2014 al Curţii de Apel Suceava - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 142 alin. (1) teza întâi şi ale art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în măsura în care motivul de bănuială legitimă nu se raportează la calitatea de judecător la curtea de apel a uneia dintre părţi.

Diverse

Decizia nr. 1644/2014 pentru stabilirea formatului şi a modalităţii de transmitere a informaţiilor privind dezvoltarea şi localizarea geografică a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestora, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – ANCOM, Va intra în vigoare de la 01.01.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 898 din 10.12.2014


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…