Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 19.01.15-23.01.15

Financiar fiscal

Decizia nr. 662/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Curtea Constituţională, În vigoare de la 20.01.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 47 din 20.01.2015.

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială "Vanadis 94 Prod Com" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 5.289/1.748/2013 al Judecătoriei Cornetu şi constată că dispoziţiile art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt constituţionale în măsura în care legea nu îl obligă pe cumpărătorul adjudecatar să facă dovada plăţii impozitului datorat de înstrăinătorul debitor pentru a-şi putea înscrie în cartea funciară dreptul său de proprietate. Curtea rezolvă o veche problemă creată de această dispoziţie, şi anume imposibilitatea celor care cumpărau imobile în urma procedurilor de executare silită să-şi realizeze formele de publicitate imobiliară.

Hotărârea nr. 15/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, Guvernul României,În vigoare de la 19.01.2015,Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 19.01.2015

Hotărârea nr. 20/2015 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, Guvernul României, În vigoare de la 20.01.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 46 din 20.01.2015

Norma de aplicare lămureşte problema refacturării serviciilor de turism de către agenţii. Cota de 9% se aplică şi în cazul refacturării costului exact al unor operaţiuni de turism.

Muncă, protecţie socială, calificări

Legea nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, Parlamentul României, În vigoare de la 25.01.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din 22.01.2015

Absenţele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă. Fac excepţie concediile pentru formare profesională fără plată.  (Deja prevăd încă un teanc de formulare, adeverinţe şi ştampile cerute de autorităţi pentru dosarul de pensie!!!)
Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care îl primeşte salariatul utilizatorului, care prestează aceeaşi muncă sau una similară cu cea a salariatului temporar.
La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.

Hotărârea nr. 12/2014 privind completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009, Ordinul Asistenţilor Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – OAMGMAMR, În vigoare de la 21.01.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 50 din 21.01.2015

Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă din 14.01.2015 În vigoare de la 22.01.2015, Guvernul României, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 54 din 22.01.2015

Normele sunt foarte importante în legătură cu emiterea de tichete de masă pe suport electronic.


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua