Treceți la conținutul principal

Etichetarea alimentelor

Din 14 decembrie au intrat în vigoare noi reglementări europene privind etichetarea alimentelor. (Regulamentul 1169/2011)

Ce trebuie reţinut?

1. Informaţiile despre alimente trebuie să cuprindă:

- numele alimentului cu precizarea deongelat dacă e cazul
- lista de ingrediente. Uleiurile vegetale trebuie specificate exact (de floarea soarelui de palmier, denumirea generică nu mai este suficientă)
- trebuie specificaţi toţi alergenii
- trebuie specificată cantitatea ingredientelor care sunt asociate cu denumirea produsului sau care sunt în mod obişnuit asociate cu produsul.
-cantitatea netă
- data expirării
- condiţii de păstrare,
- numele şi datele de contract ale comerciantului care puine produsul pe piaţă,
- ţara de origine, dacă lipsa acesteia ar putea induce în eroare consumatorul asupra provenienţei. Pentru cărnuri este întotdeauna obligatoriu să fie menţionată
- instrucţiuni de utilizare dacă există pericolul ca să fie utilizate necorespunzător,
- pentru băuturi cu conţinut alcoolic peste 1,2% tăria alcoolică pe volum.
- şi , aplicabil din 2016, informaţiile nutriţionale.

2. Cum trebuie scrise?

Dacă există uin ambalaj cu font de 1,2 mm minimum pentru ambalaje de mici dimensiuni se admite 0,9 mm. dacă nu există un ambalaj, autorităţile naţionale sunt libere să reglementeze cum vor fi aduse aceste informaţii la acunosştinţa consumatorului însă trebuie reţinut că şi în acest caz aceste informaţii trebuie să însoţească alimentle.

3. Ce se întâmplă în caz de vânzări la distanţă (de exemplu prin internet)

Toate aceste informaţii trebuie să fie disponibile înainte de înregistrarea comenzii, mai puţin data expirării, care trebuie făcută disponibilă consumatorului odată cu livrarea.Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua