Treceți la conținutul principal

Contractele de distributie exclusiva pot avea un termen mai mare de 5 ani

... cu condiţia ca părţile să nu aibă o cotă de piaţă importantă.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cazul C‑384/13, Estación de Servicio Pozuelo 4 SL v. Galp Energía España SAU, a stabilit că un contract de distribuţie exclusivă pe un termen de 30 de ani, nu constituie o încălcare a normelor de concurenţă, chiar dacă aparent contravine  termenului maxim de 5 ani prevăzut pentru contractele de distribuţie exclusivă în Regulamentul Comisiei UE 330/2010. Interpretarea corectă este că acel termen de 5 ani constituie un termen maxim numai pentru contractele de distribuţie exclusivă în care părţile au o cotă de piaţă importantă. În speţa în care s-a pronunţat Curtea cota de piaţă nu era mai mare de 3%, deci nu era vorba de o cotă de piaţă importantă, şi prin urmare părţile erau libere să stabilească orice termen pentru contractul dintre acestea.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR

ANTETCONVOCARE
a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale
.......... S.A. , cu sediul în .....

Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi:
1. ....
2. ....
....

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........
Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de .....
Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ..... începând cu dat…