Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 05.01.14-09.01.14

Financiar-fiscal

Ordinul nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, Va intra în vigoare de la 01.02.2015, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 16 din 09.01.2015.

Sunt reglementate trei ipoteze:

a.    Înregistrarea în scopuri de TVA concomitent cu  înmatricularea persoanei juridice la Registrul comerţului, când se estimează depăşirea plafonului de scutire de 220.000 lei. Se va depune formularul 098. Actul normativ este neclar cu va funcţiona efectiv în această situaţie ţinând seama că o societate în curs de constituire nu are nici un fel de date de identificare, şi este necesară o coordonare între administraţiile fiscale şi Registrul Comerţului.
b.    Înregistrarea în scopuri de TVA prin opţiune ulterior înmatriculării societăţii, chiar daca nu atinge plafonul ce obliga la înregistrarea în scopuri de TVA. În acest sens va folosi formularul 010.
c.     Persoanele impozabile înregistrate in scopuri de TVA al căror cod de înregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de către autorităţile fiscale se pot înregistra în scopuri de TVA după eliminarea neconformităţilor. In acest sens. Se va folosi formularul 099.

Criteriile de apreciere pentru aprobarea cererii sunt:
a. persoana juridică nu are interdicţie de a desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social sau în spaţiul aferent sediilor secundare;
b. niciunul dintre administratori si/sau asociaţii persoanei cu răspundere limitata şi nici societatea însăşi nu înregistrează in cazierul fiscal infracţiuni împotriva legislaţiei financiar-contabile si fiscale;

c. in urma unei evaluări rezulta intenţia şi capacitatea persoanei juridice de a desfăşura activităţi economice.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR

ANTETCONVOCARE
a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale
.......... S.A. , cu sediul în .....

Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi:
1. ....
2. ....
....

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........
Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de .....
Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ..... începând cu dat…